PL EN


2015 | 2 |
Article title

Propozycje projektowania zmian w stereotypowym postrzeganiu Romów w Polsce XXI wieku na przykładzie działalności Fundacji Integracji Społecznej PROM

Content
Title variants
PL
Suggestions for designing changes in stereotypical perception of Romain the 21st century Poland – exemplified by the activity of the Foundation for Social Integration PROM
Languages of publication
Abstracts
PL
W tekście autor wskazuje na przyczyny stereotypowego postrzegania Romów, konsekwencje takich postaw, a także proponuje możliwości aktywnego przeciwdziałania i zmiany obecnej sytuacji. Dokonuje analizy wybranych pojęć związanych z odmiennością kulturową. Prezentuje przykłady stereotypów, przyczyny braku akceptacji, społeczną sytuację Romów. Jako propozycję zmian w stereotypowym postrzeganiu Romów w Polsce wskazuje na działania Fundacji Integracji Społecznej PROM. Opisuje projekt kampanii społecznej realizowany przez tę organizację, a także wyniki badań ewaluacyjnych po zakończeniu jego części.
EN
The author of this text presents the causes of stereotyping the Roma, the consequences of such attitudes, and suggests possibilities for active counteraction and changing the current situation. He analyzes the chosen concepts of cultural difference. He presents examples of stereotypes, the reasons for non-acceptance, the social situation of the Roma. He indicates the activities of the Foundation for Social Integration PROM as the proposal for change. He describes the project of social campaign carried out by this organization and the results of the evaluation at the end of its part.
Publisher

Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Aronson E., Człowiek istota społeczna, przekł. J. Radzicki, PWN, Warszawa 1 978.
 • Balkowski J., Kwadrans Ł., Romarising V4, Wydawnictwo Fundacji Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2014.
 • Balkowski J., Kwadrans Ł., ROMARISING. Some of the Many as seen by photographer Chad Evans Wyatt, Wydawnictwo Fundacji Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2014.
 • Balvin J., Kwadrans Ł., Edukacja międzykulturowa w wybranych międzynarodowych projektach dotyczących Romów w Czechach, Polsce i Słowacji, [w:] Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, A. Paszko (red.), Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków 2011.
 • Dróżdż-Balkowska M., Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce przez Fundację Integracji Społecznej „Prom”, [w:] Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia, J. Balvin, Ł. Kwadrans (red.), Wydawnictwo Fundacji Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2010.
 • Feliksiak M., Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Komunikat z badań, Warszawa, czerwiec 2008, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_104_08.PDF.
 • Ficowski J., Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.
 • Fijałkowska M., Integracja a kultura i religia imigrantów, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2010.
 • Gerlich M. G., Graffiti a problem „obcego”, „ Dialog-Pheniben” 2001, nr 2/3.
 • Giza-Poleszczuk A., Poleszczuk J., Cyganie i Polacy w Mławie – konflikt etniczny czy społeczny?, [w:] Trudne sąsiedztwa, z socjologii konfliktów narodowościowych, A. Jasińska-Kania (red.), Scholar, Warszawa 2001.
 • Grzegorek J. N., Romowie – kulturowe postrzeganie innych etnicznych, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2007.
 • Habermas J., Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, przekł. A. Romaniuk, J. Kloc-Konkołowicz, PWN, Warszawa 2009.
 • Kapralski S., Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, Scholar, Warszawa 2012.
 • Kultura dominująca jako kultura obca, J. Mucha (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 • Kwadrans Ł., Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wydawnictwo Fundacji Integracji Społecznej PROM, Wrocław – Wałbrzych 2008.
 • Kwadrans Ł., Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wydawnictwo Fundacji Integracji Społecznej PROM, Wroclaw 2011.
 • Macrae C. N., Stangor Ch., Hewstone M., Stereotypy i uprzedzenia, przekł. M. Majchrzak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 • Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej, B. Jachimczak, K. Pawelczak, A. Wojciechowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014.
 • Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013.
 • Mirga A., Gheorghe N., Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, Universitas, Kraków 1998.
 • Mirga A., Mróz L., Cyganie. Odmienność i nietolerancja, PWN, Warszawa 1994.
 • Nowicka E., Majewska M., Obcy u siebie. Luteranie warszawscy, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.
 • Ossowski S., Wielogłowy lewiatan a grupa społeczna. O perypetiach pojęciowych w socjologii, [w:] idem, Dzieła, t. 4, PWN, Warszawa 1 967.
 • Schutz A., The stranger. An essay in social psychology, [w:] idem, Collected Papers, t. 2, Studies in Social Theory, Martinu Nijhoff, Hague 1 976.
 • Simmel G., Obcy, [w:] idem, Socjologia, PWN, Warszawa 1 975.
 • Stefaniak A., Witkowska M., Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać?, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Warszawa 2014.
 • Szewczyk M., Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2013.
 • Wyatt Ch. E., Romarising: A European Model for Romani Advocacy, [w:] Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia, J. Balvin, Ł. Kwadrans (red.), Wydawnictwo Fundacji Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2010.
 • „Znak. Inny – Obcy – Bliźni” 2004, nr 1 (584), r. LVI, Kraków.
 • Zwierzyńska K., The Roma Rising (Romskie Odrodzenie), [w:] Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education, J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov (red.), Wydawnictwo Fundacji Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2013.
 • www.errc.org
 • www.fundacjaprom.pl
 • www.jednizwielu.pl
 • www.romarising.com
 • www.romowie.info
 • http://www.watchdocs.pl/2014/f/wyrok_na_wegrzech-film-5-pl.html
 • http://wyborcza.pl/1,75475,17105461,Glosny_film__Wyrok_na_Wegrzech____Romowie_sa_mordowani_.html
 • www.visegradroma.com
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3755
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3755
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.