PL EN


2017 | 9 |
Article title

Dom jako gniazdo rodzinne w kulturze ludowej Białorusinów Białostocczyzny

Authors
Content
Title variants
PL
Дом як радзiннае гняздо ў народнай культуры беларусаў Беласточчыны
PL
Home as a family nest in folk culture of the Belarusians in the Bialystok region
Languages of publication
Abstracts
RU
Беднасць сялян да 60-х гадоў XIX стагоддзя, да часу вызвалення ад прыгону, спрычынiлася да таго, што дом быў трактаваны выключна ў практычным аспекце. Паляпшэнне побыту на пераломе XIX i XX стагоддзяў, а далей трагiзм бежанства, выразна садзейнiчалi працэсу ўзнiкнення культу радзiннага гнязда. На працягу гадоў змянiлася традыцыя пабудовы i аздобы дамоў: ад аскетычнага выгляду да па-майстэрску, карункова аздобленай хаты. Сумяшчалiся з тым таксама асабiстыя звычаi i абрады, звязаныя з домам i яго сярэдзiнай, якiя з часам занiклi або захавалiся ў форме парэшткаў. Заняпад традыцыйнай культуры, мiграцыя, выклiканыя эканамiчнай i грамадскай сiтуацыяй, нарэшце глабалiзацыйныя змены, адмоўна адбiлiся на сямейных традыцыях.
EN
Peasant poverty before 1860s, before enfranchisement resulted in defining home as an attribute in hand. The creation of family nest worship progressed at the turn of the 19th century, after the tragedy of the 1915 exodus (Byezhenstvo). Building and decorating techniques changed over the years – from ascetic structures to delicately embellished cottages. There were also many customs and rituals connected with a house. Some of them disappeared over time, and some got preserved. The decline of traditional culture, economic and social migration, globalization changes had negative influence on family tradition.
Publisher

Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Бреннь Я., Особенности религиознаго быта крестъянъ Бельскаго уезда Гродненской губерни, (в:) “Литовския Епархиальныя Ведомости за 1887 г.”, № 6, Вильна 1888.
 • Gaweł A., Rok obrzędowy na Podlasiu, Białystok 2013.
 • Gaweł A., Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, Białystok 2007.
 • Matus I., Lud nadnarwiański, (w:) Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000, cz. 1, t. 2.
 • Matus I., Trendy dekoracyjne podlaskich strojów i tkanin użytkowych w pierwszej połowie XX wieku na bazie zbiorów muzealnych Bakauszczyny, „Białorutenistyka Białostocka”, t. 8, Białystok 2016.
 • Matus I., Wieś Strzelce-Dawidowicze w tradycji historycznej, Białystok 1994.
 • Matus I., Pamięć o zmarłych w kontekście tradycji ludowej i religijnej obrządku wschodniego na Podlasiu, (w:) Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, (red.) J. Nikitorowicza, J. Halickiego, J. Muszyńskiej, Białystok 2003.
 • Ochmański J., Reforma włóczna na Litwie i Białorusi w XVI w., (w:) Dawna Litwa, Poznań 1986.
 • Pieśni ziemi bielskiej, Gmina Orla, Zebrał i opracował Stefan Kopa, Bielsk Podlaski 2006.
 • Ruś Podlaska. Podlasie w opisach romantyków, wyboru dokonał i opracował Jerzy Hawryluk, Bielsk Podlaski 1995.
 • Szewczyk J., Katalog zdobień drewnianych domów Białostocczyzny z komentarzem krytycznym, Białystok 2014.
 • Szewczyk J., Piece wschodniej europy jako fenomen architektoniczny i kulturowy na podstawie dawnej literatury anglojęzycznej, Białystok 2012.
 • Szewczyk J., Piec ceglano-kaflowy we współczesnym domu na tle podlaskiej tradycji kształtowania wnętrz domów i z uwzględnieniem idei mnemohabitatu, Białystok 2012.
 • Tłoczek I., Tradycyjne budownictwo drzewne na Podlasiu, „Rocznik Mazowiecki”, nr 2, 1969.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6394
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6394
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.