PL EN


2017 | Białostockie Teki Historyczne, 2017, tom 15 |
Article title

Spór o genezę bractw cerkiewnych w literaturze historycznej

Content
Title variants
PL
A dispute about the origin of Orthodox Brotherhoods in the historical literature
Languages of publication
Abstracts
EN
The article has discussed the issue of origin of Orthodox Brotherhoods. Historians’ opinions on the origin and background of Orthodox Brotherhoods differ considerably. Some historians claimed they derived from House Brotherhoods operating in Ruthenia, others believed they were established in effect of Magdeburg Law while some connected their beginnings with craft guilds. Moreover, it was also assumed that Orthodox Brotherhoods emerged due to the attempted defence to preserve Orthodox Church in difficult religious and political conditions, or the attempted reforms of Orthodox Church in effect of the decline of Orthodox hierarchy at the end of the 16th century. The article invokes different opinions of Polish and Russian historians as well as the author’s own opinion thereon.
Publisher

Year
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Akty cechów wileńskich 1495–1759. Zebrał i przygotował do druku Henryk Łowmiański przy współudziale Marii Łowmiańskiej i Stanisława Kościałkowskiego, Poznań 2006.
 • Zbiór dawnych dyplomów i aktów miast: Wilna, Kowna, Trok, prawosławnych monasterów, cerkwi w różnych sprawach, cz. II, Wilno 1843.
 • Bartoszewicz J., Szkic dziejów kościoła ruskiego w Polsce, Kraków 1880.
 • Bardach J., Bractwa cerkiewne na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1967, R. LXXIV, z. 1.
 • Bieńkowski L., Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce, [w:] Kościół w Polsce. Studia nad historią Kościoła Katolickiego w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. II, cz. 2, Kraków 1969.
 • Chodynicki K., Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370–1632, Warszawa 1934.
 • Chodynicki K., O stosunkach wyznaniowych w cechach wileńskich od XV do XVIII w., [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. I, Lwów 1925.
 • Ćwikła L., Bractwa cerkiewne jako forma organizacji ludności prawosławnej na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku, „Czasy Nowożytne” 2000, t. VIII(IX).
 • Dmitruk S., Teorie naukowe dotyczące powstania bractw cerkiewnych na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XV-XVI wieku, „Wschód Europy” 2015, nr 1(2).
 • Dubiński P., Zbiór praw i przywilejów miastu stołecznemu W. X. Lit. Wilnowi nadanych, Wilno 1788.
 • Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie. Grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie zachodnim od starożytności do XV w., Warszawa 1964.
 • Kumor B., Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym, „Prawo Kanoniczne” 1967, t. X, nr 1–2.
 • Kuźmiak K., Szegda M., Cerkiewne bractwo, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1985, szp. 13–14.
 • Litak S., Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XIII-XVIII wiek. Rozwój i problematyka, „Przegląd Historyczny” 1997, t. 88, z. 3–4.
 • Likowski E., Unia brzeska (r. 1596), Poznań 1896.
 • Lorens B., Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku, Rzeszów 2005.
 • Lorens B., Gospodarczo-społeczne funkcje bractw religijnych na pograniczu etnicznym polsko-ruskim (Rusi Czerwonej) w czasach nowożytnych, [w:] Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń, red. M. Liedke, J. Sadowska, J. Trynkowski, t. I, Białystok 1999.
 • Łuksza W., W sprawie prawosławnych bractw miodowych w Wilnie, „Atheneum Wileńskie” 1938, t. XIII, z. 2.
 • Mironowicz A., Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, Białystok 2003.
 • Mironowicz A., Geneza bractw cerkiewnych, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1996, nr 2 (6).
 • Mironowicz A., Kościół prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001.
 • Mironowicz A., Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003.
 • Morzy J., Geneza i rozwój cechów wileńskich do końca XVII w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza”, Seria Historia, z. IV, Poznań 1959.
 • Opoka M., Prawosławne bractwa na Rusi, „Oriens” 1938, R. VI.
 • Podraza A., Dzieje ziem ukraińskich do 1569 r., [w:] Ukraina. Teraźniejszość i przeszłość, red. A. Podraza, Kraków 1970.
 • Ptaśnik J., Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa 1949.
 • Samsonowicz H., Mieszczaństwo Rzeczypospolitej wobec Unii Brzeskiej, [w:] Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci, red. J. S. Gajek, S. Nabywaniec, Lublin 1998.
 • Szaraniewicz I., Kościelna Unia na Rusi i wpływ jej na zmianę stanowiska społecznego świeckiego duchowieństwa ruskiego, [w:] Księga pamiątkowa drugiego Wiecu Katolickiego odbytego we Lwowie w dniach 7, 8 i 9 lipca 1896 roku. Część I, Lwów 1899.
