Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXIII/4 | 173–184

Article title

Wprowadzenie do wielojęzyczności. Program zajęć na specjalizacji glottodydaktycznej

Title variants

EN
Introduction to multilingualism. Program of classes in the language education (glottodidactics) specialization

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest opis programu semestralnych zajęć „Wprowadzenie do wielojęzyczności”. Tekst zawiera wyszczególnienie efektów uczenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, główne treści kształcenia oraz literaturę przedmiotu. Celem proponowanych zajęć jest usystematyzowanie i przekazanie studentom specjalizacji glottodydaktycznej wiedzy logopedycznej, psycholingwistycznej, neurobiologicznej i socjologicznej na temat rozwoju mowy dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w środowisku wielojęzycznym oraz wielojęzyczności u dorosłych. Treści kształcenia zawierają tematy o typach wielojęzyczności, specyfice wielojęzycznego rozwoju mowy dziecka, technikach wspomagania rozwoju mowy w środowisku wielojęzycznym, zagrożeniach i trudnościach w rozwoju wielojęzyczności równoczesnej oraz wielojęzyczności u dorosłych.
EN
The article describes a curriculum of a semester-long course in “Introduction to multilingualism”. The text specifies the effects of teaching with respect to knowledge, skills and competences, the main educational content and literature of the course. The goal of the proposed course consists in systematising and passing on to students of language education knowledge related to speech therapy, psycholinguistic, neurobiological and sociological knowledge regarding the development of child speech, including development in multilingual environments and multilingualism in adults. The curriculum of the course encompasses topics concerning types of multilingualism, characteristics of multilingual development of child speech, techniques for supporting speech development in multilingual environments, risks and difficulties in simultaneous multilingualism and multilingualism in adults.

Year

Volume

Pages

173–184

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-034ef0d4-746d-469f-b2f2-9f817a5830f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.