Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 18 | 193-207

Article title

Akty notarialne notariuszy warszawskich działających w czasie II wojny światowej i ich zastosowanie we współczesnym obrocie prawnym

Content

Title variants

EN
Notarial deeds of Warsaw notaries operating during the second world war, and their use in the contemporary conduct of legal transactions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W czasie II wojny światowej na ziemiach polskich, z których utworzono Generalne Gubernatorstwo, okupant zezwolił na prowadzenie przez notariuszy polskich indywidualnych kancelarii notarialnych oraz na dokonywanie przez nich czynności, pod nadzorem władz okupacyjnych, w oparciu o przedwojenne polskie przepisy. Nadto, rejenci byli zobligowani do sporządzania aktów notarialnych zgodnych z prawodawstwem wprowadzonym przez okupanta na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Do grupy aktów normatywnych, które odcisnęły piętno na ówczesnej praktyce notarialnej, należy niewątpliwie rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 27 marca 1940 r. o obrocie nieruchomościami w Generalnym Gubernatorstwie. Na przykładzie aktów notarialnych rejentów z Warszawskiej Izby Notarialnej przedstawione zostały sposoby radzenia sobie z wymogami narzuconym przez okupanta. Na temat powojennych losów czynności rejentów warszawskich z okresu II wojny światowej wypowiadano się niewiele. Należy jednak uznać, że – przy zachowaniu przepisów prawa co do formy i treści – mogą one stanowić podstawę współczesnego obrotu prawnego, w tym być podstawą wpisu do księgi wieczystej. Pamiętać jednocześnie należy o licznych próbach oszustw podejmowanych w oparciu o takie przerobione bądź podrobione dokumenty i w związku z tym zachowywać należytą ostrożność.
EN
During the second world war, the occupying power allowed Polish notaries to run individual notary public offices and perform notarial deeds therein under the supervision of occupying authorities, on the grounds of prewar Polish legislation, on the Polish territory incorporated into the General Government. Moreover, the notaries were obliged to draft deeds coherent with the legislation introduced by the occupant in the General Government. The number of the normative acts that made a brunt on the contemporary notary practice certainly includes the decision of the General Governor of 27 March 1940 on transactions in real estate in the General Government. Cases of deeds by notaries from the Warsaw Notary Chamber were used to portray the strategies of coping with the requirements imposed by the occupant. Little has been written about the history of post-war notarial deeds concluded by Warsaw notaries during the second world war. Yet it should be recognised that, with respect to both the form and content of the rules of law, they can provide grounds for contemporary conduct of legal transactions, notably entries into mortgage books. It must, however, be remembered that there have been numerous dishonest and corrupt practices based on such altered or forged documents, for which reason far-going caution is advised.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-14dffa47-16b2-4bf2-962c-15969dfdb303
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.