PL EN


Journal
2015 | 19 |
Article title

Rola języka ojczystego w nauczaniu gramatyki języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych i proponowane rozwiązania dydaktyczne

Content
Title variants
PL
The role of the native language in teaching Russian grammar during Russian philology studies and the proposed didactic solutions
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule omawiane są, na podstawie opracowań glottodydaktycznych, niektóre poglądy na temat roli i znaczenia języka ojczystego w procesie nauczania języka obcego. Podkreślamy w nim znaczenie reguły gramatycznej. Omawiamy także znaczenie ćwiczeń tłumaczeniowych z języka ojczystego na język obcy. Opracowanie zawiera rozwiązania dydaktyczne w zakresie wykorzystania języka polskiego w nauczaniu gramatyki języka rosyjskiego na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego. Zaprojektowane przez nas kwanty informacji lingwistycznej mają na celu zbadanie skuteczności oddziaływania ćwiczeń translacyjnych wśród studentów filologii rosyjskiej oraz prezentują znaczenie komentarza gramatycznego i kontrastowania form języka rosyjskiego z formami języka polskiego jako skutecznych środków zapobiegających interferencji języka polskiego.
EN
In the article, some views on the role and significance of the native language in the process of teaching foreign language are discussed. The author emphasises the significance of grammar rules in forming language awareness of students and discusses the role of translation exercises from a native language to a foreign language. The article contains didactic solutions in the scope of using the Polish language in teaching Russian grammar at classes of practical Russian. The quantums of linguistic information designed by the author of the article aim at examining the effectiveness of translation exercises among Russian philology students and explore the significance of grammar explanation and the importance of contrasting forms of the Russian and Polish language during the presentation of a new language material as the effective means of preventing interference from the Polish language.
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Atkinson D., Teaching Monolingual Classes, London 1993.
 • Auerbach E., Reexamining English only in the ESL classroom, „TESOL Quarterly” 1993, 27 (1).
 • Cook V., Second language learning and language teaching, London 2001.
 • Cole S., The use of L1 in Communicative English classrooms, „The Language Teacher” 1998, 22 (12).
 • Domalewska D., Rola języka ojczystego w nauczaniu gramatyki, [w:] Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, J. Knieja, T. Zygmunt, Ł. Brzana (red.), Lublin 2010.
 • Henzel J., Podstawowe założenia metody reproduktywno-kreatywnej, „Przegląd Rusycystyczny” 1978, nr 3.
 • Iluk J., Tłumaczyć czy nie tłumaczyć na lekcjach języka obcego, „Języki Obce w Szkole” 2008, nr 5.
 • Kaczmarski S. P., Rola i znaczenie języka ojczystego w nauczaniu języków obcych, „Przegląd Glottodydaktyczny” 1978, nr 2.
 • Kaczmarski S. P., Wstęp do bilingwalnego ujęcia nauki języka obcego, Warszawa 1988.
 • Kaczmarski S. P., Język ojczysty w nauce języka obcego – kilka refleksji, „Języki Obce w Szkole” 2003, nr 1.
 • Komorowska H., Kompetencja językowa i jej uwarunkowania, „Przegląd Glottodydaktyczny” 1978, nr 1.
 • Komorowska H., Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja. Audiolingwalizm, kognitywizm, interferencja, Warszawa 1980.
 • Komorowska H. (red.), Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2001.
 • Krashen S. D., Principles and practice in second language acquisition, Oxford 1982.
 • Latkowska J., Rola i miejsce języka ojczystego w procesie nauczania języka obcego. Część II, „Języki Obce w Szkole” 1996, nr 4.
 • Latkowska J., Zastosowanie języka rodzimego w procesie nauczania języków obcych, [w:] Nowe tendencje w glottodydaktyce, J. Arabski (red.), Katowice 1998.
 • Marton W., Dydaktyka języka obcego w szkole średniej. Podejście kognitywne, Warszawa 1978.
 • Marton W., Optymalizacja nauczania języków obcych w szkole, Warszawa 1979.
 • Miastkowska B., Użycie języka ojczystego na lekcji języka obcego. Sukces czy porażka, „Języki Obce w Szkole” 2010, nr 1.
 • Michońska-Stadnik A., Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych, Wrocław 2013.
 • Mierzwa M., Rola języka ojczystego w nauczaniu języka rosyjskiego i angielskiego na studiach filologicznych, [w:] Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, J. Knieja, T. Zygmunt, Ł. Brzana (red.), Lublin 2010.
 • Piechurska E., O gramatyce inaczej, czyli świadomość własnej wiedzy, „Języki Obce w Szkole” 2002, nr 2.
 • Weschler R., Uses of Japanese (L1) in the English classroom: introducing the Functional-Translation Method, „The Internet TESL Journal” 1997, III/11.
 • Wyszyński J., Udział języka ojczystego w procesie glottodydaktycznym, „Języki Obce w Szkole” 1992, nr 2.
 • Zając H., Ewolucja teorii nauczania języka rosyjskiego w szkole polskiej w latach 1950–2000, cz. I. Metody glottodydaktyczne, Kraków 2008.
 • Zimniaja I., Leontjew A., Właściwości psychologiczne początkowego stadium opanowywania języka obcego, [w:] Podstawy naukowe nauczania języka rosyjskiego, S. Siatkowski (red.),Warszawa 1972.
 • Генцель Я., Осознанное овладение элементарной лингвистической информацией и формирование коммуникативной компетенции учащихся, „Przegląd Rusycystyczny” 1990, 1-4.
 • Генцель Я., Билингвальная модель речепорождения и вопросы презентации языкового материала в учебниках русского языка, [w:] Новые российские реалии и их отражение в современном русском языке, Ольштын 1994.
 • Генцель Я., Квантование лингвистической информации и его применение в лингводидактических материалах по русскому языку, [w:] Вопросы лингвистики и лингводидактики. Материалы конференции МАПРЯЛ , Т. Жеберек (red.), Kraków 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4004
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.