PL EN


2016 | 2 |
Article title

Małżeńskie communio w sakramentalnym urzeczywistnieniu

Content
Title variants
PL
Marriage communio in sacramental realization
Languages of publication
Abstracts
EN
Jesus’s call raising marriage to sacramental dignity points to the inadequacy of the law within the meaning and formation of a special relationship between a man and a woman. On the other hand it does not mean its redundancy. This ratio is considered to be constitutive and results from the creation of man in God’s image and His likeness. This image has not been destroyed even by a human sin that interferes with the relationship with God and between the spouses. It also has not destroyed the covenant with God of which the marriage is the image. Fulfilling this covenant in Jesus Christ, God renews the relation of a man towards a woman as well as the relationship of a man towards God .Resulting from the creation the unity of the spouses in the New Covenant shall be covered by the paschal mystery of Jesus Christ and is a real performing salvation. Beyond , the reality is open to eschatology and immersed in church as the bride of Christ forming the pattern and strengthen the covenant of marriage which is in Jesus Christ, a community of grace and the basis for understanding people.
Publisher

Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Arnold B. T., Choi J. H., A Guide to Biblical Hebrew Syntax, Cambridge 2003.
 • Auer J., Die Sakramente der Kirche, Regensburg 1972.
 • Bartnicki R., Poglądy na małżeństwo w początkach ery chrześcijańskiej, [w:] Rodzina drogą Kościoła. Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka, M. Ozorowski, W. Nowacki (red.), Łomża 2005.
 • Bartnik S. C., Spotkanie personalistyczne, [w:] Ku mądrości teologii, K. Góźdź, E. Sienkiewicz (red.), Szczecin 2008, s. 385-391.
 • Brichto H.Ch., The Names of God, New York 1998.
 • Buttiglione R., L’uomo e la famiglia, Roma 1991.
 • Epos o Gilgameszu, tł. K. Łyczkowska, Warszawa 2002.
 • Franciszek, Evangelii gaudium, Rzym 2013.
 • Garcia López F., Il Pentateuco, Brescia 2004.
 • Grześkowiak J., Centralne idee teologii małżeństwa, [w:] Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, A. L. Szafrański (red.), Lublin 1985, s. 19-53.
 • Grześkowiak J., Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1993.
 • Jacob B., Das Buch Genesis, Stuttgart 2000.
 • Jagodziński M., Antropologiczno-komunikacyjne podstawy sakramentów, „Studia Diecezji Radomskiej” t. VI, Radom 2004, 247-255.
 • Jan Paweł II, Familiaris consortio, Watykan 1981.
 • Jan Paweł II, List do Rodzin, Rzym 1994.
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, T. Styczeń (red.), Lublin 2008.
 • Jan Paweł II, Problem małżeństwa w perspektywie integralnej wizji człowieka (2 IV 1980), [w:] Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, T. Żeleźnik (red.), Warszawa 1982, s. 158-163.
 • Jan Paweł II, Związek między pierwotną niewinnością a odkupieniem dokonanym przez Chrystusa (katecheza z dn. 26.09.1978), [w:] Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. VI, Kraków 2007, s. 97-99.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Kłys J., Rodzina dziedzictwem ludzkości. Zarys etologii, Szczecin 1995.
 • Koch G., Sakramentologia – zbawienie przez sakramenty, tł. W. Szymona, [w:] Podręcznik teologii dogmatycznej, W. Beinert (red.), Kraków 1999.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Warszawa 1986.
 • Kunka S., Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Lublin 2012.
 • Kupczak J., Teologiczna semantyka płci, Kraków 2013.
 • Lemański J., Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11, [w:] Nowy komentarz biblijny – Stary Testament, A. Paciorek, R. Bartnicki, A. Tronina (red.), Częstochowa 2013.
 • Lubowicki K., Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005.
 • Majkowski W., Rodzina w zespole nauk, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, E. Ozorowski (red.), Warszawa – Łomianki 1999.
 • Moran L. R., Chrystus w historii zbawienia, Lublin 1994.
 • Napiórkowski A. A., Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia, Kraków 2006.
 • Necel W., Małżonkowie wzmocnieni i jakby konsekrowani (kan. 1134 KPK). Szkic teologiczno-kanonicznego komentarza w roku synodalnej refleksji nad powołaniem i misją rodziny w Kościele i świecie współczesnym, Pelplin 2015.
 • Ozorowski E., Małżeństwo w historii zbawienia, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, E. Ozorowski (red.), Warszawa – Łomianki 1999.
 • Ozorowski M., Małżeństwo. Przymierze Bosko-ludzkie, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, E. Ozorowski (red.), Warszawa – Łomianki 1999.
 • Pawłowski Z., Opowiadanie, Bóg i początek, Teologia narracyjna Rdz 1-3, „Rozprawy i Studia Biblijne” 13, Warszawa 2003.
 • Rahner K., Die Ehe als Sakrament, [w:] Karl Rahner, Schriften zur Theologie, Bd. 8, Einsiedeln – Benziger, 1967.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tł. Z. Włodkowa, Kraków 1994.
 • Romaniuk K., Krótki zarys historii zbawienia, Warszawa 1987.
 • Romaniuk K., Małżeństwo i rodzina według Biblii, Warszawa 1994.
 • Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.
 • Schneider T., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, tł. J. Tyrawa, Wrocław 1995.
 • Schüle A., Der Prolog der hebräischen Bibel. Der literar und theologiegeschichtliche Diskurs der Urgeschichte (Genesis I – II), Zürich 2006.
 • Ska J.L., La structure du Pentateuque dans sa forme canonique, „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft” 113 (2001), s. 330-352.
 • Skrzypczak R., Kościół jako Niewiasta w relacji do Chrystusa swego Oblubieńca, Warszawa 2001.
 • Słownik małżeństwa i rodziny, E. Ozorowski (red.), Warszawa – Łomianki 1999.
 • Sobór Watykański II, konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
 • Sternberg M., The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Literature and the Drama of Reading, Bloomington 1987.
 • Styczeń T., Kościół świata Kościołem rodziny, „Zeszyty Naukowe KUL” 24 (1981) 2-4, s. 3-12.
 • Szczurek J.D., Trójjedyny. Traktat o Bogu w Trójcy Świętej, Kraków 2003.
 • Szymczak J.S., Sakrament małżeństwa drogą wzrostu Kościoła, Łomianki 2001.
 • Testa B., Sakramenty Kościoła, tł. L. Balter, Poznań 1998.
 • The Dictionary of Classical Hebrew, t. 1-6, D. J. A. Clines (red.), Sheffield 1993-2007.
 • Theological Dictionary of the Old Testament, G. J. Botterweck; H. Ringgren, H. J. Fabry (red.), Grand Rapids – Cambridge 1977-2006.
 • Valverde C., Antropologia filozoficzna, Poznań 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4565
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4565
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.