PL EN


2015 | 1 |
Article title

Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia – człowiecze spełnianie się w jestestwie. W sprawie rozważenia zakwestionowania postmodernistycznej antropologii filozoficznej i nakreślenia wyzwań antropologii teologicznej

Content
Title variants
PL
Scientifi c Image of the World and its Description and the Glory of Life – Human Fulfillment in the Being. On the Questioning of Postmodern Philosophical Anthropology and Sketching New Challenges of Theological Anthropology
Languages of publication
Abstracts
EN
By enhancing the overcome through the concept of theology as faith in statu scientiae determinism of the choice between modernism and anti-modernism, the author draws its capabilities of critical reflection on the Word manifesting itself in history. By arguing that there is uniformity of the design of reflection on human oecumene in physis of reality and “readable” sense of the Word manifested in the creation, together with its staging in the history of mankind in the Event Jesus-Christ, it shows a weakness of the postmodern philosophical anthropology against a wide range of theological anthropology.
Publisher

Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bocheński J. M., Ku fi lozofi cznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, tłum. B. Białecki, Warszawa 1886.
 • Grube G. M. A., Plato’s Thought, Methuen 1935.
 • Guthrie W. K. C., Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, tłum. A. Pawelec, Kraków 1996.
 • Kiereś H., Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu, Lublin 2000.
 • Krokiewicz A., Zarys fi lozofi i greckiej. Od Talesa po Platona. Arystoteles, Pirron i Plotyn, Warszawa 1995.
 • Kubicki D., Ideologia liberalizmu a ponowoczesność, w: Teologia wobec nurtu ponowoczesności, K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka (red.), Pelplin 2012.
 • Kubicki D., Kościół Ducha Świętego jako locus theologicus refl eksji nad objawiającym się Słowem w stworzeniu i człowieczych dziejach, zwieńczonym w Wydarzeniu Jezus-Chrystus, w: Duch Kościoła – Kościół Ducha, A. Proniewski (red.), Białystok 2014.
 • Kubicki D., Poszukiwanie projektu teologii katolickiej opartej na realizmie Słowa objawionego w dziejach, Poznań 2004.
 • Lubac H. de, O naturze i łasce, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1986.
 • Platon, Fajdros
 • Reale G., Historia filozofi i starożytnej. II. Platon i Arystoteles, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 1997.
 • Rousseau J. J., Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, w: J. J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofi i społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956.
 • Saranyana J. I., Illanes J. L., Historia teologii, tłum. P. Rak, Kraków 1997.
 • Skolimowski H., Eseje o ekologii. Nadzieja matką mądrych, Łódź 1991
 • Skolimowski H., Filozofi a Żyjąca. Eko-filozofi a jako drzewo życia, tłum. J. Wojciechowski, Warszawa 1993.
 • Swieżawski S., O niektórych przyczynach niepowodzeń tomizmu, w: S. Swieżawski, Rozum i tajemnica, Kraków 1960.
 • Swieżawski S., Przedmowa, w: św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Człowieku, Summa teologii, I, 75-89, przełożył i opracował S. Swieżawski, Kęty 2000.
 • Voegelin E., Arystoteles, tłum. M. J. Czarnecki, Warszawa 2011.
 • Woroniecki J., Katolickość tomizmu, Lublin 1924.
 • Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3489
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3489
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.