PL EN


2015 | 23 |
Article title

Революционное насилие и обыватель: к вопросу о причинах погрома в Белостоке 1906 г.

Content
Title variants
RU
Revolutionary Violence and Inhabitants: Causes of 1906 Bialystok Pogrom
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is devoted to the problem of Bialystok Pogrom of 1906. Utmost attention is paid to the issue of everyday life in the city in 1903–1906. Different kinds of sources allow to analyze the city’s atmosphere before the Pogrom. Different aspects of urban activity are investigated. Some of them are: the evolution of worker’s activity from economic strikes to political ones, the origin and development of illegal political organizations such as Bund, anarchists’ groups and others. What is more, the aspect of terroristic activity and its perception by different groups of Bialystok’s inhabitants was examined. The analyses of revolutionary organizations’ activity allow to affirm that it was aimed at “class enemies” regardless of their ethnic or religious affiliation. Despite this fact, police, official administration and army as well tried to promote the idea of the “Jewish Threat”. Active participation of Jewish youth in revolutionary organizations and numerous and bloody terroristic acts were used as an opportunity for anti-Semitic propaganda and the result of anti-Jewish and anti-revolutionary artificial organizations was pogrom in June 1906.
RU
Статья посвящена проблеме Белостокского погрома в 1906 г. Основное внимание сконцентрировано на повседневной жизни в городе в 1903–1906 гг. На основе широкого комплекса источников проанализирована городская атмосфера, которая предшествовала погрому. Рассмотрены различные аспекты жизни города, среди которых: әволюция рабочего движения от әкономических до политических забастовок, процесс возникновения нелегальных политических организаций, таких как Бунд, различных анархических групп и др. Также освещен аспект террористической активности и ее восприятия различными группами жителей Белостока. Анализ деятельности революционных организаций позволяет утверждать, что она была направлена против «классовых врагов» независимо от их национальной или религиозной принадлежности. Несмотря на әто, представители государственного аппарата и армии пытались представить деятельность нелегальных партий в качестве проявления «Еврейской угрозы». Активное участие еврейской молодежи в революционных организациях, многочисленные и кровавые терриристические акты были использованы в качестве удобного повода для антисемитской пропаганды и, как результат – антиреволюционного и одновременно антиеврейского погрома в июне 1906 г.
Publisher