 • Szaraniewicz I., Patryjarchat wschodni wobec Kościoła ruskiego i Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów 1879.
 • Wipszycka E., Świeckie bractwa w życiu religijnym chrześcijańskiego Egiptu, „Przegląd Historyczny” 1968, R. LIX, z. 3.
 • Woliński J., Polska i Kościół prawosławny. Zarys historyczny, Lwów 1936.
 • Wójcik Z., Dzikie Pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1961.
 • Антонович В. Б., Об унии и состоянии православной церкви с половины XVII до конца XVIII ст., [в:] Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе, ч. I, т. 4, Киев 1871, Введение.
 • Великжанин Д. А., Религиозно-оборонительные братства Украины о Белоруссии конца ХVI – первой половины ХVII вв. как институты православной церкви, „Научные проблемы гуманитарных исследований”, № 9, 2010.
 • Голубев С. Т., История Киевской Духовной Академии, вып. 1: Период до-могилянский, Киев 1886.
 • Голубев С. Т., О первых временах Киево-Богоявленского братства и школы при нем, „Труды Киевской Духовной Академии”, № 3, 1882.
 • Грицкевич А. П., Социальная борьба горожан Белоруссии в XVI-XVIII в., Минск 1979.
 • Грушевський М., Історія України-Руси, т. VI: Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків, Київ-Львів, 1907.
 • Грушевський М., Історія української літератури, Київ, 1995, т. V, кн. 2.
 • Ґудзяк Б., Киевская иерархия, Константинопольский патриархат и уния с Римом, [в:] 400 лет Брестской церковной унии (1596–1996): Критическая переоценка. Сборник материалов международного симпозиума. Неймеген, Голландия, Москвa 1998.
 • Ґудзяк Б., Концепції унiї в церковних i державних колах Речі Посполитої кінця XVI ст., [в:] Історичний контекст укладення унiї i перше поунiйне покоління: Матеріали Перших Берестейських читань, Львів 1995.
 • Ґудзяк Б., Царгородський патріархат у кінці XVI ст.: криза i спроби реформ, [в:] Пροσφώνημα. Історичні та фiлологiчнi розвідки, присвячені 60-рiччю академіка Ярослава Iсаєвича, Укл. Б. Якимович, Львів 1998.
 • Дмитриев М. В., Концепції унiї в церковних i державних колах Речі Посполитої кінця XVI ст., [в:] Історичний контекст укладення унiї i перше поунiйне покоління: Матеріали Перших Берестейських читань, Львів 1995.
 • Дмитриев М. В., Между Римом и Царьградом: генезис Брестской церковной унии 1595–1596 гг., Москвa 2003.
 • Дмитриев М. В., Религиозно-культурная и социальная программа греко-католической церкви в Речи Посполитой в конце XVI первой половине XVII в., [в:] Славяне и их соседи. Католицизм и православие в Средние века, Москвa 1991.
 • Дорофеев Ф. А., Православные братства: генезис, эволюция, современное состояние, Нижний Новгород 2006.
 • Ефименко А. Я., Южно-русские церковные братства, „Слово” 1880, нр. 10–12.
 • Ефименко А. Я., Южно-русские братства, [в:] Южная Русь (Очерки, исследования, заметки), т. I, Санкт-Петербург 1905.
 • Ефименко П., Братства и союзы нищих, „Киевская старина”, т. VII, Киев 1883, нр. 9.
 • Жудро Ф., История Могилевского Богоявленского братства, Могилев 1890.
 • Заикин В., Участие светского элемента в церковном управлении, выборное начало и соборность в киевской митрополии в XVI и XVII веках, Варшава 1930.
 • Iсаєвич Я. Д., Братства та ïх роль в розвитку украïнськоï культури XVI-XVIII cт., Київ 1966.
 • Коялович М. О., Литовская церковная уния, т. I, Санкт-Петербург 1859.
 • Коялович М. О., Публичные лекции о братствах, „Томские епархиальные ведомости”, № 3, Томск 1859.
 • Коялович М. О., Чтение о церковных западнорусских братствах, „День”, 1862, № 36, c. 5; № 37–42.
 • Левицкий О. И., Внутреннее состояние западно-русской церкви в польско-литовском государстве в конце XVI в. и уния, Киев 1884.
 • Левицкий О. И., Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси [в:] „Киевская Старина”, т. II, 1882.
 • Лотоцький A., Украiнськi джерела церковного права, Варшава 1931.
 • Лукашова С. С., Движение православных братств на украинско-белорусских землях в последней четверти XVI в., [в:] Тезисы доклада на V Международном конгрессе украинистов, Черновцы 2002.
 • Лукашова С. С., Миряне и Церковь: религиозные братства киевской митрополии в конце XVI в., Московa 2006.
