PL EN


2016 | 3(81) |
Article title

Kontrowersje związane z wskaźnikową oceną środowiska przyrodniczego – przyczynek do dyskusji

Content
Title variants
PL
Controversies related to the indicator assessment of natural environment – contribution to the discussion
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule zaproponowano konstrukcję syntetycznego wskaźnika umożliwiającego klasyfikację województw według osiąganego poziomu ładu środowiskowego dzięki danym dostępnym w bazie BDL GUS. Łączne zestawienie wyników obliczeń własnych i danych z OECD umożliwiło sprawdzenie, i na ile wnioskowanie na podstawie tylko jednej zmiennej, jak to miało miejsce w przypadku raportu OECD, było zbieżne z oceną ładu środowiskowego opartą na wszystkich zmiennych dostępnych w BDL dotyczących tej kategorii. Oba podejścia przyczyniły się do wysnucia bardzo zbliżonych wniosków.
EN
The article proposes the construction of a synthetic indicator which allows the classification of regions according to the achieved level of environmental governance based on the data available in the database BDL GUS. The comparison of results of own calculations and data from the OECD allows to assess, if the inference based on only one variable, as is in the case of OECD report, is consistent with the assessment of environment based on all available in BDL variables. Both approaches lead to very similar conclusions.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Analiza stanu zanieczyszczenia pyłem PM109 i PM2,5 z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu, w tym metali ciężkich i WWA, 2008, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Borys T., 1984, Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 284, Wrocław.
 • Borys T., 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznych podziałów krajów ze względu na ich poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, ,,Przegląd Statystyczny”, nr 4.
 • How's Life in Your Region? Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making, 2014, OECD, Paris.
 • Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E., 2012, Chemia środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and human well-being: synthesis, 2005, Island Press, Washington, D.C.
 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, 2014, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, www.nik.gov.pl (data wejścia: 20.09.2015).
 • Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Pluta W., 1974, Zastosowanie metod taksonomicznych i analizy czynnikowej do konstruowania syntetycznych wskaźników techniczno-ekonomicznych, ,,Przegląd Statystyczny”, r. XXII, z. 2.
 • Pluta W., 1976, Agregatowe zmienne diagnostyczne w badaniach regresyjnych, „Przegląd Statystyczny”, r. XXIII, z. 1.
 • Regional Well-Being: A Closer Measure of Life, 2014, http://www.oecdregionalwellbeing.org (data wejścia: 15.09.2015).
 • Rzeńca A., 2014, Ład przyrodniczy, [w:] Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, D. Drzazga (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Statystyczne metody analizy danych, 1999, W. Ostasiewicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • The Economics of Ecosystems and Biodiversity, http://www.teebweb.org/ (data wejścia: 05.09.2015).
 • Walesiak M., 2004, Problemy decyzyjne w procesie klasyfikacji obiektów, Prace Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, „Ekonometria 13”, nr 1010, Wrocław.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, 2011, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 • www.stat.gov.pl (data wejścia: 10.09.2015).
 • Żurawik M., 2014, Polska to jedno z najtrudniejszych miejsc do życia, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16777502,Polska_to_jedno_z_najtrudniejszych_miejsc_do_zycia_.html#ixzz3nIIioru1 (data wejścia: 29.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4828
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4828
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.