PL EN


2015 | 7 |
Article title

Вектары беларусазнаўчых даследаванняў

Content
Title variants
BE
Promising vectors of Belarusian studies
BE
Wektory białorutenistycznych badań
Languages of publication
Abstracts
EN
An undertaken review of recent researches gives an insight into the vectors of development of Belarusian studies in Belarus and Poland. Special attention has been paid to the researches devoted to the formation of New Belarusian literature. It is claimed that one the major trends of literary studies and linguistics is interest to the national and spiritual aspect.
PL
Dokonany w artykule przegląd wielu opracowań białorutenistycznych z ostatnich lat daje pewne wyobrażenie o tendencjach i kierunkach rozwoju badań białorusoznawczych na Białorusi i w Polsce. Szczególną uwagę zwraca się na badania poświęcone rozpatrzeniu okresu formowania się Nowej białoruskiej literatury. Podkreśla się, że jednym z zasadniczych wektorów literaturoznawstwa, jak i językoznawstwa białoruskiego jest umacnianie zainteresowania narodowymi oraz duchowymi aspektami.
Publisher

Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Баглановіч І., Легіянер і Лірнік, або Вяртанне на бацькаўшчыну Антона Гарэцкага. Развагі над кнігаю Ганны Шаўчэнка, [у:] Ганна Шаўчэнка, Паэзія Антона Гарэцкага і станаўленне..., с. 179 – 180.
 • Бароўка В., Выкладанне гісторыі літаратуры ў сучасных умовах, “Białorutenistykа Białostockа” № 5, 2013, с. 525.
 • Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Зборнік артыкулаў, пад рэд. І.Э. Багдановіч, Мінск 2015, с. 5–12.
 • Белая А. І., Абрысы роднага. Нацыянальныя локусы культуры ў беларускай прозе <эпохі рубяжа>”. Манаграфія, Баранавічы 2015, с. 195
 • Белая А. І., Герой. Асоба. Характар. Мастацкая персаналогія ў беларускай прозе першай трэці ХХ стагоддзя. Манаграфія, Баранавічы 2012, с. 2.
 • Бэднарчук Л., Спадчына Вялікага Княства Літоўскага, с. ІХ.
 • Гарадніцкі Я. А., Літаратура як мастацтва: камунікатыўнасць, інтэрмедыйнасць, наратыўнасць, Мінск 2014, с. 3.
 • Гладкова Г. А., Творчая спадчына Ігнація Быкоўскага ў кантэксце эпохі еўрапейскага асвектніцтва. Манаграфія. Віцебск 2015, с. 6.
 • Грэк-Пабіс І. і В. Кіпель,Уступнае слова, [у:] Л. Бэднарчук, Спадчына Вялікага Княства Літоўскага, пад. рэд. Ю. Гарбінскага, Нью Ёрк – Кракаў – Люблін, 2014, с. VІІІ.
 • Ляшчынкая В. А., Базавыя канцэпты фразеалагічнай карціны свету беларусаў, Мінск 2015, с. 3.
 • Макарэвіч А. М., В. Г. Караткевіч, Беларуская дзіцячая літаратура ў тэрмінах і паняццях. Дапаможнік, пад рэд. А. М. Макарэвіча, Магілёў 2014.
 • Макарэвіч А. М., Гісторыя беларускай літаратуры першай трэці ХХ ст. Дапаможнік: у 2 ч., Магілёў 2013, ч. 1.
 • Мельнікава З., Беларуская літаратура і нацыякультурная прастора. Манаграфія, Брэст 2014, с. 2.
 • Мельнікава З. П., Культура літаратуразнаўчага даследавання. Вучэбна-метадычны дапаможнік, Брэст, 2014.
 • Сідарэвіч А., Стагоддзе паэзіі. Слова рэдактара, [у:] М. Скобла, Краса і сіла. Анталогія беларускай паэзіі ХХ стагоддзя, Мінск 2003, с. 27.
 • Тычко Г., Нацыянальнае. Індывідуальнае, Агульначалавечае, Беласток 2015, с. 26.
 • Хаўстовіч М., Даследаванні і матэрыялы: літаратура Беларусі ХVІІІ – ХІХ стагоддзяў, т. 1, Warszawa 2014, с. 8.
 • Хаўстовіч М., З надзеяй на шчаслівую будучыню, [у:] Эдвард Тамаш Масальскі, Пан Падстоліц, альбо чым мы ёсць і чым быць можам, Warszawa 2015, с. 4.
 • Хаўстовіч М., Шляхамі да беларускасці. Нарысы, артыкулы, эсэ, Warszawa 2010, с. 575–580.
 • Хаўстовіч М., Ян Баршчэўскі і ягоны “Шляхціц Завальня” (Да 220-годдзя пачынальніка Новай беларускай літаратуры), [у:] Ян Баршчэўскі, Шляхціц Завальня або Беларусь у фантастычных апавяданнях, Warszawa 2014, с. 135.
 • Шаўчэнка Г., Паэзія Антона Гарэцкага і станаўленне рамантычнай традыцыі ў літаратуры Беларусі ХІХ стагоддзя, Мінск 2015, с. 2.
 • Gdzie bije źródło… Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi, red. Feliks Czyżewski, Agnieszka Dudek-Szumigaj, Marija Żygałowa, Lublin – Wisznice 2015, s. 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4428
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4428
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.