 • Лукашова С. С., Мифы и стереотипы в историографии украинско-белорусских братств XVI–XVII вв. [в:] Между Москвой, Киевом и Варшавой, Москвa 2008.
 • Луцiв В., Церковнi братства в Українi, „Богословия”, Рим 1973.
 • Макарий (Булгаков), митр., История Русской Церкви, т. IX, кн. 4, Санкт-Петербург 1879.
 • Мединський E. М., Братские школы Украины и Белоруссии в XVI–XVII вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией, Московa 1954.
 • Мединський E. М., Братські школи України і Білорусії в XVI–XVII століттях, Київ 1958.
 • Новицкая-Ежова А., Орден базилиан и его культурно-просветительская деятельность на украино-белорусско-литовских землях Речи Посполитой, „Славяноведение”, № 2, 1996.
 • Папков А. А., Братства как мощная защита Православия – вплоть до восстановления православной иерархии в 1620 году (1600–1620), [в:] „Богословский вестник”, – январь, Сергиев Посад 1898.
 • Папков А. А., Братства. Очерки истории западно-русских православных братств, Сергиев Посад 1900.
 • Папков А. А., Древнерусский приход, „Богословский вестник”, ч. III, № 2. – Сергиев Посад 1897.
 • Папков А. А., Начало возрождения церковно-приходской жизни в России, Отдельный оттиск из журнала “Русский Вестник”, Москва 1900.
 • Папков А. А., Церковные братства. Краткий статистический очерк о положении церковных братств к началу 1893 года, Санкт-Петербург 1893.
 • Плохий С. Н., Папство и Украина: политика римской курии на украинских землях в XVI-XVII вв. Киев 1989.
 • Покровский М. Н., Русская история с древнейших времен, т. II, Москва 1926.
 • Полонська-Василенко Н. Д., Братства на Украïнi, [в:] Н. Д. Полонська-Василенко, Минуле i сучасне, Мюнхен 1947.
 • Полонська-Василенко Н. Д., Iсторiя Украïни, Київ 1992.
 • Сенык С., Брестская уния: подведение итогов, [в:] 400 лет Брестской церковной унии (1596–1996): Критическая переоценка: Сборник материалов международного симпозиума, Неймеген, Голландия, Москвa 1998.
 • Скабаланович Н., Западно-Европейские гильдии и западно-русские братства, „Христианское чтение”, ч. II, 1875.
 • Соловьев С. М., Братчины, „Русская беседа”, кн. IV, 1856.
 • Суворов Н. С., Учебник церковного права, Москва 1913.
 • Тимошенко Л., Ставропігія церковних братств у контексті Берестейської унії. Історіографічний аспект, [в:] Confraternitas. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, вып. 15, 2006–2007.
 • Ульяновський В. І., Історія церкви та релігійної думки в Україні, Кн. 3. Середина XV кінець XVI століття, Київ 1994.
 • Фефелова О. А., Исторические источники по истории православных братств на территории Беларуси во второй половине XVI – первой половине ХVII века, „Вестник ТГПУ”, 2010, Вып. 9 (99).
 • Фефелова О. А., Православные братства на восточнославянских территориях Речи Посполитой во второй половине XVI – первой половине XVII веков, Оглавление научной работы автор диссертации – кандидата исторических наук Фефелова Оксана Анатольевна, Томск 2001.
 • Фiґоль В., Церковні братства галицької греко-католицької провінції у XVIII ст., „Богословія”, т. XV, Рим 1937.
 • Флеров И. О., O православных церковных братствах, противодействовавших унии в Юго-Западной России в XVI, XVII и XVIII ст., Санкт-Петербург 1857.
 • Флоря Б. Н., Епископы, православная знать и братства. Вопрос о реформе церкви в последние десятилетия XVI в., [в:] М. В. Дмитриев, Б. Н. Флоря, С. Г. Яковенко, Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI начале XVII в., ч.1. Брестская уния 1596. Исторические причины события, Отв. ред. Б. Н. Флоря; Москвa 1996.
 • Шустова Ю. Э., Типология происхождения братств Украины, [в:] Историко-филологический вестник Украинского Института, т. I, Москва 1997.
 • Шустова Ю. Э., Українські братства як провідники діяльної релігійності в кінці XVI і на початку XVII ст., [в:] Історія релігій в Україні: Матеріали VIII міжнародного круглого столу, Львів 1998.
 • Яковенко С. Г., Православная иерархия Речи Посполитой и планы церковной унии в 1590–1594 гг. [в:] „Славяне и их соседи”, вып. 3, Католицизм и православие в средние века, Москвa 1991.
 • Iсаєвич Я. Д., Between Eastern Tradition and the Influences from the West: Confraternities in early modern Ukraine and Byelorussia, “Ricerche Slavistiche” 1990, vol. 37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6340
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6340
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.