PL EN


2016 | 2 |
Article title

Kościół, polityka, warunki życia – źródła irytacji homoseksualnych kobiet

Content
Title variants
PL
The Church, politics, life conditions – sources of homosexual women’ irritation
Languages of publication
Abstracts
PL
Problematyka funkcjonowania homoseksualnych kobiet jest coraz częściej poruszana w badaniach z zakresu nauk społecznych, jednak wciąż brakuje istotnych danych, które przedstawiałyby wyczerpująco każdy z wymiarów ich życia. Konstrukt, jakim jest jakość życia, obejmuje płaszczyzny, które pozwalają w stosunkowo dużym stopniu zdiagnozować sytuację interesującej grupy społecznej. Wokół jego składowych zbudowałam ramę pojęciową, stanowiącą punkt odniesienia do przeprowadzonych wywiadów; ewoluowała ona w miarę rozwoju badania. Jakościowa analiza i interpretacja materiału empirycznego, zebranego metodą indywidualnych przypadków i obserwacji, pozwoliła kolejno na skategoryzowanie i zakodowanie danych, a następnie na ich symultaniczny opis (metoda ciągłego porównywania). Prezentowane dane zostały zebrane na potrzeby mojej pracy magisterskiej pt: Jakość życia homoseksualnych kobiet – studium przypadków. Pytanie badawcze wskazane w artykule: „jakie aspekty jakości życia badanych homoseksualnych kobiet wzbudzają w nich irytację?” nie było zawarte w pierwotnej ramie pojęciowej. Zostało postawione, gdyż zauważyłam, że to pobudzenie emocjonalne występuje równocześnie u kilku badanych (badaniom podlega osiem kobiet) w odniesieniu do pewnych poruszanych w wywiadzie problemów. Moje rozmówczynie odczuwają irytację, gdy zostaje poruszona tematyka: warunków życia w Polsce, polityki prowadzonej przez państwo oraz ich wiary i religijności. Ostatnia kwestia związana jest z dwoma aspektami: angażowaniem się Kościoła w życie polityczne i społeczne oraz postawą tej instytucji wobec osób nieheteronormatywnych. Badanie jakości życia w przyjętym nurcie (komparatywno-deskryptywnym) wymaga odniesienia do danych reprezentujących populację Polski. Porównanie to ukazuje, że opinia homoseksualnych kobiet, w odniesieniu do trzech pierwszych kwestii, jest zbieżna z opinią pozostałych mieszkańców naszego kraju – ich irytacja ma podłoże w sytuacji polityczno-społecznej kraju, nie jest warunkowana orientacją seksualną. Relacja Kościół-osoby nieheteronormatywne wzbudza gniew moich rozmówczyń, gdyż są one członkiniami grupy społecznej, na którą negatywny przekaz tej instytucji jest bezpośrednio skierowany. Jakość życia homoseksualnych kobiet, w kontekście powyższego aspektu, jest niższa od pozostałych członków naszego społeczeństwa; w związku z pozostałymi kwestiami można stwierdzić, że jest na tym samym poziomie. Zdaje się, że w tym też aspekcie oraz w kontekście pobudzenia emocjonalnego osób nieheteronormatywnych, w obliczu poszczególnych problemów, powinny być prowadzone dalsze badania, których wyniki mogłyby przyczynić się do poprawy jakości ich funkcjonowania, na przykład poprzez projektowanie działań antydyskryminacyjnych i antyhomofobicznych.
EN
The issue of homosexual women’s functioning is more and more often raised in social sciences, however there is still a lack of some significant data showing in details each dimension of their lives. The construct of quality of life includes aspects that can be used to diagnose the situation of the interesting social group to a great extent. Within its components I organised the conceptual frame that was a point of reference to interviews; it evolved during the research development. Qualitative analysis and interpretation of empirical material that was collected by the method of individual cases and through observation, allowed me to categorize and to code the data; then the cases were simultaneously described (the method of continuous comparing). Presented data was collected for my master thesis titled ‘The quality of life of homosexual women— cases study’. The research question mentioned in the article: ‘which aspects of quality of life of the researched homosexual women arouse their irritation?’ was not included in the initial conceptual frame. It was stated when I noticed that such an emotional agitation occurs simultaneously among some of the women (eight interlocutors were researched) while speaking about certain interviewed problems. Researched women feel irritation when the following issues are brought up: life conditions in Poland, the national politics and their faith and religiosity. The last aspect is connected to two issues: the Church involvement in political and social life and the attitude of that institution towards nonheteronormative people. Researching the quality of life in a specific trend (comparatively-descriptive) requires the relation to data representing the population of Poland. S Such a comparison shows that homosexual women’s opinion referring to first three questions is analogous to the opinion of other residents of our country—their irritation has its basis in socio-political situation, it is not conditioned by the sexual orientation. The relation Church verus nonheteronormative people raises anger of my interlocutors as they are the members of the social group, in which a negative message of the mentioned institution is directed. The quality of life of homosexual women in the context of foregoing aspect is lower than of the other members of our society; in the connection to remaining questions it can be stated that the quality of life is on the same level. It seems that in this aspect and in the context of emotional agitation of nonheteronormative people, in the face of specific problems, there should be further research conducted. The results could contribute to the improvement of the quality of their functioning and to designing anti-homophobic and anti-discriminatory activities.
Publisher

Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Abramowicz, M. (2012). S Sytuacja społeczna osób LGB. Analiza danych z badania ankietowego. W: M. Makuchowska i M. Pawlęga (red), Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010–2011. Pozyskano z: http://www.kph.org.pl/publikacje/Raport_badania_LGBT_do_netu.pdf, [dostęp: 21.10.2016].
 • Averill, J. R. (1998). Doniosłość emocji. W: P. E Ekman i R. J. Davidson (red.), Natura emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Cass, V. C. (1979). Homosexual identity formation: A theoretical model. Journal of Homosexuality, nr 4.
 • Colman, A. M. (2009). Słownik psychologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Doliński, D. (2004). Mechanizmy wzbudzania emocji. W: J. S Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Frijda, N. H. (2005). Punkt widzenia psychologów. W: M. Lewis i J. M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji (s. 88–107). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Grabowska, M. (oprac.). (2015). Boskie i cesarskie. O stosunkach między państwem i Kościołem(ami). Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii S Społecznej. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_048_15.PDF, [data dostępu: 06.08.2016].
 • Hall, D. (2016). W poszukiwaniu miejsca. Chrześcijanie LGBT w Polsce. Warszawa: IFiS PAN.
 • Hipsz, N., Boguszewski, R. (2015). Nastroje społeczne w maju – przed II turą wyborów prezydenckich. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii S Społecznej. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_075_15.PDF, [data dostępu: 06.08.2016].
 • Hohol, M. (2015). Emocje: biologia czy kultura? Granice nauki, strony. Pozyskano z: https://www.granicenauki.pl/genealogia-emocji-biologia-czy-kultura-26261, [data dostępu: 04.08.2016].
 • Kaczmarek, M., Olejnik, I., S pringer, A. (2013). Badania jakościowe. Metody i zastosowanie. Warszawa: CeDeWu S p. z o.o.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. (1998), Czystość i homoseksualizm. Pozyskano z: http://parafiabradford.co.uk/katechizm.pdf, [dostęp: 20.10.2016].
 • Kościańska, A. (2012). Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wobec osób LGBT. W: M. Makuchowska i M. Pawlęga (red), Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010–2011. Pozyskano z: http://www.kph.org.pl/publikacje/Raport_badania_LGBT_do_netu.pdf, [dostęp: 21.10.2016].
 • Kowalczuk, K. (oprac.). (2015). Materialny wymiar życia Polaków. Warszawa: Centrum Badania Opinii S Społecznej, nr 52/2015. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_052_15.PDF, [data dostępu: 06.08.2016].
 • Kubinowski, D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne: filozofia, metodyka, ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Jarymowicz, M., Imbir, K. (2010). Próba taksonomii ludzkich emocji. Przegląd Psychologiczny, t. 53, nr 4.
 • Lemerise, E E. A., Dodge, K. A. (2005). Rozwój złości i wrogich interakcji. W: M. Lewis i J. M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Myers, D. G. (2003). Psychologia. Poznań: Zysk i S -ka.
 • Oliwa, R. (2012). Z szafy do ramówki. W: M. Makuchowska i M. Pawlęga (red), Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010–2011. Pozyskano z: http://www.kph.org.pl/publikacje/Raport_badania_LGBT_do_netu.pdf, [dostęp: 21.10.2016].
 • Pawlęga, M., Loewe, A. (2012). O niewidzialności osób LGBT w polityce zdrowotnej. W: M. Makuchowska i M. Pawlęga (red), Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010–2011. Pozyskano z: http://www.kph.org.pl/publikacje/Raport_badania_LGBT_do_netu.pdf, [dostęp: 21.10.2016].
 • Piksa, M. (2016). Quality of life of homosexual women in the context of their functioning in society – chosen aspects. Journal of Gender and Power, t. 5, nr 1.
 • Pogorzelska, M. (2012). Między stereotypem a milczeniem. W: M. Makuchowska i M. Pawlęga (red), Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010–2011. Pozyskano z: http://www.kph.org.pl/publikacje/Raport_badania_LGBT_do_netu.pdf, [dostęp: 21.10.2016].
 • Rucki, M. (red.). (2013). Bóg kocha homoseksualistów. Poznań: Wydawnictwo Agape.
 • Struzik, J. (2012). Konieczność polityczności. W: M. Makuchowska i M. Pawlęga (red), Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010–2011. Pozyskano z: http://www.kph.org.pl/publikacje/Raport_badania_LGBT_do_netu.pdf, [dostęp: 21.10.2016].
 • Śmiszek, K., S zczepłocki, P. (2012). Ochrona prawna LGBT nadal niewystarczająca. W: M. Makuchowska i M. Pawlęga (red), Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010–2011. Pozyskano z: http://www.kph.org.pl/publikacje/Raport_badania_LGBT_do_netu.pdf, [dostęp: 21.10.2016].
 • Troiden, R. R. (1989). The formation of homosexual identities. Journal of Homosexuality, nr 17.
 • Watała, E . (2013). Sodomici. Chorzów: Wydawnictwo Videograf S A.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5197
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5197
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.