PL EN


2017 | 2 (21) | 129-141
Article title

Upadek zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w świetle zmian mających na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności

Content
Title variants
EN
The annulment of the security of monetary claims
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article addresses the issue of the annulment of the security of monetary claims. The analysis is carried out in the light of changes introduced under the Act of 7 April 2017 on Amendments to Certain Acts to Facilitate Debt Recovery. The abovementioned changes are intended in particular to increase the effectiveness of the proceedings to secure claims by trying to eliminate problems that have arisen in relation to the use of the security after allowing the claim. Such aim is to be achieved mainly by the changes in the content of the Article 7541 of the Code of Civil Procedure, which include: extension of the period of the annulment of the security after the plaintiff has won the case and modification to the rules for the calculation of the period of the annulment of the security after the judgment has been issued. The article also refers to the further direction of amendments to the Article 7541 which result from claiming the Article 7541 § 1 – to the extent that this provision refers to the security by encumbering the real estate with compulsory mortgage – as incompatible with the Constitution.
PL
Artykuł poświęcony został problematyce upadku zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Analiza dokonywana jest w świetle zmian wprowadzonych w regulacji postępowania zabezpieczającego na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Modyfikacje te zmierzają w szczególności do zwiększenia efektywności postępowania zabezpieczającego poprzez próbę wyeliminowania problemów, jakie ujawniły się w związku ze skorzystaniem z zabezpieczenia po uwzględnieniu powództwa. Tak zdefiniowanym celom służyć mają przede wszystkim zmiany dokonane w treści art. 7541 k.p.c., polegające na wydłużeniu okresu upadku zabezpieczenia po wygraniu sprawy przez powoda oraz zmianie zasad obliczania terminu upadku zabezpieczenia po wydaniu orzeczenia. Na koniec rozważań zasygnalizowano również dalszy kierunek zmian, jakim poddany zostanie art. 7541 k.p.c. w związku z uznaniem przepisu art. 7541 § 1 k.p.c. – w zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową – za niezgodny z Konstytucją.
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-0627c439-35ef-4c10-917f-915135fa7471
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.