PL EN


2020 | 12 | 23 | 217-238
Article title

Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
Human resources management in secret services on the example of the Internal Security Agency and Intelligence Agency – selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem publikacji jest zebranie w jednym miejscu informacji dotyczących wybranych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w polskich służbach specjalnych w ujęciu teoretycznym, prawnym i praktycznym. Na podstawie dostępnej literatury naukowej z tego obszaru zostały scharakteryzowane procesy kadrowe realizowane w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Ponadto analizie porównawczej zostały poddane akty prawne regulujące stosunek służbowy funkcjonariuszy ABW oraz AW. W sposób szczególny został przedstawiony proces: rekrutacji (z wyodrębnieniem poszczególnych etapów), szkolenia (w ujęciu holistycznym), wynagradzania i motywowania oraz opiniowania. W obszarach, które nie stanowią tajemnicy prawnie chronionej, zostały zaprezentowane informacje o praktycznej realizacji zadań obu Agencji w świetle zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The aim of the article was to collect information about selected aspects of human resources management (HRM) in Polish secret services presented from theoretical, legal and practical perspective. Based on available scientific literature, HR processes in the Internal Security Agency (ABW) and the Intelligence Agency (AW) were characterized. Moreover, legal frames for ABW’s and AW’s officers employment were analyzed comparatively. Information about recruitment process (including all stages), training process (in holistic approach), remuneration and the processes of motivation and employee evaluation were presented in particular. Information, which are not protected by law, about practical implementation of tasks of both agencies in terms of human resources management were shown.
Year
Volume
12
Issue
23
Pages
217-238
Physical description
Dates
issued
2020-12-03
Contributors
 • funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
References
 • ABW i AW nęcą nowymi stawkami i większymi dodatkami, https://www.infosecurity24.pl/abw-i-aw-neca-nowymi-stawkami-i-wiekszymi-dodatkami [dostęp: 11 II 2020].
 • ABW werbuje studentów Uniwersytetu Łódzkiego, https://dzienniklodzki.pl/abw-werbuje-studentow-uniwersytetu-lodzkiego/ar/11770748 [dostęp: 11 II 2020].
 • Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Kraków 2009, Wolters Kluwer.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2001, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
 • AW rekrutuje na targach pracy, https://www.infosecurity24.pl/na-targi-pracy-zeby-wstapic-do-wywiadu [dostęp: 11 II 2020].
 • Borkowska S., Motywowanie dziś i jutro; główne problemy, w: Motywować skutecznie, S. Borkowska (red.), Warszawa 2004, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Idealny kandydat do specsłużb, https://www.rp.pl/artykul/1102440-Idealny-kandydat-do-specsluzb.html [dostęp: 11 II 2020].
 • Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli: Nabór, postępowanie kwalifikacyjne i szkolenie nowo przyjętych funkcjonariuszy ABW, CBA, Policji i Straży Granicznej, https://www.nik.gov.pl/plik/id,4786,vp,6221.pdf [dostęp: 11 II 2020].
 • Jak sprzedawać tym, którzy nie mają potrzeby posiadania?, https://www.forbes.pl/opinie/millenialsi-pokolenie-y/lfbx6sg [dostęp: 11 II 2020].
 • Jedna z najlepiej sprawdzonych i udowodnionych teorii zarządzania, z której korzystają m.in. Google czy Intel, https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/teoria-ustalania-celow-jak-sprawdza-sie-w-biznesie/bqb1v64 [dostęp: 11 II 2020].
 • Kanał Agencji Wywiadu na portalu Youtube, https://www.youtube.com/channel/UCAYkOoLffu6-bPRVfLTSZdQ [dostęp: 11 II 2020].
 • Kozłowski W., Motywowanie pracowników w organizacji, Warszawa 2017, CeDeWu.
 • Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010, Difin.
 • Nabór na stanowiska cywilne, https://aw.gov.pl/rekrutacja/nabor-na-stanowiska-cywilne-3/[dostęp: 11 II 2020].
 • Oferty, https://tpcoe.gov.pl/cpt/oferty [dostęp: 11 II 2020].
 • Paszkowski J., Kapitał intelektualny w kształtowaniu funkcji personalnej przedsiębiorstwa, w: Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu, E. Orchewa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Białystok 2008, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Paszkowski J., Proces kadrowy – specyfika i dylematy zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach w Polsce, w: Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia, D. Frasunkiewicz (red.), Białystok 2008, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wrocław 2015, Wydawnictwo Marina.
 • Pocztowski A., Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków 2008, Wolters Kluwer.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2007, PWE.
 • Pokolenia na rynku pracy w Polsce – kim są baby boomers, X, Y i C?, https://www.forbes.pl/opinie/millenialsi-pokolenie-y/lfbx6sg [dostęp: 11 II 2020].
 • Postępowanie, którego przedmiotem jest usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń językowych dla funkcjonariuszy i pracowników ABW, https://bip.abw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/archiwalne-przetargi/2018/395,Postepowanie-ktorego-przedmiotem-jest-usluga-przygotowania-i-przeprowadzenia-szk.html [dostęp: 11 II 2020].
 • Staniewski M.W., Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa 2008, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Ścibiorek Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2010, Difin.
 • Służba w ABW, https://www.abw.gov.pl/pl/sluzba-w-abw/94,Sluzba-w-ABW.html [dostęp: 11 II 2020].
 • Wilk A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2010, Wyższa Szkoła Logistyki.
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 27).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU z 2019 r. poz. 742, ze zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (DzU z 2020 r. poz. 552).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 2018 r. poz. 718).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (DzU z 2016 r. poz. 545).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej (t.j.: DzU z 2014 r. poz. 46, ze zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (DzU z 2010 r. nr 235 poz. 1542).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (t.j.: DzU z 2013 r. poz. 961, ze zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 48).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (DzU z 2003 r. nr 134 poz. 1251, ze zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członkom ich rodzin (DzU z 2003 r. nr 102, poz. 945).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz członkom ich rodzin (DzU z 2003 r. nr 83 poz. 764).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (t.j.: DzU z 2014 r. poz. 503).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu (t.j.: DzU z 2014 r. poz. 445).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (DzU z 2002 r. nr 215, poz. 1821, ze zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (t.j.: DzU z 2014 r. poz. 61).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (t.j.: DzU z 2019 r. poz. 1943).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (t.j.: DzU z 2019 r. poz. 983).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-241b464c-1ff2-4405-8d78-2e95cd98205e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.