PL EN


2016 | 6(84) |
Article title

Ocena relacji społecznych i środowiskowych między administracją samorządową a społecznością lokalną w wybranych województwach

Content
Title variants
PL
Assessment of social and environmental relationships between local governments and communities in selected provinces
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja oraz ocena relacji społecznych między władzą samorządową a mieszkańcami (ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony środowiska) w gminach województw: śląskiego, wielkopolskiego i podlaskiego. Podstawowymi metodami badawczymi zastosowanymi w artykule były: metoda porównawcza, badania studiów przypadku i metody ankietowe. Badania ankietowe przeprowadzono wśród samorządów terytorialnych i mieszkańców. Głównym źródłem informacji wykorzystanym w artykule były badania ankietowe, które w 2015 roku zrealizowano wśród gmin województw: śląskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Ankietę skierowano do wszystkich gmin powyższych województw, a ogółem uzyskano zwrot 261 ankiet (50,2%). W artykule przedstawiono takie kwestie, jak: przyczyny protestów społecznych i konfliktów ekologicznych w badanych gminach; prowadzenie działań edukacyjnych i promowanie zachowań proekologicznych, a także badań satysfakcji odbiorców usług komunalnych przez analizowane samorządy terytorialne. Uzyskane wyniki pokazały, że najczęściej konflikty ekologiczne w gminach dotyczyły inwestycji w odnawialne źródła energii. Wykazały zarazem braki związane z polityką informacyjno-edukacyjną (ograniczenie się w działaniach do ustawowego minimum), jak również nieprowadzeniem monitoringu usług publicznych świadczonych przez gminy, co przełożyło się na spadek zaufania mieszkańców.
EN
The purpose of this paper is to present and assess the social relationships between local authorities and residents (particularly in terms of environmental issues) in the municipalities of Śląskie, Wielkopolskie, and Podlaskie voivodeships. The basic research methods include: comparative research, case studies, and surveys conducted among municipalities and residents. The main source of information was a survey conducted in the municipalities of the three above-mentioned voivodeships in 2015. The survey was addressed to all the municipalities of these provinces, and achieved a total return of 261 questionnaires (50.2%). The paper presents such issues as: causes of social protests and ecological conflicts in surveyed municipalities, educational activities and promotion of ecological behaviour, as well as monitoring satisfaction of buyers of public services by analyzed local governments. The results indicate that the most common ecological conflicts in the communities in question are related to investments in renewable energy sources. They also point to shortcomings in information and education policies (limitation of activities to the statutory minimum) and failure to monitor public services provided by the municipalities, which has undermined public confidence.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Borys T., 1998, Jak budować programy ekorozwoju: informacje ogólne, Fundacja Karkonoska, Warszawa, Jelenia Góra.
 • Długosz D., Wygnański J., 2005, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • Komunikat Wójta Gminy Babiak z dnia 14 września 2015 roku, http://bip.wokiss.pl/babiak/bip/wybory-i-referenda/referendum-gminne-2015.html (data wejścia: 01.07.2016).
 • Krzemiński J., Biogazownie budzą sprzeciw, http://ekorynek.com/oze/631-biogazownie-budza-sprzeciw (data wejścia: 23.06.2016).
 • Kwiatkowski J., 2003, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 • Raport Ambiens: Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej, Warszawa, czerwiec 2014, http://www.ambiens.pl/pliki/raport-konflikty-spoleczne-w-energetyce-wiatrowej-2014.pdf (data wejścia: 02.07. 2016).
 • Stan środowiska w województwie śląskim w roku 2014, 2015, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice.
 • Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, 2016, GUS, Warszawa.
 • Wawer M., Dlaczego inwestycje w budowę biogazowni rolniczych napotykają na opór społeczny?, Euro SCG Sensors, http://www.cdr.gov.pl/pol/projekty/AZE/prezentacje/ERSCG_Kielce.pdf (data wejścia: 24.06.2016).
 • Województwo śląskie w liczbach 2016, 2016, GUS, Katowice 2016.
 • Wybrane dane z zakresu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2016, 2016, GUS, Katowice.
 • Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, 2010, J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Fundacja Sendzimira, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5360
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5360
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.