PL EN


2016 | 16 |
Article title

Od wiadomości do łapówki. Z dziejów wyrazu chabor

Title variants
PL
From news to a bribe. About the history of the word chabor
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is a small study of the life of a word typical of north-eastern Poland. Etymology of the name chabor derived from Arabic chabar (‘news, information, rumor’) has been explained but in East Slavic lands it has circulated in a different meaning as a ‘bribe’. A geographical constraint of the occurrence of this word in Poland to the territory of Podlasie and Suwalki regions indicates a direct borrowing from East Slavic languages. The discussed word is an inherent element of a local community of northern Podlasie with its peculiarities and unique lexical features resulting from different language systems and specific mentality of its inhabitants.
Publisher

Year
Volume
16
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Аникин А.Е. 2000, Әтимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков, Москва.
 • ESUM– Етимологiчний словник украïнськоï мови, ред. О. С. Мельничук, т. I–VI, Киïв 1982–2012.
 • Hrinč – Грiнченко Б., Словарь украïнськоï мови, т. I–IV, Киïв 1907–1909.
 • KartSRNG – Kartoteka Słownika narodowych gwar rosyjskich (Словарь русских народных говоров) w zbiorach Instytutu Badań Lingwistycznych RAN w Petersburgu (Институт лингвистических исследований Российской академии наук, Санкт-Петербург).
 • Kremer A. 1999, Słowniczek prowincjonalizmów podolskich, [w:] Język polski dawnych Kresów wschodnich. Tom 2: Studia i materiały, pod red. J. Riegera, Warszawa, s. 259–340.
 • Kurzowa Z., 1993, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI–XX w., Warszawa–Kraków.
 • Leksykon 2015 – Н. Хобзей, К. Сiмонович, Т. Ястремсьска, Г. Дидук-Меуш, 2015, Лексикон львивский: поважно i на жарт, Видання третє, змiнене i доповнене, Львiв.
 • Młotek M., 1989, Gwara lwowska w pierwszym półwieczu XX wieku, Londyn.
 • Nazwy regionalne – Nazwy regionalne. // Wędzarnicza brać: http://wedlinydomowe.pl/forum/topic/2482-nazewnictwo-regionalne/, dostęp 12.01.2015 r.
 • Nowowiejski B. 2010, Z życia wschodnich slawizmów leksykalnych w mowie miast i miasteczek Białostocczyzny, [w:] Tenże, Z zagadnień kontaktów językowych, Białystok, s. 215–228.
 • PF IV – Gloger Z., 1893, Słownik gwary ludowej w Tykocińskim, [w:] „Prace Filologiczne”, t. IV, Warszawa, s. 795–904.
 • Radłow – В.В. Радлов, 1963, Опыт словаря тюркских наречий, т. 1–2, Москва.
 • Regionalizmy 2011 – Regionalizmy na wesoło // http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35241,9380697,Regionalizmy_na_wesolo_Zgloszenia_Czytelnikow.html#ixzz3OcPh9cXK, dostęp 12.01.2015 r.
 • RóżnSł – I. Maryniakowa, D.K. Rembiszewska, J. Siatkowski, 2014, Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza, Warszawa.
 • Selimow – А.А. Селимов, 1961, Заимствованные слова в говоре станицы Александрийской Кизлярского района Дагестанской АССР, Ленинград.
 • Sędziak H., 1996, Łomżyńskie teksty gwarowe, Łomża–Kielce.
 • SGPA – Słownik gwar polskich, 1977–, opr. przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kier. M. Karasia, od t. II pod kier. J. Reichana, od t. VI pod kier. J. Okoniowej, Wrocław, także kartoteka SGPA.
 • SGPK – Karłowicz J., Słownik gwar polskich, t. I–VI, Kraków 1900–1911.
 • SłKaz – Gülayhan A., Jankowski H., 2011, Słownik kazachsko-polski, Kraków.
 • SłPogr – Слоўнiк беларускiх гаворак паўночна-заходняй Беларусi i яе пагранiчча у пяцi тамах, рәд. Ю.Ф. Мацкевiч, Мiнск 1979–1986.
 • SłTat – Słownik polsko-tatarski, https://pl.glosbe.com/pl/tt/, dostęp 11.08.2015 r.
 • SłTur – Antonowicz-Bauer L., Dubiński A., 1983, Słownik turecko-polski, polsko-turecki, Warszawa.
 • SSRLJ – Словарь современного русского литературного языка, ред. Ф. П. Филин, т. I–XVII, Москва–Ленинград 1950–1965.
 • Stachowski S. 2007, Słownik historyczny turcyzmów w języku polskim, Kraków.
 • Stachowski S., 2014, Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w języku polskim, Kraków.
 • SUM XVI–XVII – Словник украïнськоï мови XVI – першоï половини XVII ст., ред. Д. Гринчишин, Львив 1994 i n.
 • SWar – Słownik języka polskiego, ułożony pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. I–VIII,Warszawa 1908–1927 (tzw. Słownik warszawski).
 • Vasmer – М. Фасмер, Әтимологический словарь русского языка, перевод с нем. и дополнения О.Н. Трубачева, т. I–IV, Москва 1964–1973.
 • TSBM – Тлумачальны слоўнiк беларускай мовы, пад рәд. К.К. Атраховiча (Кандрата Крапiвы), т. I–V, Мiнск 1977–1984.
 • Zdancewicz T. 1980, Mazurzące gwary suwalskie, Poznań 1980.
 • Khabar – strona internetowa kanału telewizji kazachskiej Хабар, http://khabar.kz/ru/, dostęp 11.05.2016 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5204
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5204
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.