PL EN


2017 | 2 |
Article title

Modernizacja czy stagnacja? Przegląd wybranych wyzwań polskiego szkolnictwa wyższego

Content
Title variants
PL
Modernization or stagnation? The review of selected challenges to Polish higher education
Languages of publication
Abstracts
PL
Tekst ma za zadanie szkicowo zaprezentować wybrane wyzwania stojące przed polskimi uniwersytetami, w kontekście przemian polityki polskiego szkolnictwa wyższego. Polskie uniwersytety od kilku lat przechodzą przez proces reform, jednocześnie pozostają w tyle za uczelniami państw wysokorozwiniętych. W artykule wskazano na wybrane bariery w rozwoju polskich uczelni, takie jak: problem przywództwa w polskim ustroju uniwersytetu, spór o kształt misji uniwersytetu, problemy umiędzynarodowienia, a także wybrane kwestie kulturowo-etyczne.
EN
The aim of the text is to outline selected challenges to Polish universities in the context of transformations in Polish higher education policy. For a few years, Polish universities have been undergoing a process of reforms, but they still lag behind the universities of highly developed countries. The article presents selected barriers in the development of Polish universities, such as the problem of leadership in Polish university system, the disagreements as to the mission of university, problems of internationalization, and selected cultural and ethical issues.
Publisher

Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Altbach, Ph., Knight, J. (2007). The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities. Journal of Studies in International Education, 11, 290.
 • Antonowicz, D. (2015). Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją: polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Bruce Lockhart, A. (2017). China’s $900 billion New Silk Road. What you need to know. Pozyskano z: https://www.weforum.org/agenda/2017/06/china-new-silk-road-explainer/, (data dostępu: 05.11.2017).
 • Busch, L. (2017). Knowledge for Sale. The Neoliberal Takeover of Higher Education. Cambridge: MIT Press.
 • Deloitte (2015). Raport: Pierwsze kroki na rynku pracy. Warszawa.
 • GUS (2011, 2012, 2017). Szkoły Wyższe i ich Finanse. Warszawa: GUS.
 • Kerr, C. (1963). The Uses of University. Cambridge: HUP.
 • Kościelniak, C. (2015). Polityka szkolnictwa wyższego. W: E. Małuszyńska, G. Mazur (red.). Unia Europejska 2014+. Warszawa: Difin.
 • Kościelniak, C. (2015). Uniwersytet, rozwój, kultura. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Kwiek, M. (2004). Narodziny uniwersytetu z ducha nowoczesności. Uwagi o transformacjach instytucji w epoce globalnej. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, xxxvii–xxxviii, 45–60.
 • Kwiek, M. (2010). Transformacje uniwersytetu. Poznań: UAM.
 • Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Warszawa: PWN.
 • Leja. K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Newfield, Ch. (2010). Unmaking the public university. Cambridge: HUP.
 • Nowaczyk, G., Sobolewski D. (red). (2011). Marketing w szkole wyższej. Przemiany orientacji marketingowej. Poznań: Wydawnictwo WSB.
 • Nybom, Th. (2007). A rule-governed Community of Scholars: The Humboldt-vision in the History of the European University. W: P.J. Maassen-Olsen (red.), University dynamics and European integration. Dordrecht: Spinger.
 • OECD (raporty z poszczególnych lat). Eduaction at Glance. Paris: OECD.
 • Olechnicka, A. (2012). Potencjał nauki a innowacyjność regionów. Warszawa: Scholar.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520).
 • Rybkowski, R. (2015). Autonomia a rozliczalność – polskie wyzwania. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 45, 96–115.
 • Sławek, T. (2002). Antygona w świecie korporacji. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Warszawa: PWN.
 • Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka. Koniec utopii? Warszawa: PWN.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455).
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2016). Raport roczny = Annual Report. Warszawa: UPRP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6681
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6681
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.