PL EN


2015 | 15 | 239-252
Article title

Reprodukcja jako jeden ze sposobów na osiągniecie ekwiwalencji formalno-estetycznej w przekładzie (na materiale wierszy księdza Jana Twardowskiego)

Content
Title variants
PL
The reproduction as one of ways on you will achieve the formal-aesthetic equivalence in the translation (on material of poems by father Jan Twardowski)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The object of analysis are Jan Twardowski’s poems translated into Russian in comparison with original texts. The aim was to check whether formal-aesthetic equivalence had been achieved in the translation of stylistictropes. The author presents their linguistic description and specific techniques, used by translators in the process of translation. As a result, the Russian texts of poems are aesthetically equivalent to the original texts.
Publisher

Year
Volume
15
Pages
239-252
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Twardowski J., 2007, Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932–2006, Warszawa.
 • Астафьева Н., Британишский В., 2000, Польские поэты ХХ века. Антология, Ян Твардовский – перевод Н. Астафьевой, том 1, Санкт-Петербург.
 • Базилевский А., 2009, Сделано в Польше век ХХ, переводы Андрея Базилевского, Москва.
 • Твардовский Я., 1993, [w:] Польская поэзия ХХ век, под ред. А. Базилевского, переводы: М. Осмоловской, Г. Ефремова, А. Гелескула, А. Базилевского, С. Аверинцева, том 1, Москва, с. 77–138.
 • Твардовский Я., 2006, Стихи, переводы: С. Аверинцева, Н. Астафьевой, А. Базилевского, И. Баранова, О. Басий, Х. Сурты, Москва.
 • Твардовский Я., 2009, Спешите любить людей, переводы: С. Аверинцева, Н. Астафьевой, А. Базилевского, И. Баранова, О. Басий, А. Гелескула, М. Осмоловской, Х. Сурты, Москва.
 • Твардовский Я., 2010, Просьба, перевод с польского А. Нехая, Санкт-Петербург.
 • Balcerzan E., 1998, Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Seria: Studia o przekładzie, pod red. P. Fasta, Nr 6, Katowice.
 • Baluch J., 2007, Wiersz i przekład, Kraków.
 • Bogusławski A., 1976/1994, Problem tertium comparationis w porównaniu lingwistycznym, [w:] Bogusławski A., Sprawy słowa. Word Matters, Warszawa [Pierwodruk w roku 1976 w „Kwartalniku Neofilologicznym” z. 3, s. 295–303].
 • Ciesielska E., 2009, O języku i stylu poetyckim Jana Twardowskiego, Łódź.
 • Dąmbska-Prokop U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.
 • Głowiński M., Sławiński J., Okopień-Sławińska A., 1967, Zarys teorii literatury, Warszawa.
 • Jarosiński Z., 1985, Postacie poezji, Warszawa.
 • Jäger G., Müller D., 1982, Kommunikative und maximale Äquivalenz bei der Translation, „Übersetzungswissenschafftliche Beiträge” 5, Leipzig.
 • Klemensiewicz Z., 1955, Przekład jako zagadnienie językoznawstwa, [w:] O sztuce tłumaczenia, pod red. M. Rusinka, Wrocław, s. 85–97.
 • Koller W., 1983, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Heidelberg.
 • KollerW., 1995, The Concept of Equivalence and the Object of Translation Studies, Volium 7, Number 2, Target.
 • Kulawik A., 1997, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków.
 • Mocarz M., 2005, Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej (na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX–XX w.), Lublin.
 • Nida E., Taber C., 1969, The Theory and Practice of Translation, Leiden.
 • Pajdzińska A., 1993, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin.
 • Pisarska A., Tomaszkiewicz T., 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze, cz. II, Poznań.
 • Pszczołowska L., 2002, Wiersz – Styl – Poetyka, Kraków.
 • Puzynina J., 2007, Ksiądz Jan Twardowski – poeta i człowiek, [w:] A to co na krótko może być na zawsze... Pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego, pod red. E. Hoffman-Piotrowskiej i J. Puzyniny, Warszawa, s. 15–29.
 • Sochoń J., 2007, „Czy można serce zdjąć naprawdę z krzyża?” Wizja poezji wewnętrznie pełnej księdza Jana Twardowskiego, [w:] A to co na krótko może być na zawsze... Pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego, pod red. naukową E. Hoffmann-Piotrowskiej i J. Puzyniny, Warszawa, s. 31–44.
 • Śliwińska A., 2009, Język polski: twórcy i ich dzieła, zestawienia i tabele, nauka o języku, wiedza o literaturze, Warszawa.
 • Tabakowska E., 1995, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków.
 • Toury G., 1995, Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam – Philadelphia.
 • Wojciechowski J., 1999, Czytelnictwo, Kraków.
 • Wyderka B., 1995, Środki stylowe, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej, pod red. S. Gajdy, Opole, s. 53–181.
 • Комиссаров В., 1973, Слово о переводе, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3934
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3934
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.