PL EN


2016 | 28 |
Article title

Wymiary starości i cechy ludzi starych w percepcji dzieci i młodzieży

Authors
Content
Title variants
PL
Dimensions of old age in the perception of children and adolescents
Languages of publication
Abstracts
EN
This article concerns the dimensions of old age in the perception of children and adolescents. The inspiration for its creation was the analysis of explorations of the perception of old age and old people in society, especially in perception of children and adolescents. This issue is a significant problem because analyzes and reports on the subject, emphasize that the least favorable attitudes towards the elderly manifests indicated young generation. Children and adolescents usually speak out not very friendly about old age and the old people and build their opinions on the basis of generally negative stereotype of old age and the old people in the society. Hence, it is interesting to present dimensions of old age formed by the younger generation because they become important for establishing and building intergenerational contacts and relationships. Repeatedly these dimensions which are relying on the little benevolent and not always accurate information prevent mutual and shared communion of both generations. Awareness of their specificity is important to take action aimed at the direction of formation of relevant attitudes toward the old man and old age.
Publisher

Year
Volume
28
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Antonucci T. C.,. Jackson J. S, Biggs S. (2007), Intergenerational Relations: Theory, Research and Policy, “Journal of Social Issues”, t. 63, nr 4.
 • Biggs S. (2008), Aging in a critical world: The search for generational intelligence, “Journal of Aging Studies”, t. 22, nr 2.
 • Bois J. P. (1996), Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwo Marabut.
 • Halicka M. (1995), Historyczna zmienność traktowania starości, „Gerontologia Polska”, nr 3/4.
 • Halicka M., Halicki J. (2011), Opinie polskich seniorów na temat starości i przygotowania się do niej, „Polityka Społeczna”, nr specjalny Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce.
 • Halicka M., Halicki J. (2002), Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, (w:) B. Synak (red.), Polska starość, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Halicki J. (2006), Społeczne teorie starzenia się, (w:) M. Halicka, J. Halicki (red.), Zostawić ślad na ziemi, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku.
 • Kowalczuk K. (oprac.), (2012), Rola dziadków w naszym życiu, Warszawa, CBOS, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_008_12 (dostęp: 10.06.2015).
 • Kamiński A. (1965), Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Klonowicz S. (1979), Oblicza starości, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Kozdroń A., Kozdroń E., Nowak P. (2008), Osoby starsze w opinii studentów, (w:) J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Łódź, Uniwersytet Łódzki.
 • Krupa B., (2012), Starość w percepcji młodzieży – perspektywa pedagogiczna, „Nowiny Lekarskie”, nr 1.
 • Lawrence A. P., Oliver P. J. (2002), Osobowość. Teoria i badania, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Maciantowicz E. (2006), Poglądy współczesnej młodzieży na starzenie się i starość, (w:) S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Minois G. (1995), Historia starości. Od antyku do renesansu, Warszawa, Wydawnictwo Marabut.
 • Prezentacja z badania jakościowego przeprowadzonego przez Dom Badawczy „Maison” dla Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Osoby starsze w oczach młodzieży, młodzież w oczach osób starszych”, zaprezentowana dnia 16.06.2012 r. w Warszawie podczas konferencji pt. „Osoby starsze w oczach młodzieży, młodzież w oczach osób starszych”, dostępna na stronie: http://www.rpo.gov.pl/pliki/134011 98100 (dostęp: 20.01.2015).
 • Rembowski J. (1984), Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, Poznań, Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
 • Sidorczuk A. (2011), Edukacyjna rola ludzi starych w rodzinie – dawniej i dziś, (w:) A. Cudowska (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Białystok, Wydawnictwo Trans Humana.
 • Stuart-Hamilton I. (2006), Psychologia starzenia się. Wprowadzenie, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Susułowska M. (1989), Psychologia starzenia się i starości, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Szarota Z. (2004), Gerontologia społeczna i oświatowa: zarys problematyki, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Szatur-Jaworska B. (2006), Faza starości w cyklu życia człowieka – ogólna charakterystyka, (w:) B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Szczepańska J. (oprac.), (2008), Co im zawdzięczamy? Opinie w przeddzień święta babć i dziadków, Warszawa, CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_003_08 (dostęp: 12.08.2015).
 • Śliwa S. (2010), Postawy osób młodych (studentów) wobec starzejących się osób, (w:) S. Rogala (red.), Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne, Opole, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.
 • Tyszka Z. (2001), Stan i przeobrażenia rodzin polskich na przełomie wieków XX i XXI. Niedawna przeszłość i teraźniejszość, (w:) Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Wawrzyniak J. (2007), Funkcjonowanie stereotypu starości w społeczeństwie, „Gerontologia Społeczna”, nr 1(2).
 • Wądołowska K. (oprac.), (2009), Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, Warszawa, CBOS, http://www.cbos.pl/ SPISKOM.P OL/2009/K_157_09 (dostęp: 12.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5281
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5281
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.