PL EN


2017 | 4(88) |
Article title

Przedsiębiorczość jako konieczny czynnik spójności

Content
Title variants
PL
Enterpreneurship as necessary factor of cohesion
Languages of publication
Abstracts
PL
Spójność jest jednym z najczęściej używanych i eksploatowanych pojęć w terminologii Unii Europejskiej, zaś jej podnoszenie jest głównym zadaniem Unii Europejskiej co najmniej od czterdziestu lat. Niestety, dotychczasowe doświadczenia kreowania i realizowania polityki spójności pokazują jej ograniczoną skuteczność. Autor niniejszego artykułu formułuje hipotezę, iż powodem tej niskiej skuteczności była dominacja celów politycznych nad ekonomicznymi. Wydaje się, iż pożądaną zmianę priorytetów polityki spójności wprowadza strategia „Europa 2020”, która podnosi rolę zarządzania gospodarczego sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.
EN
Cohesion is one of the most commonly used and exploited concepts in the terminology of the European Union, and raising the subject has been the EU's main task for at least forty years. Unfortunately, the attempts to create and implement an efficient cohesion policy have so far proved to be of limited success. The author of the paper proposes a hypothesis that the reason for this low effectiveness is the dominance of political objectives over economic ones. It seems that the desired change of cohesion policy priorities is introduced by the Europe 2020 Strategy, which emphasises that the role of economic governance is conducive to the development of entrepreneurship.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Arystoteles, 2007, Etyka nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15070-2016-INIT/pl/pdf (data wejścia: 12.09.2017).
 • Huerta de Soto J., 2010, Szkoła austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Fijorr Publishing, Warszawa.
 • Noga A., 2009, Teorie przedsiębiorstw, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Papaj L., 2010, Koncepcja człowieka w pracach Ludwiga von Milesa, Wydawnictwo PROHIBITA, Warszawa.
 • Ryszkiewicz A., 2013, Od konwergencji do spójności i efektywności. Podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Styczyńska I., 2015, Czas obniżyć koszty pracy, „Rzeczpospolita”, 05.03.2015.
 • Taleb N., 2013, Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy, Wydawnictwo Kurhaus, Warszawa.
 • Wnorowski H., 2014, Przedsiębiorczość jako element ładu gospodarczego, [w:] Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • Wnorowski H., 2013, Spójność versus przedsiębiorczość jako droga realizacji ambicji rozwojowych, [w:] Fundusze europejskie w polityce spójności, A. Augustyn, H. Ostapowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Wódz K., Klimek M., 2016, Koncepcja spójności społecznej w Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie spójnością społeczną: globalne wizje i lokalne praktyki, M. Witkowski, K. Wódz (red.), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6237
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6237
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.