PL EN


2016 | 14 | 63-74
Article title

Planowanie inwestycji z udziałem środków EFRROW na obszarach wiejskich

Content
Title variants
PL
Investment planning with the participation of the EAFRD in rural areas
Languages of publication
Abstracts
EN
The subject of the study is to determine the principles of investment planning in rural areas with the participation of the European Agricultural Fund for Rural Development. The paper discusses the principles of programming financial perspective 2014-2020, taking into account the need to coordinate support from the European Agricultural Fund for Rural Development and the Structural and Cohesion Funds. Attention has been paid to the need to coordinate support from the European Agricultural Fund for Rural Development in territorial terms, taking into account the standards of planning. Rural development should address the concern of its multi – functionality, where apart from the production function development of other functions to ensure the environmental protection, to maintain natural landscape and traditional cultural values are also assumed. Such approach requires taking into account the role of planning in view both strategic and development as well as spatial aspect.
Publisher

Year
Volume
14
Pages
63-74
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bąkowski T., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004.
 • Bieluk J., Łobos-Kotowska D., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Bogucka I., Zagospodarowanie terenów rolniczych w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zagadnienia wybrane), „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X.
 • Buckwell A., Towards a Common Agricultural and Rural Policy for Europe, „European Economy” 1997, nr 5.
 • Czechowski P., Kształtowanie terenów budowlanych na obszarach wsi. Zagadnienia prawno-organizacyjne, Warszawa 1980.
 • Jełowiecki M., Podstawy organizacji administracji publicznej, Warszawa 1998.
 • Knosala E., Zarys nauki administracji, Kraków 2006.
 • Kurowska T., Gospodarstwo rodzinne jako przedmiot wsparcia i rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego, Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz (red.), Białystok 2012.
 • Kurowska T., Planowanie przestrzenne a wykonywanie prawa własności nieruchomości, [w:] P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2015.
 • Kurowska T., Współczesne aspekty własności rolniczej, „Studia Iuridica Agraria” 2002, t. III.
 • Łobos-Kotowska D., Umowa przyznawania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2013.
 • Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Pańko W., Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej – studium prawne, Katowice 1978.
 • Prutis S., Instrumenty planowania przestrzennego w rolnictwie, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X.
 • Stańko M., Planowanie przestrzenne budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich – wybrane zagadnienia prawne, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego, Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz (red.), Białystok 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5634
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5634
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.