PL EN


2017 | 32 |
Article title

Podlaska wielokulturowość i związane z nią problemy językowe mniejszości narodowych

Content
Title variants
PL
Multiculturalism of Podlasie and language problems of national minorities
Languages of publication
Abstracts
EN
The region of Podlasie is amongst the most diverse and multicultural parts of Poland and since the early Middle Ages it has been under the influence of Polish, Ruthenian and Lithuanian cultures. Waves of East Slavic settlers came from south – Volyn and Polesia as well as from north east – Volkovysk and Grodno area. The biggest population of East Slavic minority in Podlasie lives in the eastern part of the Podlaskie Voivodeship, namely Hajnówka, Bielsk and Siemiatycze Counties and is predominantly of Orthodox faith. The language situation in this area is of great complexity and there are considerable differences of ideas and opinions amongst scholars. The language spoken in the communities in the northern part of the region (to the north of the Narew river) is considered to be the East Slavic dialect based on Belarusian and the one spoken to the south of the Narew river is of Ukrainian origin or at least has Ukrainian features. Language and the sense of national identity are closely linked, and both problems has been widely discussed in Podlasie for decades. Nowadays, the most important and urgent question is how to preserve and promote the dialects.
Publisher

Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
 • Barwiński M. (2004), Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Łódź.
 • Chomik P. i in. (2016), Historia Białorusinów Podlasia, Białystok.
 • Czykwin E. (2000), Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana, Białystok.
 • Gaweł A. (2014), Niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej – współczesny stan zachowania oraz główne problemy jego ochrony, „Ochrona Zabytków”, t. LXVII, nr 1.
 • Gaweł A. (2010), Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, Białystok.
 • Glinka S., Obrębska-Jabłońska A., Siatkowski J. (red.), (1980), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 1, Wrocław – Warszawa; Glinka S. (red.), (1989, 1993), t. 2, 3, Wrocław – Warszawa; I. Maryniakowa (red.), (2012, 1994, 1996, 1999, 2002, 2007, 2009), t. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Warszawa.
 • Hawryluk J. (2001), Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn Rusini-Ukraińcy na Podlaszu – fakty i kontrowersje, Bielsk Podlaski.
 • Kapuściński R. (2006), Ten Inny, Kraków.
 • Kondratiuk M. (2008), Urzędowe i gwarowe nazwy miejscowości południowej Białostocczyzny. Miejscowości o dwóch nazwach, [w:] Gwary Północnego Podlasia, (red.) M. Stepaniuk, Bielsk Podlaski.
 • Koter M. (1995), Ludność pogranicza – próba klasyfikacji genetycznej, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica”, nr 20.
 • Łesiów M. (2008), Ukraińskie gwary podlaskie: historia badań i najważniejsze cechy systemowe, [w:] M. Stepaniuk (red.), Gwary Północnego Podlasia, Bielsk Podlaski.
 • Maksymiuk J. (2014), Čom ne po-svojomu? Elementarz podlaski z objaśnieniami, Bielsk Podlaski.
 • Moszyński L. (2012), Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa.
 • Nikitorowicz A. (2014), Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe, Kraków.
 • Sajewicz M. (2008), Zagadnienie przynależności etniczno-językowej prawosławnych mieszkańców powiatu hajnowskiego na Białostocczyźnie, [w:] Gwary Północnego Podlasia, (red.) M. Stepaniuk, Bielsk Podlaski.
 • Smułkowa E. (1992), Pojęcie gwar przejściowych i mieszanych na polsko-białorusko-ukraińskim pograniczu językowym, [w:] Między Wschodem a Zachodem, cz. IV: Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim, przedruk [w:] E. Smułkowa (2002), Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie, Warszawa.
 • Smułkowa E. (1968), Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniej Białostocczyzny na tle wschodnio-słowiańskim, Wrocław.
 • Stepaniuk M. (red.), (2008), Gwary Północnego Podlasia, Bielsk Podlaski.
 • Stepaniuk M., Filimoniuk L. (red.), (2007), Słownik nazw miejscowych regionu Puszczy Białowieskiej na przykładzie wybranych wsi z gmin: Bielsk Podlaski, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, Orla, Puchły.
 • Tyszkiewicz J. (1974), Mazowsze północno-wschodnie we wczesnym średniowieczu. Historia pogranicza nad górną Narwią do połowy XIII w., Warszawa.
 • Wiśniewski J. (1980), Zarys dziejów osadnictwa na Białostocczyźnie, [w:] Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, (red.) S. Glinka, A. Obrębska-Jabłońska, J. Siatkowski, t. 1, Wrocław – Warszawa.
 • Лабович Л. (2012), Немаловажні казки про сопілку і свістьолік, „Nad Buhom i Narwoju”, nr 6.
 • Хмелевськi M. (2009), Кому і в чому допоможе „język pomocniczy”?, „Nad Buhom i Narwoju”, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/7476
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_7476
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.