Year
Volume
23
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Białystok. Zarys historyczny z 22 ilustracjami, oprac. H. Mościcki, Białystok 1933.
 • Carat i klasy posiadające w walce z rewolucją 1905–1907 w Królewstwie Polskim. Materiały archiwalne, zebrał i opracował Stanisław Kalabiński, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.
 • Dobroński A. Cz., Pogrom białostocki 1906 r. w świetle prasy polskiej, „Białostocczyzna”, 1991, nr 4, s. 13–16.
 • Dolistowska M., Architektura i budownictwo publiczne społeczności żydowskiej w Białymstoku, [w:] Białystok. Mayn Heym, red. D. Boćkowski, Białystok: Wydawnictwo Muzeum Wojska w Białymstoku, „Wschodzący Białystok”, 2014, s. 79–103.
 • Engel D., What’s in a Pogrom? European Jews in the Age of Violence, w: Anti-Jewish Violence. Rethinking the Pogrom in East European History, ed. by J. Dekel-Chen, D. Gaunt, N. M. Meir, Bartal I., „Indiana University Press”, Bloomington and Indianapolis 2010, pp. 19–37.
 • Historia Białegostoku, red. A. Cz. Dobroński, Białystok: Fundacja „Sąsiedzi”, 2012.
 • Kalabiński S., Białostockie organizacje SDKPiL, PPS, Bundu, socjalistów-rewolucjonistów i anarchistów w latach 1901–1903, „Rocznik Białostocki”, 1970, t. 10, s. 53–91.
 • Kobrin R., Żydowski Białystok i jego diaspora, [przełożył Adam Musiał], Sejny: „Pogranicze”, 2014.
 • Kołodziej W., Działalność anarchistów w Rosji w latach 1905–1907, „Akademia Nauk Społecznych”, Warszawa 1988.
 • Korzec P., Pogrom białostocki i jego polityczne reperkursje, „Rocznik Białostocki”, t. 3, 1962, s. 149–182.
 • Kronika Krajowa. Wilno. Oburzające zdarzenie, „Kuryer Litewski”, 1906, nr 27, 2 lutego (15.02), czwartek, s. 3.
 • Markowski A., Anti-Jewish Pogroms in the Kingdom of Poland, w: Polin. Studies in Polish Jewry. Vol. 27 Jews in the Kingdom of Poland 1815–1918 / Ed. by Gl. Dynner, A. Polonsky,Wodziński M., „The Litman Library of Jewish Civilization” Oxford, Portland, Oregon, 2015, pp. 219–225.
 • Markowski A., Pogromy, zajścia, ekscesy. Zbiorowe akty przemocy przeciwko Żydom w Białymstoku pierwszych dekad XX wieku, „Studia Judaica”, 2011, nr 1, s. 21–42.
 • Mishkinski M., Rola Białegostoku w okresie formowania się żydowskiego ruchu robotniczego w imperium rosyjskim, „Studia Podlaskie”, 1989, t. 2, s. 95–102.
 • Patrole w synagodze, „Kuryer Litewski”, 1906, № 27, 2 lutego (15.02), czwartek, s. 3.
 • Pogorelski M., Pogroms in the 19th century, w: „The Bialystoker Memorial Book – Der Bialystoker Yizkor Buch”, New York 1982, pp. 15–16.
 • Lombroso Shl., The Pogroms of 1903–1906, w Pogroms, Anti-Jewish Violence in Modern Russian History, ed. by J.D. Klierand, Shl. Lombroza, „Cambridge University Press”, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney 2004, pp. 195–248.
 • Lombroza Shl., The Tsarist Government and the Pogroms of 1903–06, „Modern Judaism”, Vol. 7, nr 3 (Oct., 1987), pp. 287–296.
 • Romaniuk Z., Żydzi w Białymstoku w latach 1807–1915, [w:] Białystok. Mayn Heym, red. D. Boćkowski, Białystok: Wydawnictwo Muzeum Wojska w Białymstoku, „Wschodzący Białystok”, 2014, s. 24–61.
 • Sadowski M., Anarchizm na ziemiach polskich do 1918 roku i jego powiązania, Zielona Góra: „Red Rat”, 2000.
 • Smykowska E., Święta żydowskie. Mały słownik, Warszawa: Wydawnictwo „Verbinum”, 2010.
 • Sprawa o pogrom w Białymstoku. Drugi dzień rozpraw, „Kuryer Litewski”, 1908, nr 123, 30 maja (12 czerwca), piątek, s. 2.
 • Sprawa o pogrom w Białymstoku. Trzeci dzień rozpraw, „Kuryer Litewski”, 1908, nr 124, 31 maja (13 czerwca), sobota, s. 2.
 • Szum E., Anarchiści na Białostocczyźnie w okresie Rewolucji 1905–1907. Przyczynek do dziejów ideologii anarchizmu i działalności organizacji anarchistycznych na Podlasiu, „Studia Podlaskie”, t. XX, 2012, s. 193–210.
 • Wodziński M., Żydzi w okresie zaborów, w: Atlas historii Żydów polskich, red. W. Sienkiewicz, Warszawa: Demart, 2010, s. 155–245.
 • Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935. В 2 тт., т. 1, Москва „РОССПӘН”, 1998.
 • Андрiйчук М., Газета «Громадська думка» та «Рада» i єврейське питання, „Вiсник книжково¨ı палати”, 2010, нр 4, с. 34–38.
 • Бунд: документы и материалы, 1894–1921, сост., авт. коммент.: Ю. Н. Амиантов и др.; указатели – З. Н. Тихонова; предисл., послесл. – Ю. Н. Амиантов, И. С. Розенталь; ред. – Ю. Н. Амиантов, И. С. Розенталь, З. Н. Тихонова, Москва: „РОССПӘН”, 2010.
 • Веремеев Ю., Всеобщая воинская повинность в России в 1913 году, dostęp: 17.01.15, w: http://army.armor.kiev.ua/hist/voen-povin-1913.php.
 • Вихнович В. Л., 2000 лет вместе: евреи России, Санкт-Петербург: „Питер”, 2007.
 • Воронич Т., Криминальный мир губернского Гродно второй половины ХIХ – начала ХХ в., „Гарадзенскi палiмпсест 2012. Людзi даўняй Гароднi XV–XX ст.ст., пад рәд. А. Ф. Смаленчука, Н. У. Слiж, Гродна: ГрГУ, 2013, с. 252–268.
 • Врадiй Є. А., Християнськi мотиви революцiйних подiй 1905 р. на Пiвднi Украïни, „Унiверситет”, 2009, нр 4, с. 98–106.
 • Гончарок М., «Век воли». Русский анархизм и евреи (ХIХ–ХХ вв.), Иерусалим: „Мишмерет шалом”, 1996.
 • Жирнов Е., «Всюду были избиваемы все русские...», Wyszukano 18.01.15, w: http://www.kommersant.ru/doc/711282.
 • Кровавая политика и Белостокский погром, Москва 1906.
 • Марковски А., Промышленный город как пространство событий, связанных с еврейским погромом, w: Працәсы урбанiзацыi ў Беларусi: XV – пачатак XXI. Зборнiк навуковых артыкулаў, Гродна 2010, с. 59–62.
 • Полян П., Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР, dostęp: 17.01.15, w: http://www.memo.ru/history/deport/polyan0.htm#s6.
 • Покушения в Белостоке, в: Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935. В 2 тт., т. 1, Москва: „РОССПӘН”, 1998, с. 57.
 • Степанов С., Черная сотня. Что они сделали для величия России?, Москва: „Яузапресс”, 2013.
 • Хроникер, Белосток и пережито лихолетье (Заметки хроникера), в: Ә. О. фон-Хартен (состав.) Справочный календарь по г. Белостоку на 1913-й год, Белосток 1913, с. 81.
 • Шапиро М.Н., Наша мануфактура и ее история, в: Ә. О. фон-Хартен (состав.) Справочный календарь по г. Белостоку на 1913-й год, Белосток 1913.
 • 16-я пехотная дивизия, dostęp: 17.01.15, w: http://regiment.ru/upr/B/2/pd/16.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4406
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4406
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.