PL EN


2017 | 25 |
Article title

Bartnictwo a uprzywilejowanie ludności w puszczach północnego Mazowsza (XIII–XVIII wiek)

Authors
Content
Title variants
PL
Beekeeping and privileges of residents in northern Mazovian forests (13th–18th c.)
Languages of publication
Abstracts
PL
Praca przedstawia wpływ bartnictwa na uprzywilejowanie ludzi zamieszkujących puszczę królewską na północnym Mazowszu od XIII do XVIII w. Podkreśla ważną rolę produkcji miodu w gospodarce leśnej na podstawie statutów książęcych, przepisów prawa bartnego, przywilejów oraz ksiąg bartnych.
EN
The article presents the impact of beekeeping on the privileges of royal forests residents in northern Mazovia from the 13th to 18th century. It emphasizes an important role of honey production in forest management based on Duke Statutes, provisions of beekeeping law, privileges and beekeeping books.
Publisher

Year
Volume
25
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi Kanclerskie 30.
 • Archiwum Narodowe w Krakowie, Księgi urzędu bartnego 1710–1760.
 • Lustracja województwa mazowieckiego 1565, oprac. I. Geysztorowa i A. Żaboklicka, cz. II, Warszawa 1968.
 • Volumina legum, przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego, t. 1, Warszawa 1980.
 • Baranowski B., Walka chłopów Kurpiowskich z feudalnym uciskiem, Warszawa 1951.
 • Białobrzeski M., Przepisy prawnokarne w dwóch zapomnianych mazowieckich zwodach prawa bartnego z 1559 i 1616 roku, [w:] Culpa et poena – z dziejów prawa karnego, Kraków 2008.
 • Blank-Weissberg S., Barcie i kłody w Polsce, Warszawa 1937.
 • Braun K., Bartnictwo w Puszczy Białej, [w:] Brok i Puszcza Biała: przeszłość – środowisko geograficzne, kulturowe i przyrodnicze, red. J. Kazimierski, Ciechanów 1989.
 • Ferenc-Szydełko E., Organizacja i funkcjonowanie bartnictwa w dobrach monarszych, Poznań 1995.
 • Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. 4, Warszawa 1903.
 • Heymanowski K., Z badań nad organizacją bartną na Mazowszu, „Sylwan” 1970, nr 4.
 • Kielak B., Historia bartnictwa na Mazowszu, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2004, t. 18.
 • Kochanowski J.K., Zbiór ogólny przywilejów i spominków Mazowieckich, t. 1, Warszawa 1919.
 • Krzywicki L., Kurpie, [w:] Dzieła, t. 6, Warszawa 1962.
 • Kuczyńska U., Bartnictwo Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, Wilczyska–Łomża 2004.
 • Kutrzebianka A., Vesnica – danina miodowa, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1938, t. 7.
 • Lelewel J., Księgi ustaw polskich i mazowieckich na język polski w latach 1449, 1450, 1503, 1451 przekładane, Wilno 1824.
 • Namysłowski B., Znamiona bartne mazowieckie 17 i 18 wieku i inne znaki ludowe, Poznań 1927.
 • Niszczycki K., Prawo bartne bartnikom należące r. 1559, wyd. K. Wł. Wójcicki, Biblioteka Starożytnych Pisarzy Polskich, t. IV, Warszawa 1844.
 • Przyborowski W., Włościanie u nas i gdzie indziej, Wilno 1881.
 • Rafacz J., Regale bartne na Mazowszu w późnym średniowieczu, Lwów 1938.
 • Siudowska-Myzykowa T., Materiały do bartnictwa w północno-wschodniej Europie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski, Wrocław 1960.
 • Skrodzki S., Porządek prawa bartnego dla starostwa łomżyńskiego z roku 1616, wyd. A. Kryński, Warszawa 1886.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, opr. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. VI, Warszawa 1880–1914.
 • Tymieniecki K., Sądownictwo w sprawach kmiecych, Poznań 1922.
 • Wojtowicz A., Obelść, obelnicy i prawo obelne, Warszawa 1930.
 • Żabko-Potopowicz A., Dzieje bartnictwa w Polsce w świetle dotychczasowych badań, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1953, t. 15.
 • Żukowski R., Bartnictwo z Zagajnicy Łomżyńskiej w okresie od XVI do połowy XIX wieku, Białystok 1965.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6801
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6801
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.