PL EN


Journal
2016 | 20 |
Article title

O tutoringu akademickim, czyli o nowej formie nauczania francuskiego jako trzeciego języka obcego w ramach lektoratu języka nowożytnego

Authors
Content
Title variants
PL
Academic tutoring – a new form of teaching French as the third foreign language in the framework of modern language teaching
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest opisem projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim, którego celem jest zindywidualizowana praca opiekuna naukowego z wybranymi studentami realizującymi lektorat języka obcego (francuskiego) w ramach studiów na kierunku Lingwistyka Stosowana. Projekt stawiał sobie dwa podstawowe cele: cel realioznawczo-literaturoznawczy (wprowadzenie podstawowych wiadomości o kulturze i literaturze krajów francuskiego obszaru językowego) oraz cel językowy (doskonalenie praktycznej znajomości języka francuskiego jako trzeciego języka obcego). Oba cele realizowano równolegle w cyklu spotkań indywidualnych (tutoriali), w trakcie których stosowano zindywidualizowane formy pracy obejmujące między innymi: lekturę wybranych fragmentów opracowań krytyczno-literackich w języku polskim i francuskim (wstępna praca studenta realizowana samodzielnie przed każdym tutorialem), elementy wykładu akademickiego (charakterystyka wybranych epok oraz zjawisk kulturowych i literackich poruszanych w trakcie tutoriali) oraz wspólną analizę wybranych fragmentów francuskich tekstów literackich będącą następnie punktem wyjścia do głębszej refleksji nad wybranymi zagadnieniami gramatycznymi i leksykalnymi. Elementem podsumowującym każdy tutorial była dyskusja na temat poruszanych zagadnień literackich (epoka literacka, prądy, autorzy, utwory, analogie ze zjawiskami literackimi obserwowanymi w obrębie innych wielkich literatur europejskich) oraz różnorodne ćwiczenia gramatyczno-leksykalne odwołujące się do opracowanego materiału. Dodatkowym elementem utrwalającym nabyte wiadomości było zadanie domowe, które polegało na redakcji krótkich tekstów w języku francuskim nawiązujących do analizowanych utworów literackich oraz prezentowanych treści gramatyczno-leksykalnych. Wstępne wnioski wypływające z realizacji projektu przemawiają za celowością jego kontynuacji.
EN
This article is the description of a project implemented at the University of Gdańsk aimed at individualised work of a tutor with selected students attending a foreign (French) language course within the study of Applied Linguistics. The project had two basic objectives: to introduce information about culture and literature (basic knowledge of culture and literature of French-speaking countries) and to teach language (to improve French language skills as the third language). Both targets were fulfilled within a cycle of one-to-one meetings (tutorials). During such meetings, custom-made forms of work were applied, including: reading selected fragments of critical literary studies in Polish and French (a preliminary work of a student conducted individually before every tutorial), elements of an academic lecture (the characteristics of selected epochs and cultural and literary phenomena discussed during tutorials) and the shared analysis of selected fragments of French literary texts, being the grounds for the deeper reflection on selected grammar and lexical issues. The summary of every tutorial was a discussion on literary problems mentioned during the meeting (a literary epoch, literary currents, authors, works, similarities to literary phenomena observed within other great European literatures) and varied grammatical and lexical exercises that referred to the covered material. An additional element that reinforced the gained knowledge was homework that involved writing short texts in French that concerned the analysed literary works and the presented grammatical and lexical content. The preliminary results of the project implementation weigh in favour of its continuation.
Publisher

Journal
Year
Volume
20
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Chłopek Z., Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność: aspekty psycholingwistyczne (i inne), Wrocław 2011.
 • Czayka-Chełmińska K., Metoda tutoringu, [w:] W poszukiwaniu metody kształcenia liderów, B. Kaczorowska (red.), Warszawa 2007, s. 51-67.
 • Czekierda P., Czym jest tutoring, [w:] Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków, P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.), Warszawa 2015, s. 15-34.
 • Czekierda P., Fingas B., Szala M. (red.), Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa 2015.
 • Danel Ł., Kwaśny J., Żur A., Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Wydziałowa Indywidualna Scieżka Edukacyjna, [w:] Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków, P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.), Warszawa 2015, s. 224-231.
 • Descoubes F., Paul J. (red.), Grammaire française. Quatrième-Troisième, Paris 1988.
 • Dominique P., Girardet J., Verdelhan M., Verdelhan M., Le nouveau Sans Fronitières 2, Paris 1989.
 • Gili B., Martini F., Globe-trotter. Clin d’oeil sur les pays francophones, Milan 1996.
 • Girardet J., Criolig J-M., Dominique P., Le Nouveau Sans Frontières 3, Paris 1990.
 • Karpińska-Musiał B., Tutoring akademicki – pomiędzy Epistemą a doxa. Tożsamość metody w kontekście kształcenia uniwersyteckiego, [w:] Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków, P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.), Warszawa 2015, s. 123-135.
 • Komorowka H., Polska szkoła za znajomość języków obcych. Wyniki nauczania języków obcych w Polsce, [w:] Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym, H. Komorowska (red.), Warszawa 2009, s. 23-38.
 • Martinni F., Maver G., Histoire de la littérature française, Milan 2000.
 • Michońska-Stadnik A., Trafność i rzetelność w badaniach glottodydaktycznych [online], https://portal.uw.edu.pl/documents/7276721/11203934/LS4_2011_art_MICHONSKASTADNIK.pdf, [dostęp: 26.09.2015].
 • Plum Ch., Dominique P., Girardet J., Le nouveau sans frontières 2. Cahier d’exercices, Paris 1989.
 • Rutkowski K., Tutoring w Kolegium „Artes Liberales”, [w:] Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków, P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.), Warszawa 2015, s. 232-238.
 • Szala M., Tutoring na Uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge, [w:] Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków, P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.), Warszawa 2015, s. 255-265.
 • Szczurowska S., Tutoring w praktyce nauczyciela akademickiego, [w:] Tutoring Akademicki, M. Taraszkiewicz (red.), Warszawa 2014, s. 18-32.
 • Szymczak E., Malinowska M., Tutoring na Wydziale oceanografii i geografii Uniwersytetu Gdańskiego, [w:] Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków, P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.), Warszawa 2015, s. 239-243.
 • Widła H., L’acquisition du français – langue troisième: problèmes méthodologiques et implications pratiques, Katowice 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4768
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4768
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.