PL EN


2017 | 4(88) |
Article title

Wybrane metody oceny zrównoważenia gospodarki leśnej

Authors
Content
Title variants
PL
Selected assessment methods of sustainable forest management
Languages of publication
Abstracts
PL
Założenia koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju są wdrażane do różnych działów gospodarki, w tym do leśnictwa. Celem zrównoważonej gospodarki leśnej jest utrzymanie żywotności i potencjału produkcyjnego lasów w długim czasie, zachowanie ich bioróżnorodności oraz wszystkich funkcji pełnionych przez lasy, tj. : gospodarczych, ekologicznych i społecznych. Jednak konieczne jest monitowanie, czy przyjęte cele są osiągane, a zasady – przestrzegane. W związku z tym, stosuje się różne metody oceny zrównoważenia, najczęściej zestawy mierników. Celem artykułu jest analiza wybranych, powszechnie stosowanych systemów wskaźników oraz próba oceny stopnia zrównoważenia polskiego leśnictwa i zmian zachodzących w gospodarce leśnej.
EN
The principles of sustainable development are implemented in many sectors of the economy, including forestry. The main aim of sustainable forest management (SFM) is to preserve the vitality of forests and their productive potential in the long term, maintain their biodiversity and all the functions: ecological, economic, and social ones. It is crucial to the process of sustainability that the assumed goals are achieved and that the principles are respected. In SFM, various methods of assessment are used, usually based on a system of indicators. The aim of the paper is to analyse selected, commonly used indicators and to estimate the level of sustainability in the Polish forestry and its changes in time.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Adesola S.A., 2012, Overcoming the challanges of sustainable development through science and technology education, ”Journal of Educational and Social Research”, vol. 2 (7), DOI: 10.5901/jesr.2012.v2n7p11.
 • Agriculture, forestry and fishery statistics, 2016, Statistical Books, Eurostat, European Union, DOI: 10.2785/917017.
 • Barbati A. i in., 2014, European forest types and Forest Europe FSM indicators: tool for monitoring progress on forest biodiverssity conservation, “Forest Ecology and Management”, vol. 321, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/ j.foreco.2013.07.004.
 • Baycheva T. i in., 2013, Implementing criteria and indicatorsfor sustainable forest management in Europe, Europa Forest Institute.
 • Borys T., 2011, Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”, vol. 6, no. 2.
 • Chmielewski J., 2015, Zasady ogólne gospodarki leśnej i prawa leśnego, „Krytyka Prawa”, t. 7 (1), DOI: 10.7206/kp.2080-1084.76.
 • Fiedor B., 2007, Nowa ekonomia instytucjonalna a zrównoważony rozwój, [w:] Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko”, Białystok.
 • FRA 2015 (Global Forest Resources Assessment 2015) – Country Report: Poland, 2014, FAO, Rzym, http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf (data wejścia: 11.05.2017).
 • Global forest resources assessment 2015, 2015, Food and Agriculture Organization of the United States, Rzym, http://www.fao.org/documents/card/en/c/bcfc625a-273a-4aa3-acc3-4c18ada7b950/(data wejścia: 30.05.2017).
 • Gołojuch P., Pokora, J., 2008, Zróżnicowanie funkcji lasu dla wybranych cech taksacyjnych drzewostanów, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej”, z. 3(19).
 • Hagan J.M., Whitman A.A., 2006, Biodiversity indicators for sustainable forestry: simplifying complexity, “Journal of Forestry”, vol. 104.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/natural-resources (data wejścia: 01.06.2017).
 • http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/index.jsf?jezyk=pl (data wejścia: 01.06.2017).
 • Jabłoński M. i in., 2013, Ocena stanu i zmian zasobów leśnych Polski według kryteriów i wskaźników opracowanych przez UNECE, FAO oraz FOREST EUROPE na potrzeby raportowania. Etap I, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary.
 • Kant S., Berry R.A., 2005, Economics, sustainability and forest management, [in:] Economics, sustainability and natural resources, S. Kant, R.A. Berry (eds.), vol. 1, Springer, Netherlands.
 • Krajowy standard gospodarki leśnej FSC w Polsce (FSC-STD-POL-01-01-2013), 2013, FSC Polska, Zielona Góra, http://www.lasy.gov.pl/nasza-praca/certyfikacja/fsc-stdpol-01-01-2013-pl.pdf (data wejścia: 20.05.2017).
 • Kruk H., 2012, Zrównoważone leśnictwo w Polsce, [w:] Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, B. Kryk (red.), „Handel Wewnętrzny”, t. 1, lipiec-sierpień.
 • Leśnictwo 2006, 2006, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Leśnictwo 2011, 2011, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Leśnictwo 2016, 2016, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Linser S., Wolfslehner B., 2015, Meeting the goals for European forests and the European 2020 targets for forests, European Forest Institute / EFICEEC-EFISEE, Wiedeń.
 • Miś T., 2015, Rola kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 42.
 • Noss R.F., 1999, Assessing and monitoring forest biodiversity: a suggested framework and indicators, „Forest Ecology and Management”, vol. 115.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego”, COM(2013) 659 final, Dz. U. UE C 451/127 z 16.12.2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0659 (data wejścia: 11.05.2017).
 • Paschalis-Jakubowicz P., 2011, Teoretyczne podstawy i realizacja idei zrównoważonego rozwoju w leśnictwie, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”, vol. 6, no. 2.
 • PEFC Annual Review 2015, 2016, PEFC, http://pefc.org/images/documents/annual_review/PEFC_2015_annual_review.pdf (data wejścia: 01.06.2017).
 • Płotkowski L., 2010, Gospodarka leśna w badaniach ekonomiki leśnictwa, „Roczniki Nauk Rolniczych”, seria G, t. 92, z. 2.
 • Polityka leśna państwa, 1997, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa.
 • Raport o stanie lasów w Polsce 2010, 2011, PGL LP, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Warszawa, http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow (data wejścia: 01.06.2017).
 • Raport o stanie lasów w Polsce 2015, 2016, PGL LP, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Warszawa, http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow (data wejścia: 01.06.2017).
 • Report of the United Nations conference on environment and development. Annex III: Non-legally binding authoritative statement of principles for a global consensus on the management, conservation and sustainable development of all types of forests, A/CONF.151/26 (vol. III), http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm (data wejścia: 30.05.2017).
 • Rykowski K., 1998, Trwały i zrównoważony rozwój lasów – zarys problematyki, [w:] Trwały i zrównoważony rozwój lasów. Poglądy – opinie – kontrowersje, K. Rykowski (red.), Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa.
 • The updated pan-european indicators for sustainable forest management, 2017, http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2017/05/CI_4pages_Com.pdf (data wejścia: 30.05.2017).
 • Tolunay A., Akyol A., 2015, Identification of appropriate biodiversity indicators for ecologically sustainable forest management at nationale level, “SainsMalaysiana”, vol. 44(2).
 • UN Strategic plan for forests, 2017-2030, http://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2016/12/UNSPF_AdvUnedited.pdf (data wejścia: 11.05.2017).
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 roku – Ustawa o lasach, Dz. U., 1991, Nr 101, poz. 444 z pózn. zm., tekst ujednolicony, isap.sejm.gov.pl (data wejścia: 21.03.2017).
 • Ważyński B., 1997, Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Zasady hodowli lasu, 2012, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/zasadyhodowli-lasu-dokument-w-opracowaniu (data wejścia: 11.05.2017).
 • Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania, norma krajowa PEFC PL 1003:2012, 2012, http://www.pefc.pl/images/PEFC_PL_1003v.2-pol_final.pdf (data wejścia: 11.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6239
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6239
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.