PL EN


Journal
2015 | 19 |
Article title

Współczesne nieoficjalne antroponimy odimienne bielszczan derywowane sufiksalnie

Content
Title variants
PL
Contemporary informal anthroponyms created by suffixal derivation from first names of Bielsk Podlaski residents
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule omówiono współczesne nieoficjalne nazwy osobowe mieszkańców Bielska Podlaskiego motywowane imionami nosicieli, utworzone na drodze derywacji sufiksalnej. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że powstanie tej grupy antroponimów należy łączyć z procesami sufiksacji w postaci derywacji postępowej i derywacji dezintegralnej wymiennej oraz sufiksacji z towarzyszącymi jej zabiegami dezintegracji, najczęściej w formie mutylacji. Powstanie i użycie nazw nieoficjalnych tego typu jest odpowiedzią na potrzebę realizacji funkcji dyferencjacyjnej, bardzo często połączonej z czynnikiem oceniająco-wartościującym. Tę drugą funkcję pełnią odpowiednio nacechowane formanty zastosowane w procesie derywacji.
EN
The paper presents contemporary informal names of Bielsk Podlaski residents created by suffixal derivation from their first names. The analysis demonstrated that the creation of this group of anthroponyms is associated with suffixation processes, including progressive derivation, disintegrative substitutive derivation, and suffixation combined with disintegration (usually mutilation). The formation and use of such informal names reflects the need for effecting a differentiating function, frequently combined with an appraising and evaluating factor, such as specific formative elements used in the derivation process.
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Abramowicz Z., Kosior D., Nieoficjalne nazwy osobowe na polsko-wschodniosłowiańskim pograniczu, [w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, S. Warchoł (red.), cz. I, Lublin 1998, s. 11-26.
 • Biolik M., Przezwiska i przydomki ludności wiejskiej (na przykładzie wsi Andrzejki w woj. łomżyńskim), „Onomastica” 1983, XXVIII, s. 165-179.
 • Cieślikowa A., Miejsce przezwiska w systemie antroponimicznym (historia a współczesność), [w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, S. Warchoł (red.), cz. I, Lublin 1998, s. 71-80.
 • Citko L., Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w., Białystok 2001.
 • Czaplicka-Jedlikowska M., Przezwiska szkolne jako przejaw zróżnicowania języka i kultury uczniów w wybranych szkołach Bydgoszczy, [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, M. Święcicka (red.), t. I, Bydgoszcz 2006, s. 349-367.
 • Dacewicz L., Lokalny antroponimiczny mikrosystem nazewniczy, [w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, S. Warchoł (red.), cz. I, Lublin 1998, s. 91-101.
 • Giedz T., Przezwiska o charakterze metaforycznym i metonimicznym mieszkańców wsi Brzeźno w woj. chełmskim, [w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, S. Warchoł (red.), cz. I, Lublin 1998, s. 121-126.
 • Grabias S., O ekspresywności języka, Lublin 1981.
 • Jaros V., Nieoficjalne antroponimy odimienne mieszkańców dawnego powiatu częstochowskiego, [w:] Dziedzictwo kulturowe utrwalone w języku, M. Lesz-Duk, S. Podobiński (red.), Częstochowa 1998, 63-102.
 • Kosyl Cz., Nazwy osobowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, J. Bartmiński (red.), Wrocław 1993, s. 423-437.
 • Kosyl Cz., Typy motywacyjne przezwisk ludowych, [w:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej, E. Homa (red.), Szczecin 1988, s. 205-213.
 • Łobodzińska R., Tomczak L., Współczesne przezwiska polskie. Analiza formalna i znaczeniowa, Wrocław 1988.
 • Malec M., Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994.
 • Myszka A., Przezwiska młodzieżowe – nowe struktury, nowe bazy semantyczne, [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków 2007, s. 267-279.
 • Sajewicz M., Przezwiska mieszkańców kilku wsi z białorusko-ukraińskiego pogranicza językowego na Białostocczyźnie, [w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, S. Warchoł (red.), cz. II, Lublin 1999, s. 59-86.
 • Skulina T., Funkcje przezwiska w systemie antroponimicznym, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, K. Dejna i in. (red.), Warszawa 1974, s. 213-234.
 • Sokólska U., Przezwiska mieszkańców kilku wsi letniskowych w województwie podlaskim, „Studia Slawistyczne” 2008, nr 7, s. 202-213.
 • Surma G., Przezwiska i przydomki w świetle materiałów opoczyńskich, „Onomastica” 1993, XXXVIII, s. 151-167.
 • Tichoniuk B., Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839, Zielona Góra 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3997
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3997
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.