PL EN


Journal
2015 | 19 |
Article title

Input w dyskursie klasowym na przykładzie języka niemieckiego jako obcego w szkołach ponadgimnazjalnych

Content
Title variants
PL
Language input in any class discourse during classes of German language taught as a foreign language in upper-secondary schools
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest input w dyskursie klasowym na przykładzie języka niemieckiego jako obcego w szkołach ponadgimnazjalnych. W części teoretycznej dokonano krótkiego przeglądu literatury na temat roli i znaczenia prymarnych danych językowych w procesie uczenia się języka obcego w warunkach formalnych. Porównano również procesy akwizycji języka pierwszego z procesami uczenia się języka obcego. Ponadto przedstawiono opozycyjne stanowiska badaczy na temat stosowania języka ojczystego i języka obcego w procesie glottodydaktycznym. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań, których celem było przeanalizowanie jakości inputu charakterystycznego dla dyskursu klasowego na lekcji języka obcego w szkołach licealnych. Przeprowadzone badanie pokazało, że polscy germaniści nie są ekspertami w kreowaniu środowiska immersyjnego na lekcji języka obcego. Okazało się, że bardzo często wiele sekwencji lekcyjnych odbywa się w języku ojczystym. Ponadto nauczyciele rzadko stosują techniki pracy i materiały, które w sposób szczególny zapewniają tzw. dobry input. Co szczególnie dziwi, germaniści nie często zachęcają młodzież do kontaktu z językiem niemieckim w warunkach pozalekcyjnych. Nauczyciele wydają się nie dostrzegać potencjału dostępnych materiałów i mediów w tym zakresie. Bardzo rzadko umożliwiają uczniom słuchanie niemieckiej muzyki i oglądanie niemieckojęzycznych filmów. Ponadto wyniki badania nie pozwalają zauważyć, jakoby nauczyciele w jakiś szczególny sposób dbali o odpowiednią jakość i ilość inputu na lekcji języka niemieckiego. Ich świadomość w tym zakresie wydaje się być niewielka. Artykuł kończy postulat o potrzebie prowadzenia bardziej szczegółowych badań w opisywanym zakresie.
EN
This article focuses on language input presented in any class discourse during classes of German language taught as a foreign language in upper-secondary schools. In the theoretical part of the article a short review of literature discussing the role and meaning of primary linguistic data in the process of learning a foreign language in formal conditions was conducted. Next processes which occur during first language acquisition were compared to the processes involved in foreign language acquisition. Moreover, contrary attitudes of the researchers towards applying mother tongue and foreign language in foreign language teaching were presented. In the empirical part the results of the research were presented. The aim of the research was to analyze the quality of typical class discourse input provided during a foreign language lesson in comprehensive upper-secondary schools. The research showed that Polish teachers of German language are not experts on creating immersive environment during foreign language classes. It occurred that frequently many lesson sequences are carried out in the mother tongue of students and a teacher. Teachers rarely apply teaching techniques and use materials which provide enough good language input. It is also astonishing that German language teachers do not encourage young learners to come into contact with real German language in out-of-the classroom situations. They seem not to take into account how great the advantages of using available materials and media might be. Furthermore, they do not enable their students to listen to German music or watch German films, either. The results of the research reveal that teachers of German are not greatly concerned with appropriate quality and amount of language input during lessons. Their awareness of all these issues is not deep enough. The main conclusion of the article is to imply the necessity of conducting more detailed research in the described area.
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Auerbach E., Reaxamining English anly in the ESL classroom, „TESOL Quartely” 1993, 27 (1).
 • Berthoud A.-C., Py B., Des linguistes et des enseignants. Maîtrise et acquisition des langues seconds, Berne 1993.
 • Bestrzyński W., Szymiec R., Nauka języka obcego – drama jako składnik immersji, „Neodidagmata” 2008, 29/30.
 • Butzkamm W., Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichts, Tübingen-Basel 2002.
 • de Cillia R., Progression im Fremdsprachenunterricht, [w:] Zweitsprachlernen in einem mehrsprachigen Gebiet. Grundlagen und Perspektiven für ein neues Curriculum, Bozen 1995.
 • Clark E. V., First Language Acquisition, Cambridge 2003.
 • Cook V., Second language learning and language teaching (3rd ed.), London 2001.
 • Ellis R., The study of second language acquisition, Oxford 1994.
 • Dakowska M., Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. Warszawa 2007.
 • Deller S., Rinvolucri M., Using the Mother Tongue, London-Addlestone 2002.
 • Eldridge J., Code – switching in a Turkish secondary school, „ELT Journal” 1996, 50 (14).
 • Ellis R., The study of second language acquisition, Oxford 1994.
 • Gass S., Input and interaction, [w:] Handbook of second language acquisition. C. J. Doughty, M. H. Long (red.), Oxford 2003.
 • Grabe W., Stoller F. L., Content-Based Instruction: Research Foundations, [w:] The Content-Based Classroom. Perspectives on Integrating Language and Content, M. A. Snow, D. M. Brinton (red.), White Plains, NY 1997.
 • Grucza F., Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki, [w:] Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce, F. Grucza., M. Dakowska (red.), Warszawa 1997.
 • Iluk J., Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Katowice 2002.
 • Klein W., Second Language Acquisition, Cambridge 1986.
 • Krashen S. D., Principles and practice in second language acquisition, New York 1982.
 • Krashen S. D., The Input Hypothesis: Issues and Implications, New York 1985.
 • Lantolf J. Sociocultural theory and second language learning. Oxford 2000.
 • Littlewood W., Yu B. First language and target language in the foreign language classroom, „Language Teaching” 2011, 44 (1).
 • Long M. H., Linguistic and conversational adjustments to non-native Speakers, „Studies in Second Language Acquisition” 1983, 5.
 • Macaro E., Target language, collaborative learning and autonomy, Clevedon 1997.
 • Macdonald C., Using the target language, Cheltenham, UK 1993.
 • Nagy W., On the role of context in first- and second-language vocabulary learning. [w:] Vocabulary: description, acquisition and pedagogy, N. Schmitt, M. Mccarthy (red.), Cambridge 1997.
 • Niżegorodcew A., Input for instructed L2 learners: the relevance of relevance, Clevedon 2007.
 • Pawlak M., Rola nauczyciela w kształtowaniu procesów interakcyjnych podczas lekcji języka obcego, [w:] Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska, Poznań-Kalisz 2009.
 • Prabhu N. S., Second language pedagogy, Oxford 1987.
 • Schmidt R., The role of consciousness in second language learning, „Applied Linguistics” 1990, 11.
 • Schmidt R., Attention, [w:] Cognition and second language instruction, P. Robinson (red.), Cambridge 2001.
 • Sharwood S., Smith M., Comprehension vs. acquisition: Two ways of processing input, „Applied Linguistics” 1986, vol. 7, nr 3.
 • Schweer W. J., Using L1 in the L2 classroom, „English Teaching Forum” 1999, 37 (2).
 • Swain M., Deters P., “New” mainstream SLA theory: expanded and enriched, „The Modern Language Journal” 2007, 9.
 • Turnbull M., There is a role for the L1 in second and foreign language teaching, but..., „The Canadian Modern Language Review” 2001, 57.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3986
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3986
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.