PL EN


2017 | 2(86) |
Article title

Zróżnicowanie polskich województw ze względu na poziom innowacyjności przedsiębiorstw w latach 2010-2014 – wykorzystanie metod taksonomicznych

Content
Title variants
PL
Disparity of Polish voivodeships according to level of innovation In enterprises in years 2010-2014: application of taxonomic methods
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw na poziomie województw z wykorzystaniem różnych metod taksonomicznych. W pierwszej części artykułu przedstawiono problematykę innowacyjności przedsiębiorstw. W drugiej części na podstawie danych statystycznych określono poziom innowacyjności przedsiębiorstw w poszczególnych województwach, w latach 2010-2014. Wskazano możliwość wykorzystania metod wielowymiarowej analizy porównawczej do ustalenia poziomu innowacyjności. Stosując metody wzorcowe i bezwzorcowe, dokonano porządkowania liniowego województw ze względu na poziom innowacyjności przedsiębiorstw, jak również zbadano zbieżność uzyskanych uporządkowań. Wykorzystując metodę Warda i metodę PAM, pogrupowano województwa z uwagi na podobny poziom innowacyjności przedsiębiorstw. Następnie oceniono efektywność uzyskanych grupowań.
EN
The purpose of this paper is to define the level of innovation in enterprises that conduct business in selected regions with the use of various taxonomic methods. The first part is concerned with issues of enterprise innovation. In the second part, the level of innovation is assessed in individual voivodeships between the years 2010 and 2014, on the basis of statistical data. The author discusses the usefulness of multidimensional comparative analysis to define the level of innovation. A linear classification of the studied voivodeships in terms of enterprise innovation levels is performed, using standard and nonstandard methods. Moreover, the convergence of the classifications is examined. Ward’s method and the PAM method are applied to group the voivodeships according to enterprise innovation level. Finally, the effectiveness of the obtained groupings is assessed.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Allen J.A., 1966, Scientific Innovation and Industrial Prosperity, Longman, London.
 • Balicki A., 2009, Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowanie społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (data wejścia: 09.06.2016).
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Czerska M., Szpitter A.A., 2010, Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Davila T., Epstein M.J., Shelton R., 2006, Making Innovation Work. How to Manage It, and Profit from It, Wharton School Publishing, New Jersey.
 • Dziechciarz J., 2002, Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Hwang C.L., Yoon, K., 1981, Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer – Verlag, Berlin – Heidelberg – New York.
 • IDAMS. Internationally Developed Data Analysis and Management Software Package, 2008, UNESCO, Paris.
 • Innovation Union Scoreboard 2011, 2012, European Commission, Belgium.
 • Jasiński A.H., 1992, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa.
 • Matusiak K.B., 2010, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Metody oceny rozwoju regionalnego, Strahl D. (red.), 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Panek T., Zwierzchowski J., 2013, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Piotrowska E., Roszkowska E., 2011, Analiza zróżnicowania województw Polski pod względem poziomu innowacyjności, [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, T. Baczko (red.), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Piotrowska E., Roszkowska E., 2014, Wielowymiarowa analiza poziomu działalności B+R w Polsce w latach 2005-2011, ,,Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 1 (67).
 • Plawgo B., Klimczak T., Czyż P., Boguszewski R., Kowalczyk A., 2013, Regionalne Systemy Innowacji w Polsce – raport z badań, PARP, Warszawa.
 • Podogrodzka M., 2011, Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych z zastosowaniem metod taksonomicznych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 11.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie, 2008, OECD, Komisja Europejska, Warszawa.
 • Santos J.M., Embrechts M., 2009, On the Use of the Adjusted Rand Index as a Metric for Evaluating Supervised Classification, Artificial Neural Networks – ICANN, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5769.
 • Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Stanisz A., 2006, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom I, StatSoft, Kraków.
 • The Bloomberg Innovation Index – Bloomberg Business, http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries (data wejścia: 01.06.2016).
 • Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, 2008, Santarek K. (red.), PARP, Warszawa.
 • Überholspur Innovation, 2007, Fraunhofer IAO, August.
 • Walesiak M., 1991, O stosowalności miar korelacji w analizie wyników pomiaru porządkowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 600, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wysocki F., 2010, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., 2009, Determinanty innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, PARP, Warszawa.
 • Zeliaś A., 2004, Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5828
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5828
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.