PL EN


2017 | 30 |
Article title

Pomiędzy teorią a praktyką kontaktu międzykulturowego

Content
Title variants
PL
Between the theory and praxis of intercultural contact
Languages of publication
Abstracts
EN
The text draws attention to the theory and practice of intercultural contact, constituting the basis of the communal functioning of communities, groups and individuals. By referring to interactionist concepts and praxis, we attempt to present the realities of conducting intercultural (Polish-Israeli) youth meetings. The meetings allow to increase the chance of achieving positive results in the area of reducing mutual stereotypes and prejudice. The text attempts to indicate the possibilities of applying the theory of intercultural contact in praxis related to international Polish-Israeli projects which conform to the framework of intercultural education.
Publisher

Year
Volume
30
Physical description
Dates
published
2017
References
 • Allport G., (1954). The Nature of Prejudice, Addison-Wesley Publishing Company Massachusetts, California, London, Amsterdam, Ontario, Sydney
 • Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M. (1997). Uprzedzenia. Przyczyny i środki zaradcze, (w:) Psychologia Społeczna. Serce i umysł, Poznań
 • Bem M., (2013), Modele kompetencji międzykulturowych, (w:) J. Muszyńska, W. Danielewicz, T. Bajkowski (red.), Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych, Warszawa
 • Bilewicz M., (2006), Kiedy kontakt osłabia uprzedzenia? Kategoryzacje społeczne i temporalne jako warunki skuteczności kontaktu międzygrupowego, „Psychologia Społeczna”, t. 1(02)
 • Błeszyńska K., (2013), Komunikacja międzykulturowa jako negocjowanie znaczeń, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XXI
 • Dąbrowa E., Markowska-Manista U., (2014), Contact theory in multicultural school praxis, (w:) I. Nowosad (red.), International Forum for Education, nr 1(7) School Quality and Culture, Toruń
 • Fatyga B., (2004), Słownik antropologii i socjologii kultury, Warszawa
 • Kuleta-Hulboj M., (2008), Spotkanie z Innym. Czy polsko-izraelska wymiana młodzieży sprzyja nawiązaniu relacji dialogicznej? „Pedagogika Społeczna”, t. 4
 • Nikitorowicz J., (2013), Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu aspekcie procesów migracyjnych, (w:) J. Nikitorowicz, A. Sadowski, M. Sobecki (red.), „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XXI
 • Nelson T. D., (2013), Przeciwdziałanie uprzedzeniom, (w:) Psychologia uprzedzeń, Gdańsk
 • Nelson T. D., (2013), Wprowadzenie w tematykę stereotypizacji i uprzedzeń. Definicje uprzedzeń, (w:) Psychologia uprzedzeń, Gdańsk
 • Pettigrew T. F., (1998), Intergroup Contact Theory. „Annual Review of Psychology”, t. 49
 • Sherif M., (1958), Superordinate goals in the Reduction of Intergroup Contact. „The American Journal of Sociology”, t. 63, nr 4
 • Sherif M., Harvey O. J., White B. J., Hood W. R., Sherif C. W., Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment. 1954–1961, Classics in the History of Psychology, An internet resource developed by Christopher D. Green York University, Toronto, Ontario, http://psychclassics.yorku.ca/Sherif/ [16.07.2016]
 • Szuchta R., (2007), Podróż do przeszłości. Podróże studyjne młodzieży izraelskiej do Polski, „Przegląd Edukacyjny”
 • Winiewski M., Haska A., Bulska D., (2015), Krytyka państwa Izrael a antysemityzm, (w:) A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce, Warszawa
 • Zakrzewska D., (2013), Gotowość do agresji i wzajemne uprzedzenia wśród młodzieży polskiej i żydowskiej. Międzynarodowe studia porównawcze polsko-izraelskie. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. A. Frączka, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa (maszynopis)
 • Zakrzewska D., Żochowska A., (2013), Mutual prejudice among Polish and Jewish adolescents. Research announcement, materiał konferencyjny, IV Tajfel Seminar. History, reconcilliation and intergroup relations, Warszawa
 • http://www.uniaeuropejska.info.pl/polska-w-unii-europejskiej [16.07.2016]
 • http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/ [16.07.2016]
 • http://web.archive.org/web/20130617162348/http://www.stat.gov.pl:80/gus/5840_5620_PLK_HTML.htm [16.07.2016]
 • https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/ [16.07.2016]
 • https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/10735/original/Izrael_program.pdf?1334722066 [16.07.2016]
 • http://embassies.gov.il/warsaw/Relations/ProjectActivities/Documents/HiddenOpportunities.pdf [21.07.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5951
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5951
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.