PL EN


2016 | 16 |
Article title

Janusz Siatkowski, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Warszawa 2015, ss. 503

Title variants
Languages of publication
Abstracts
Keywords
Publisher

Year
Volume
16
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Broda M., 1978, Zapożyczenia niemieckie w gwarze Puńcowa koło Cieszyna, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze, z. 59, s. 99–105.
 • Butler D., 1968, Deutsche Lehnwörter im Polnischen gegen Ende des 19. Jahrhunderts, „Zeitschrif fur Slawistik” 31, s. 550–560.
 • Butlter D., 1988, Zmienność formalna i znaczeniowa dziewiętnastowiecznych zapożyczeń niemieckich w języku polskim, „Przegląd Humanistyczny”, t. XXXII, s. 51–67.
 • Buttler D., 1991, Dziedzictwo dziewiętnastowieczne w zasobie zapożyczeń niemieckich współczesnej polszczyzny, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Językoznawstwo” XIII, s. 395–402.
 • Czarnecki T., 1970, Pośrednictwo czeskie w staropolskich pożyczkach z niemieckiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 9, s. 37–44.
 • Czarnecki T., 1980, Z historii wyrazów staropolskich pochodzenia niemieckiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 19, 15–19.
 • Dyszak A., 2003, Germanizmy w mowie mieszkańców Bydgoszczy, [w:] Polszczyzna Bydgoszczan. Historia i współczesność, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 81–94.
 • Grek-Pabisowa I., 1983, Zapożyczenia w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce. II Typy zapożyczeń i sposoby przejmowania wyrazów niemieckich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 23, s. 163–174.
 • Habrajska G., 1985, Derywaty polskie od podstaw niemieckich w słownictwie włókienniczym, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXIV, s. 69–74.
 • Harasimowicz I., 1954, O niektórych elementach niemieckich w dialekcie ostródzkim, „Język Polski”, s. 276–285.
 • Judycka I., 1954, Typy zapożyczeń niemieckich w gwarach Warmii i Mazur, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 1–12.
 • Karaś H., 1989, Germanizmy leksykalne w „Kronikach lwowskich” Jana Lama, „Poradnik Językowy”, z. 9–10, s. 639–648.
 • Karszniewicz-Mazur A., 1988, Zapożyczenia leksykalne ze źródła niemieckiego we współczesnej polszczyźnie, Wrocław.
 • Kleczkowski A., 1927–28, Wyrazy niemieckie w staroczeskim i staropolskim, [w:] Symbolae Grammaticae in honorem J. Rozwadowski, vol. II, Kraków, s. 331–345.
 • Korbut G., 1893, Wyrazy niemieckie w języku polskim pod względem językowym i cywilizacyjnym, „Prace Filologiczne”, t. IV, s. 345–560.
 • Krajewska M., 1988, Zapożyczenia niemieckie w tekstach XVI wieku. Rzeczowniki złożone z drugim członem -tuch, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 200–205.
 • Lipczuk R., 2001, Deutsche Entlehnungen im Polnischen – Geschichte, Sachbereiche, Reaktionen, Szczecin, „Linguistik online” 8, s. 1–15.
 • Miodek J., 1991, Germanizmy w gwarze śląskiej, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Językoznawstwo” XIII, 1991, s. 463–468.
 • Moszyński L., 1954, Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie, Poznań.
 • Nowowiejski B., 1996, Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku (na materiale czasopism), Białystok.
 • Seifert-Nauka I., 1987, Zapożyczenia niemieckie galicyjskiej gwary żołnierskiej w dawnym dialekcie miejskim Lwowa, „Rozprawy Komisji Językowej WTN”, t. XVII, s. 99–112.
 • Siatkowski J., 1967, Wpływ poszczególnych dialektów niemieckich na język polski, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 7, s. 33–46.
 • Siatkowski J., 1983, Interferencje językowe na Warmii i Mazurach, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 21, s. 105–115.
 • Smoczyński W., 1986, Zapożyczenia niemieckie w gwarze litewskiej okolic Puńska na Suwalszczyźnie, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze”, z. 82, Kraków, s. 35–45.
 • Walczak B., Witaszek-Samborska M., 1989, Wpływy niemieckie w gwarze miejskiej Poznania, [w:] Interferencje na różnych obszarach Słowiańszczyzny, red. S. Warchoł, Lublin, s. 283–295.
 • Widera B., 1959, Deutsche Lehnwörter in der polnischen Bergmanns- und Hüttenmannssprache, „Zeitschrift fur Slavistik” 4, s. 254–263.
 • Wypych K., 1976, Deutsche Lehnwörter In der polnischen Bergbausprache, Giessen.
 • Zajda A., 1981, Wörter deutscher Herkunft unter den altpolnischen Bezeichnungen fur Feudalpflichten, Abgaben und Steuern, „Zeitschrif fur slavische Philologie” XLII, s. 366–383.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5208
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.