PL EN


2016 | 2 |
Article title

Sakramentalność małżeństwa w perspektywie prawnokanonicznej

Content
Title variants
PL
Sacramentality of marriage in the canon law perspective
Languages of publication
Abstracts
EN
The Synod of Bishops in 2014 showed how polarized are the positions in understanding and meaning of the sacramental marriage. In 2015 Holy Father Pope Francis issued new standards for testing the validity of marriages (mainly sacramental). Relevance and effectiveness of new solutions should be examined. The article focuses on the legal as well as legal and pastoral aspects of sacramentality of marriage. The standards were analysed related to the sacramentality at the stage of marriage and a declaration of non-existence or cessation of marriage. Considerations were divided into the following issues of concern: 1. Sacramentality of marriage in the teaching of the Church in the twentieth century. 2. Sacramentality of marriage in the CIC from 1983. (Esp. Can. 1055 § 1-2, 1056, 1065§ 2, 1099 1134) 3. Conclusion and cessation of non-sacramental marriages, 4. Conclusion and cessation of sacramental marriage. General conclusions and proposals for the future were described at the end. These analyses show that the sacramental nature of marriage of baptized stems from the New Testament. Dissolution of non-sacramental marriages is easier than sacramental. It is suggested that the dogmatists analyzed whether the unconditional call of a marriage contract and the sacrament is necessary. The new standards of Pope Francis require a process of their lawful use, reliability of employees in the ecclesiastical tribunals, as well as the great responsibility of the bishops and all the faithful. There is increasingly important need for a uniform discipline of the Church on marriage, including research and declared nullity. There should be increasing concern not only for people living in subsequent relationships, but also organizing special pastoral care of marriages, not just as families.
Publisher

Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus. Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus. P. Gasparri (red.), Romae 1934.
 • Franciszek, List apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Jesus, tekst łacińsko--polski, Tarnów 2015.
 • I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji, Olsztyn 2012.
 • Jan Paweł II, adhortacja apostolska Familiaris consortio.
 • Jan Paweł II, konstytucja apostolska Pastor Bonus.
 • Jan Paweł II, List do Rodzin, Poznań 1994.
 • Góralski W., Dowodzenie podstępnego wprowadzenia w błąd (kan. 1098 KPK) w orzecznictwie Roty Rzymskiej, [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, J. Krzywkowska, R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 2014.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Potestas Ecclesiae o postępowaniu przy rozwiązywaniu małżeństwa na mocy przywileju wiary (z 30.04.2001), „Enchiridion Vaticanum”, XX.
 • Nowakowski B., Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei, Poznań 2013.
 • Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii, Città del Vaticano 2005, wersja łacińsko-polska, [w:] Komentarz do Instrukcji procesowej «Dignitas connubii», T. Rozkrut (red.), Sandomierz 2007.
 • Prawa rodziny – prawa w rodzinie. Jan Paweł II, O małżeństwie i rodzinie. Wypisy z nauczania Ojca świętego, T. Jasudowicz (oprac.), Toruń 1999.
 • Rozkrut T., Dowodzenie w małżeńskim procesie dokumentalnym, [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, J. Krzywkowska, R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 2014.
 • Sobór Watykański II, Gaudium et spes.
 • Sztychmiler R., Adwokat w procesie o nieważność małżeństwa, [w:] Proces małżeński w świetle Dignitas connubii – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 czerwca 2007 roku. III Ogólnopolskie Forum Sądowe, T. Rozkrut (red.), Tarnów 2008.
 • Sztychmiler R., Dobro małżonków jako istotny cel małżeństwa według KPK z 1983 roku, „Kościół i Prawo”, t. 8, Lublin 1992.
 • Sztychmiler R., Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983, Lublin 1993.
 • Sztychmiler R., Dowodzenie nieważności małżeństwa w świetle dyskusji kanonistów w latach 1997-1998, „Prawo Kanoniczne” 42:1999 nr 1-2 s. 179-190.
 • Sztychmiler R., Forum właściwe i organizacja trybunałów kościelnych w świetle Instrukcji Dignitas Connubii, [w:] Proces małżeński według Instrukcji „Dignitas Connubii”. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2005 roku (II Ogólnopolskie Forum Sądowe), T. Rozkrut (red.), Tarnów 2006.
 • Sztychmiler R., Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa, „Ateneum Kapłańskie”, t. 148 z 2007 r., z. 1 (587).
 • Sztychmiler R., Obowiązki małżeńskie, Warszawa 1999.
 • Sztychmiler R., Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego, Olsztyn 2003, s. 41-213.
 • Sztychmiler R., Ochrona prawna małżeństwa w kontekście ideologii gender, [w:] Katolickie zasady relacji państwo-kościół a prawo polskie, Lublin 2015, s. 205-220.
 • Sztychmiler R., Opinie biegłych w procesie o nieważność małżeństwa, [w:] Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, P. Majer, A. Wójcik (red.), Kraków 2010.
 • Sztychmiler R., Oświadczenia stron jako środek dowodowy, [w:] Ecclesia et status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz (red.), Lublin 2004.
 • Sztychmiler R., Pomoc rodzinie w dokumentach I Synodu Archidiecezji Warmińskiej a współczesne wymagania, [w:] Rodzina we współczesnej Europie – stabilność i zmiana, M. Tunkiewicz, H. Tryk (red.), Olsztyn 2015.
 • Sztychmiler R., Powoływanie świadków w procesie kanonicznym, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008.
 • Sztychmiler R., Prawa stron w procesie kanonicznym, [w:] Nauki prawne wobec przemian, R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 2000.
 • Sztychmiler R., Prawo do skargi powodowej wyrazem praw człowieka w Kościele, „Forum Teologiczne” 2000/1.
 • Sztychmiler R., Prawo uczestniczenia w Eucharystii przy zawieraniu małżeństwa, [w:] „Żeby nie ustała wiara”. Katolicki Uniwersytet Lubelski przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, Lublin 1989.
 • Sztychmiler R., Problem odrzucenia skargi o nieważność małżeństwa z tytułu wykluczenia potomstwa w dekrecie Roty Rzymskiej z 21.06.1985 r. c. Serrano, „Ius matrimoniale” 1992/3.
 • Sztychmiler R., Przesłuchania w procesie kanonicznym, „Studia Prawnicze KUL”, 4 (36) 2008, s. 109-130.
 • Sztychmiler R., Przesłuchanie świadków w procesie kanonicznym, [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, J. Krzywkowska, R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 2014.
 • Sztychmiler R., Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn 2000, s. 113-135.
 • Sztychmiler R., Trybunał właściwy w sprawach o nieważność małżeństwa w świetle instrukcji „Dignitas connubii” z 2005 roku, [w:] Prawo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka, Olsztyn 2006.
 • Sztychmiler R., Udział adwokata w przesłuchaniach stron, [w:] Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, J. Wroceński, H. Pietrzak (red.), Warszawa 2010.
 • Sztychmiler R., Współczesne zadania małżonków chrześcijańskich, [w:] Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne, J. Krzynówek, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2015.
 • Sztychmiler R., Zawiązanie sporu w procesie kanonicznym, „Jus Matrimoniale” 6/12/:2001.
 • Sztychmiler R., Znaczenie udziału adwokata w kanonicznych procesach małżeńskich, [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka, R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2012.
 • Święta Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o rozwiązaniu małżeństwa na mocy przywileju wiary (z 6.12.1973).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4568
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4568
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.