PL EN


2016 | 4(82) |
Article title

Środki obrotowe a wielkość produkcji wybranych ziemiopłodów w dolnośląskich gospodarstwach rolnych na tle kraju w latach 1999-2014

Content
Title variants
PL
Current assets and size of production of selected crops in Dolnośląskie Voivodeship in 1999-2014
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę zmian ilości typowych dla rolnictwa środków obrotowych zużywanych w dolnośląskich indywidualnych gospodarstwach rolnych na tle kraju w latach 1999-2014. Następnie zbadano związek tych zmian z wielkością produkcji zbóż podstawowych i ziemniaków. Zauważono rosnące zużycie nawozów mineralnych (NPK), zwłaszcza azotowych, a jednocześnie malejące zużycie nawozów wapniowych. Przy silnym zakwaszeniu polskich gleb może to wywołać bardzo niekorzystne skutki ekonomiczne i ekologiczne. Stwierdzono korelację między jednostkową produkcją zbóż a nawożeniem mineralnym (dodatnią) oraz nawożeniem wapniowym (ujemną). Brakuje jednoznacznych danych o zużyciu pestycydów w Polsce, przede wszystkim na poziomie województw. Jednak wiadomo, że rośnie ich sprzedaż na krajowym rynku. Obserwuje się niekorzystny trend malejącej sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego, szczególnie sadzeniaków. Zwiększa się natomiast sprzedaż pasz treściwych w całej Polsce, w tym także w województwie dolnośląskim, w którym odchodzi się od produkcji zwierzęcej. Poprawia to wydajność tej produkcji i zwiększa komfort pracy rolników. Warto zauważyć, że na tle kraju województwo dolnośląskie wyróżnia rozmiar niezagospodarowanej powierzchni paszowej.
EN
The paper presents an analysis of changes in the quantities of current assets typical of agriculture in Dolnośląskie Voivodeship, as compared to the national average in the years 1999-2014. The author examines the relationship of these changes with the volume of production of basic cereals and potatoes in individual farms. An increasing consumption of NPK fertilizers can be observed, especially of nitrogen, while the consumption of calcium fertilizers decreased in the studied period. Because significant amounts of soil in Poland are strongly acidified, this can lead to very negative consequences for the whole agricultural sector. A positive correlation is observed between the size of grain harvest and mineral fertilization and a negative one between the volume of grain harvest and calcium fertilization. There is no clear data on the consumption of pesticides in Poland, especially at the level of voivodeships. It is known, however, that their sales on the domestic market are growing. There has been an unfavourable tendency for the sales of certified seed, especially potato seed, to decrease, whereas the sales of concentrated feed in Poland are increasing, also Dolnośląskie Voivodeship, which is abandoning livestock production. This improves the efficiency of the production and increases the comfort of farmers. Dolnośląskie Voivodeship stands out against the background of the country in terms of the size of unused forage areas.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bank Danych Lokalnych GUS, stat.gov.pl/bdl, (data wejścia: 10-11.03.2016).
 • Czyżyk F., 2011, Ocena zużycia nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych w aspekcie ochrony środowiska, „Problemy Inżynierii Rolniczej”, nr 3.
 • FADN, http://fadn.pl/publikacje/szeregi-czasowe/ (data wejścia: 13.03.2016).
 • Fotyma M., Igras J., 2006, Narodowy program wapnowania gleb w Polsce na lata 2007-2013, [w:] Wybrane aspekty agrochemicznych badań gleb, A. Harasim (red.), z. 1, IUNG-PIB, Puławy.
 • Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., 2009, Stan zużycia podstawowych nawozów mineralnych w Polsce i województwie podkarpackim, „Inżynieria Ekologiczna”, nr 21.
 • Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., 2011, Sprzedaż środków ochrony roślin oraz kwalifikowanego materiału siewnego zbóż i ziemniaka w Polsce w latach 2000-2009, „FragmentaAgronomica”, vol. 28, nr 4.
 • Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., 2013, Zużycie środków do produkcji rolniczej w Polsce w kontekście retardacji przemian rolniczej przestrzeni produkcyjnej, „Inżynieria Ekologiczna”, nr 34.
 • Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017, 2012, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Księżak J., 2008, Zróżnicowanie regionalne produkcji pasz objętościowych w Polsce, „Pamiętnik Puławski”, z. 147.
 • Lange O., 1980, Ekonomia polityczna, t. I i II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Manteuffel R., 1980, Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Matyka M., 2013, Tendencje w zużyciu nawozów mineralnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XV, z. 3.
 • Piwowar A., 2013, Nawożenie mineralne w wybranych powiatach województwa dolnośląskiego, „Journal of Central European Agriculture”, vol. 14, nr 2.
 • Piwowar A., 2014, Przemysł paszowy jako element pierwszego agregatu agrobiznesu, [w:] Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, S. Urban (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rolnictwo w woj. dolnośląskim w latach 2006-2007, 2008-2009 i w 2012 roku, 2008; 2010; 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, Dz.U. UE., L. 2009, 324. 1.
 • Sawa A., 2010, Wapno a polityka, „Top AgrarPolska”, nr 8.
 • Spiak J., Piwowar A., 2007, The consumption of mineral fertilizers in agriculture in the area of Lower Silesia in years 2002-2004, [in:] Chemistry for agriculture. Chemicals in Agriculture and Environment, H. Górecki (ed.), vol. 8, Czech-Pol-Trade, Jesenik.
 • Statystyczne metody analizy danych, 1999, W. Ostasiewicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stobiecki S., 2006, Systemy gromadzenia danych o sprzedaży i zużyciu środków ochrony roślin w Polsce na tle wymogów Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy, „Postępy w Ochronie Roślin”, nr 46(1).
 • Surawska M., Kołodziejczyk R., 2006, Zużycie środków ochrony roślin w Polsce, „Postępy w Ochronie Roślin”, nr 46(1).
 • Środki produkcji w rolnictwie w 2002 roku i w 2007 roku, 2003; 2008, GUS, Warszawa.
 • Środki produkcji w rolnictwie w 2004 roku i w 2012 roku, 2005; 2013, GUS, Warszawa.
 • Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2014/2015, 2015, GUS, Warszawa.
 • Tracy M., 1997, Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki, Uniwersytet Warszawski i OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa.
 • Urban S., 2013, Wymiana materiału siewnego jako ważny element postępu rolniczego, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XV, z. 3.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin, Dz.U. 2004, Nr 11, poz. 94 ze zm.
 • Wicki L., 2006, Poziom i efekty stosowania materiału kwalifikowanego w gospodarstwach rolniczych, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. 8, z. 1.
 • Wicki L., 2007, Regionalne zróżnicowanie stosowania nasion kwalifikowanych w Polsce w latach 1995-2006, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. 9, z. 1.
 • Wicki L., 2009, Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym, „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 7(22).
 • Wicki L., 2009, Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce, „Roczniki Naukowe Rolnictwa”, Seria G, t. 96, z. 4.
 • Zalewski A., 2007, Ewolucja zużycia środków ochrony roślin w Polsce, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. 9, z. 1.
 • Zalewski A., 2008, Kierunki zmian zużycia nawozów mineralnych w latach 2000-2007, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. 10, z. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5244
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5244
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.