PL EN


2014 | 6 |
Article title

Матыў канфліктнай свядомасці ў аповесці Максіма Гарэцкага “Дзве душы”

Content
Title variants
BE
Motyw świadomości konfliktowej w utworze Maksyma Hareckiego „Dwie dusze”
BE
The motif of conflicting consciousness in Maxim Harecky’s “Two souls”
Languages of publication
Abstracts
RU
Базык Наталiя - Баранавiчы
PL
Świadomość konfliktowa jest jedną z charakterystycznych cech psychologii społecznej okresu przejściowego. Mimo że w twórczości artystycznej przybiera różne formy, przyświeca jej jeden cel – pokazać kryzys światopoglądu współczesnych. W artykule omówiono proces kształtowania się świadomości konfliktowej w utworze Maksyma Goreckiego „Dwie dusz”. Zwrócono uwagę, na fakt, że autor zdołał uchwycić różnorodność konfliktów w czasie wojny domowej, opisać złożoność narodowej samoidentyfikacji, dialektykę wewnętrznych przeżyć przedstawicieli różnych warstw społecznych, powiedzieć gorzką prawdę o zjawiskach niehumanitarnych w polityce, zachowaniu i światopoglądzie.
EN
Conflicting consciousness is one of the features of social psychology in transitional periods. Although it appeared in different forms in artistic creation it had one aim – to show the crisis of contemporaries’ worldview. In the article development of conflicting consciousness in Maxim Gorecky’s “Two souls” is analyzed. It is emphasized that the author managed to reveal a variety of conflicts during the civil war, to describe the complexity of national self-identification, dialectics of inner state of the representatives of various social groups, to tell the bitter truth about inhumane phenomena in politics, behaviour and worldview.
Publisher

Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3413
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.