PL EN


Journal
2017 | 21 |
Article title

Некоторые осебенности номинации часов на основе ойконимов

Content
Title variants
RU
Niektóre cechy nazw zegarków powstałych na bazie ojkonimów
RU
Some features of the nomination of watches based on oikonyms
Languages of publication
Abstracts
PL
W publikacji podejmujemy próbę scharakteryzowania niektórych sposobów nominacji zegarków oraz przedstawiamy przykłady nazw tychże urządzeń powstałych na bazie ojkonimów. We wstępie przytaczamy definicje transonimizacji, cytując wypowiedzi znanych lingwistów, np. A.W. Superanskiej, N.W. Podolskiej, Dż. Łatypowa, jako jednego ze sposobów tworzenia nazw własnych, W dalszej części omawiamy niektóre nazwy zegarków wyekscerpowaneze zbioru ponad 1000 tego typu onimów. Kończąc artykuł przedstawiamy wynikibadań, które pokazują, że nazwy zegarków powstałe na bazie ojkonimów odzwierciedlajązjawiska kultury zachodzące na określonym terenie w różnych epokach historycznych oraz są odzwierciedleniem współczesnych tendencji nazewniczych.
EN
In our publication we try to characterize some ways of nominating watches and give examples of the names of those devices created on the basis of oikonyms. In the introduction we cite the definitions of transonymization, quoting the statements of famous linguists, eg A.V. Superanska, N.V. Podolska, D. Latypov, as one of the ways of creating proper names. Subsequently, we discuss some of the names of watches extracted from the collection of over 1000 such onims. Finally, we present the results of research that show that the names of the watches created on the basis of the oikonyms reflect the cultural phenomena taking place in a given area in different historical epochs and that they reflect the current trend of naming.
Publisher

Journal
Year
Volume
21
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Gałkowski A., Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoski, francuskim, Łódź 2011.
 • Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko (red.), Warszawa–Kraków 1998.
 • Ramsey R.L., Introduction to a survey of Missouri place-names, Missouri.
 • Rzetelska-Feleszko E., Obce nawy firmowe w Polsce i Europie, „Onomastica” 1998 (2000), XLIII, s. 99–112.
 • www//rakta.russian watches, dostęp 20.01.2017.
 • Большая советская әнциклопедия, А.М. Прохоров (red.), Москва 1971.
 • Заверткина Е.В., Ойконимия и еe ингерентные особенности, „Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и иску искусствоведение” 2012, nr 1.
 • Крысин Л.П., Иноязычные в нашей речи – мода или необходимость, [online], http//gramota.ru, dostęp 10.03.2017.
 • Латыпов Дж., Топонимия города Маргилана и его окрестностей, Ташкент 1975.
 • Отин Е.С., Перспективы развития славянской ономастики, Москва 1980.
 • Подольская Н.В., Словарь русской ономастической терминологии, Москва 1988.
 • Словарь географических названий, В.П. Тихомирова (red.), Москва 1958.
 • Словарь испанско-русский, [online], http://pl.pons.com, dostęp 10.03.2017.
 • Суперанская А.В., Как вас зовут? Где вы живете?, Москва 1964.
 • Суперанская А.В., Теория ономастических исследовании, [w:] Теория и методология ономастических исследовании, А.П. Неподкупный (red.), Москва 1986.
 • Суперанская А.В., Товарные знаки и знаки обслуживания в России, [w:] Metodologia badań onomastycznych, M. Biolik (red.), Olsztyn 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6741
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6741
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.