Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 27 cz. 2 |

Article title

Transgraniczne struktury sieciowe Polski i Niemiec – od relacji wertykalnych do horyzontalnych. Przykład wybranych projektów programu europejskiej współpracy terytorialnej 2007–2013

Content

Title variants

PL
Cross-border network structure of Poland and the German – from vertical to horizontal relations. Example of selected projects program of the European Territorial Cooperation 2007–2013

Languages of publication

Abstracts

EN
This paper presents analysis of connections between institutional participants of crossborder cooperation Poland and German for example selected projects of the European Territorial Cooperation 2007–2013. The relations were analysed in the context of the social capital concept (Pierre Bourdieu, Ronald Burt, James Coleman, Robert Putnam, Nan Lin) using basic network indexes: density and centrality of the network, degree of the nodes, amounts of bridges and brokers. Authors described the structure and dynamics of relations on the borderland between Poland and Germany, and the position of nodes in network.

Year

Volume

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

 • Babiński G. (2001), Lokalność – pogranicza – globalizacja. Refleksje nad kierunkami badań nad współczesnymi problemami pogranicz narodowych i kulturowych, [w:] J. Leszkowicz-Baczyński (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje i wyzwania, Zielona Góra.
 • Bendyk E. (2004), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa,.
 • Bourdieu P., Wacquant L. J. D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa.
 • Burt R. (2000), The Network Structure of Social Capital, Greenwich.
 • Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Warszawa.
 • Castells M. (2013), Władza komunikacji, Warszawa.
 • Dumała H. (2012), Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie – kapitał społeczny i droga do dobrobytu, Warszawa.
 • Kurcz Z. (2012), Powrót pograniczy. Entuzjazm, normalność, problemy, [w:] K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Warszawa.
 • Kurcz Z. (2014), Europeizacja i nacjonalizacja pograniczy, [w:] Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, t. 3, Wrocław.
 • Kurczewska J. (2008), Pogranicza i granice jako zadanie dla polskiej socjologii w nowych kontekstach kulturowych i politycznych, [w:] J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.), Co nas łączy, co nas dzieli?, Zielona Góra.
 • Lin N. (1999), Builiding a Network Theory of Social Capital, “Connections”, nr 1.
 • Nadel S. F. (1957), The Study od Social Structure, London.
 • Opiłowska E. (2014), Transnarodowość jako paradygmat badawczy w studiach nad pograniczem, [w:] Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, t. 3, Wrocław.
 • Parsons T. (1972), Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa.
 • Piekarczyk A., Ziminiewicz K. (2010), Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Warszawa.
 • Putnam R. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków.
 • Putnam R. (2009), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa
 • Radcliffe-Brown A. (1958), Social Structure, [w:] M. N. Srinivas (red.), Method in Social Antropology, Chicago.
 • Radcliffe-Brown A. (2000), O strukturze społecznej, [w:] M. Flis (red.), Antropologia społeczna Radcliffe’a Browna. Z wyborem pism, Kraków.
 • Sadowski A. (2007), Przemiany transgranicza polsko-białoruskiego w warunkach Unii Europejskiej, [w:] M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, Zielona Góra.
 • Simmel G. (2005), Struktury proste. Liczba elementów jako jedyny wyznacznik ich wzajemnych stosunków, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia lektury, Kraków.
 • Słownik socjologii i nauk społecznych (2005), Warszawa.
 • Snijders T. , van der Gaaf M. (2002), Proposals for the Measurement of Individual Social Capital, London.
 • Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków.
 • Sztompka P. (2005), Pojęcie struktury społecznej: próba uogólnienia, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia lektury, Kraków.
 • Turner J. H. (2006), Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa.
 • Vertovec S. (2012), Transnarodowość, Kraków.
 • http://www.sn-pl.eu/pl/beguenstigte/index.jsp, [04.09.2015]
 • http://pl.plbb.eu/index/?id=40008b9a5380fcacce3976bf7c08af5b i podstrony, [09.09.2015]
 • http://www.ewt.20072013.gov.pl/projekty/Strony/default.aspx?ts=1447752415&d=Program% 20Meklemburgia%2FPomorze%20Przednie%20-%20Brandenburgia%20-%20-Polska%20(Wojew%C3%B3dztwo%20Zachodniopomorskie), [14.09.2015]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11320/4731

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11320_4731
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.