PL EN


2016 | 15 | 2 |
Article title

Marriage as a vocation

Content
Title variants
EN
Małżeństwo jako powołanie
Languages of publication
Abstracts
EN
Marriage is a profound communion of life and love established by the Creator and normalized by His laws. It is the strongest bond that can exist between a man and a woman. The concept of marriage is closely connected with its monogamous character. Spouses in the sacrament of marriage get the proper grace from Christ, designed to improve love and to strengthen their indissoluble unity. Nowadays marriage is experiencing a crisis. Therefore, it would be presented not only as a covenant community or an institution, but as a vocation. The vocation is an act of summoning, which involves the mission consisting in completing a given task. The essence of a Christian vocation stemming from baptism is a dialogue of the freedom of God and a man, preceded by the choice of the person and commission of the given mission. A sacramental marriage is the way of bounding with God and following Christ, that is the most appropriate way to holiness for spouses. Therefore, an important message for a modern man is to present marriage as a vocation that is addressed to two people, which should be accepted by them and implemented. This situation also requires a change of the pastoral perspective and new opening not only for spouses, for whom marriage is a way to bind with God, but there is the needed to be opened to those for whom marriage is only the fulfillment of the requirements by the Church to get married.
PL
Małżeństwo jest głęboką wspólnotą życia i miłości, ustanowioną przez Stwórcę i unormowaną Jego prawami. Jest najsilniejszą więzią, jaka może zaistnieć między kobietą i mężczyzną. Pojęcie małżeństwa łączy się ściśle z jego monogamicznym charakterem. Małżonkowie w sakramencie małżeństwa otrzymują od Chrystusa właściwą im łaskę, przeznaczoną do doskonalenia miłości i dla umacniania ich nierozerwalnej jedności. W obecnych czasach małżeństwo doświadcza kryzysu. Warto byłoby zatem ukazać je nie tylko jako przymierze, wspólnotę czy instytucję, ale jako powołanie. Powołanie jest aktem wezwania, które wiąże się z posłannictwem polegającym na wypełnieniu określonego zadania. Istotą powołania chrześcijańskiego wynikającego z chrztu św. jest dialog wolności Boga i człowieka, poprzedzony wyborem osoby i zleceniem jej misji. To właśnie sakramentalny związek małżeński jest sposobem związania się z Bogiem, pójścia za Chrystusem, czyli najwłaściwszą dla małżonków drogą kroczenia do świętości. Dlatego ważnym przesłaniem dla współczesnego człowieka jest ukazanie małżeństwa jako powołania, które skierowane jest do dwojga ludzi i powinno być przez nich przyjęte i realizowane.
Publisher

