PL EN


2017 | 32 |
Article title

Język, wartości, granice. Rewitalizacja języka etnicznego w dobie globalizacji – sytuacja społeczności kaszubskiej

Content
Title variants
PL
Language, values, boundaries. Ethnic language revitalisation in the age of globalisation – the situation of Kashubian community
Languages of publication
Abstracts
EN
The European policies regarding minorities include a number of institutionalised practices aiming to protect ethnic languages. When it comes to Poland, these procedures are particularly significant in the case of Kashubians, who are the only group in the country having a.status of “a.community using a regional language”. These legal circumstances justify considering the significance of Kashubian language for the members of ethnic community and its relations to other key values of the group. Analysis presented in the paper confronts the above matters with the results of the qualitative field research conducted in the Kashubian municipality of Parchowo. The analysis focused on the influence of particular institutions (educational, administrative, church) on the process of Kashubian language revitalisation from the point of view of the
Publisher

Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
 • Appadurai A. (2005), Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków.
 • Barth F. (2004), Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, (red.) M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa.
 • Bednarek A. (2015), Religijność a tożsamość kaszubska na przykładzie młodych Kaszubów. Zarys zagadnienia w świetle literatury i wstępnych badań antropologicznych, „ Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, nr 1.
 • Borzyszkowski J. (2005a), Antropologia Kaszub i Pomorza. Badania – Kultura – Życie codzienne, Gdańsk.
 • Borzyszkowski J. (2005b), Mòdrô Kraina. Dzieje i współczesność gminy Parchowo, Gdańsk – Parchowo.
 • Borzyszkowski J. (2000), Z dziejów Kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku, Gdańsk-Pelplin.
 • Comaroff J.L., Comaroff J. (2011), Etniczność sp z o.o., Kraków.
 • Dołowy-Rybińska N. (2010), Kaszubi z Pomorza, Gdynia.
 • Dołowy-Rybińska N. (2011), Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie i Kaszubi, Warszawa.
 • Edensor T. (2004), Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków.
 • Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych, Dz. U. 2009, nr 137, poz. 1121.
 • Giddens A. (2010), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” w epoce późnej nowoczesności, Warszawa.
 • Godlewska E. (2014), Prawa językowe mniejszości narodowych – problem w realizacji, [w:] Sakson A. (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty politycznei społeczne, Toruń.
 • Kymlicka W. (2012), Multiculturalism: Success, Failure and the Future, Washington.
 • Łodziński S. (2007), Między grupą etniczną a społecznością posługującą się językiem regionalnym. Ewolucja statusu prawnego Kaszubów w polityce państwa w Polsce po 1989 roku [w:] Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, (red.) C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk.
 • Makrut H. (2007), Stan i problemy dzisiejszego języka kaszubskiego, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego”.
 • Mazurek M. (2009), Język jako wyznacznik tożsamości kaszubskiej, [w:] Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa, (red.) E. Nowicka, Kraków.
 • Mazurek M. (2010), Język, przestrzeń, pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej, Gdańsk.
 • Obracht-Prondzyński C. (2012), Dylematy Związane z kaszubską tożsamością, [w:] Społeczność kaszubska w procesie przemian, Kultura – Tożsamość – Język, (red.) K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, z. 12, Warszawa.
 • Obracht-Prondzyński C. (2002), Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk.
 • Perszon J. (2011), Kultura religijna jako element tożsamości Kaszubów, [w:] Wielkie Pomorze. Tożsamość i wielokulturowość, (red.) A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Gdańsk – Słupsk.
 • Sapir E. (1978), Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa.
 • Smolicz J. (1987), Język jako wartość rdzenna, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
 • Synak B. (1998), Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz. U. 2005 nr 17 poz. 142.
 • Wicherkiewicz T. (2007), Tożsamość etniczna a język regionalny na przykładzie dolnoniemieckiego i limburskiego, [w:] Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, (red.) C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk.
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Gdańsku, gdansk.stat.gov.pl, [25.11.2017].
 • Urzędowy rejestr gmin, w których używany jest język pomocniczy, mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl, [25.11.2017].
 • Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl, [25.11.2017].
 • Ludność według języka ojczystego, płci oraz charakteru miejsca zamieszkania w 2011 roku [w:] Wybrane tablice dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, języka i.wyznania – NSP 2011, www. stat.gov.pl, [25.11.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/7478
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_7478
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.