PL EN


2017 | 30 |
Article title

Locus educandi: miasto jako przestrzeń nieformalnej edukacji międzykulturowej

Content
Title variants
PL
Locus educandi: city as the area of informal, intercultural education
Languages of publication
Abstracts
EN
Anthropological and sociological reflections over the city often stress its importance as a dynamic creation, that shapes the identity of its dwellers, hence it is a place of upbringing – locus educandi. It is, therefore, not ideologically-free area, and can serve as a point of departure for the reflections within the framework of pedagogy or cross-cultural education. The city is a symbolic sphere, where, as a part of the everyday life interactions, the encounter with the Other takes place. Thus, such area can make individuals familiar with the latter. At the same time the city becomes a material foundation for intercultural education, upon which (cross-cultural) social capital can be built. Such way of understating the city points to its properties as a phenomenological experience, what, in turn, makes relations with the place psychological and semantic. This paper analyzes selected theories of the city as a social and anthropological area, revealing its pedagogical potential. The latter – as exemplified by Sarajevo – can be used in various educational projects in culturally diverse communities.
Publisher

Year
Volume
30
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Bukowska-Floreńska I., (2004), Wstęp, (w:) I. Bukowska-Floreńska (red.), „Studia Etnologiczne i antropologiczne” t. 8, Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego, Katowice
 • Eliade M., (1970), Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wybór M. Czerwiński, wstęp B. Moliński, Warszawa
 • Fatyga B., (2005), Edukacja nieformalna w Polsce: historia i formy współczesne, (w:) Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne, Program Młodzież, Warszawa
 • Golka M., (1997), Wielokulturowość miasta, (w:) A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta – czytanie miasta, „Studia Kulturoznawcze”, Poznań
 • Kalaga W., (red.), (2004), Dylematy wielokulturowości, Kraków
 • Kamińska K., (red.), (2010), Miejskie opowieści. Edukacyjne narracje przestrzeni, Wrocław
 • Karahasan Dž., (1995), Sarajewska sevdalinka, tłum. D. Cielić-Straszyńska, J. Pomorska, Sejny
 • Kunce A., (2004), Zlokalizować tożsamość!, (w:) W. Kalaga (red.), Dylematy wielokulturowości, Kraków
 • Lewicka M., (2012), Psychologia miejsca, Warszawa
 • Lynch K., (1960), The image of the city, Cambridge Massachussettes
 • Łotman J., (2008), Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, tłum. B. Żyłko, Gdańsk
 • Markowitz F., (2010), Sarajevo: a Bosnian kaleidoscope, Illinois
 • Matsumoto D., Jung L., (2007), Psychologia międzykulturowa, tłum. A. Nowak, Gdańsk
 • Mendel M., (red.), (2006), Pedagogika miejsca, Wrocław
 • Nawratek K., (2008), Miasto jako idea polityczna, Kraków
 • Nikitorowicz J., (2001), Pogranicze – Tożsamość – Edukacja Międzykulturowa, Białystok
 • Nikitorowicz J., (2005), Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańsk
 • Nikitorowicz J., (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa
 • Nikitorowicz J., (2010), Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Sopot
 • Norberg-Schulz C., (1980), Genius loci. Towards a phenomenology of architecture, New York
 • Park R. E., (1915), The City: suggestions for the Investigation of Human Behaviour in an Urban Environment, „The American Journal of Sociology”, t. 20
 • Paszkowski Z., (2001), Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Kraków
 • Pilarska J., (2013), Wielowymiarowa tożsamość współczesnych Bośniaków, Wrocław
 • Pilarska J., (2010), Sarajewo. Miasto – idea konceptualizująca tożsamość wielowymiarową, (w:) K. Kamińska (red.), Miejskie opowieści. Edukacyjne narracje przestrzeni, Wrocław
 • Rewers E., (2005), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków
 • Rybicki P., (1972), Społeczeństwo miejskie, Warszawa
 • Shusterman R., (1998), Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, tłum. A. Chmielewski, Wrocław
 • T-Kit 8, Pakiet szkoleniowy nr 8 (2003), Integracja społeczna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu młodzież, Integracja społeczna: pakiet szkoleniowy (Tom Croft, Veronique Crolla, Benoît Mida-Briot; red. Tony Geudens), Warszawa
 • Toporow W. N., (2003), Przestrzeń i rzecz, tłum. B. Żyłko, Kraków
 • Trempała E., (2011), Edukacja formalna (szkolna) i edukacja nieformalna (równoległa, nieszklona, pozaszkolna), „Edukacja – Pedagogia – Pedagogika – Pedagogizm – Przegląd Pedagogiczny”, nr 1
 • Wallis A., (1973), Aktualność rozprawy Floriana Znanieckiego pt. ‘Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej’, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2
 • Wattchow B., Brown M., (2011), A Pedagogy of Place. Outdoor Education for a Changing World, Monash
 • Worth L., (1938), Urbanism as a way of life, „American Journal of Sociology”, nr 14
 • Žalica A., (1999), Ślad smoczej łapy, tłum. M. Petryńska, Sejny
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5954
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5954
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.