Year
Volume
15
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Antonelli E., Rodzina chrześcijańska podmiotem ewangelizacji, Przemówienie końcowe podczas Międzynarodowego Kongresu „ Rodzina chrześcijańska podmiotem ewangelizacji” zorganizowanej przez Papieską Radę do Spraw Rodziny w Rzymie (25-27.11.2010), „Sprawy Rodziny” 27:2011, nr 93, p. 59-64.
 • Bajda J., Powołanie do małżeństwa, [in:] Teologia małżeństwa i rodziny, vol. I, K. Majdański ed., Warszawa 1980, p. 7-156.
 • Bajda J., Rodzicielstwo a odpowiedzialne planowanie rodziny, [in:] Teologia małżeństwa i rodziny, vol. 1, p. 105-131.
 • Bajda J., Rodzina miejscem Boga i człowieka, Łomianki 2005.
 • Bajda J., Powołanie małżeństwa i rodziny, Łomianki 2010.
 • Benedykt XVI, Deus Caritas Est. Do biskupów, prezbiterów i diakonów do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej, Kraków 2008.
 • Biedroń J., Bóg jako cel w urzeczywistnianiu się komunii osób, „Studia Sandomierskie” 9:2002, p. 25-32.
 • Cuber T., Apostolat rodziny chrześcijańskiej w świetle dokumentów Kościoła współczesnego 1965-2013. Studium teologicznopastoralne, Sandomierz 2013.
 • Glombik K., Sakrament małżeństwa w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, [in:] Matrimonio et Familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny, P. Landwójtowicz ed., Opole 2016, p. 59-77.
 • Góralski W., Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” papieża Franciszka. Prezentacja dokumentu z komentarzem do nn. 300-308, Płock 2016.
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała i sakramentalność małżeństwa, Watykan 1986.
 • Jan Paweł II, List do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, Wrocław 1998.
 • Janicki J., Sztafrowski E., Zuberbier A., Małżeństwo, [in:] Słownik teologiczny, A. Zuberbier ed., Katowice 1998, p. 273-274.
 • Janiec R., Miłość jako istota wspólnoty małżeńskiej, [in:] Społeczeństwo i Rodzina: stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008, nr 2, p. 68-78.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Warszawa 2009.
 • Leszczuk E., Wychowanie prospołeczne, [in:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, F. Adamski ed., Kraków 1982, p. 391-401.
 • Mierzwiński B., Apostolat rodzinny, [in:] Słownik małżeństwa i rodziny, p. 22- 25.
 • Miras J., Bañares J.I., Małżeństwo i rodzina . Wprowadzenie teologiczne, Transl. B. Jakubowski, Poznań 2009.
 • Murawski Cz., Małżeństwo i rodzina jako wspólnota w Duchu świętym, [in:] idem, Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupów polskich 1945-1980, Sandomierz 1988, p. 119-190.
 • Nagórny J., Małżeństwo i rodzina jako „communio personarum”, [in:] Człowiek. Miłość. Rodzina. Humanae vitae po 30 latach, J. Nagórny, K. Jeżyna eds., Lublin 1999, p. 85-116.
 • Niewęgłowski J., Małżeństwo i rodzina według nauki Kościoła katolickiego, [in:] Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka, K. Gryżenia ed., Warszawa 2009, p. 41-56.
 • Ojciec Święty Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, Kraków 2016.
 • Ozorowski E., Komunia małżonków, [in:] Słownik małżeństwa i rodziny, p. 198- 199.
 • Paweł VI. Humane vitae, O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, Wrocław 1999.
 • Przygoda W., Apostolstwo świeckich, [in:] Leksykon teologii pastoralnej, R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski eds., Lublin 2006, p. 70-76.
 • Pyźlak G., Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych, Lublin 2007.
 • Pyźlak G., Duszpasterstwo rodzin wobec młodych małżeństw, [in:] Matrimonio et Familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny, p. 99- 114.
 • Rychlicki Cz., Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologicznodogmatyczne, Płock 1997.
 • Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, transl. P. Rak, Kraków 2002.
 • Skreczko A., Teologia małżeństwa, [in:] Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie wielkiej nowenny (1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne, Białystok 2002, p. 185-245.
 • Szafrański A. L., Łaska sakramentu małżeństwa, [in:] Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, A. L. Szafrański ed., Lublin 1985, p. 99-120.
 • Sztychmiler R., Miłość małżeńska w dyskusjach Soboru Watykańskiego II, [in:] Małżeństwo – przymierze miłości, J. Misiurek, W. Słomka eds., Lublin 1995, p. 39-55.
 • Wojtyła K., Rodzina jako „Communio personarum”. Próba interpretacji teologicznej, „Ateneum Kapłańskie” 83:1974, p. 347-361.
 • Wawrzyszkiewicz S., Małżeństwo drogą świętości. Duchowość małżeńska w doświadczeniu Equipes Notre-Dame, Kraków 2005.
 • Wolski K., Małżeństwo, [in:] Słownik małżeństwa i rodziny, E. Ozorowski ed., Warszawa – Łomianki 1999, p. 227-228.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5416
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5416
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.