PL EN


2017 | 2 (21) | 77-99
Article title

Nieważność czynności prawnych obowiązanego dokonanych wbrew sądowemu zakazowi zbycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Authors
Content
Title variants
The invalidity of legal acts of a lawsuit made against the prohibition against the sale of real estate or a cooperative ownership right to a flat
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Act of 7 April 2017 on amending certain acts to facilitate the recovery of receivables has, among others, facilitations in securing claims. The amendment introduced in this regard concerns, in particular, the prejudice of the legislator to the effect of the invalidity of a legal transaction carried out contrary to the security provided (added Articles 7523a and 7564 of the Code of Civil Procedure). The article presents the legal status existing before and after the entry into force of the law. In the previous legal status, there was no provision regulating this issue, which caused numerous disputes in the doctrine and jurisprudence regarding the nature of sanctions. In the current legal status, this dispute has been resolved by normalizing expressis verbis in the Code of Civil Procedure of the eff ects of violation of the prohibition on the sale or encumbrance of a real estate or cooperative ownership right to a flat.
PL
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności dokonała m.in. ułatwień w zabezpieczeniu roszczeń. Wprowadzona w tym zakresie nowelizacja dotyczy w szczególności przesądzenia przez ustawodawcę skutku nieważności czynności prawnej dokonanej wbrew udzielonemu zabezpieczeniu (dodany art. 7523a i 7564 k.p.c.). Artykuł przedstawia stan prawny istniejący przed i po wejściu w życie powołanej ustawy. W poprzednim stanie prawnym brak było przepisu regulującego tę kwestię, co powodowało liczne spory w doktrynie i orzecznictwie co do charakteru sankcji. W obecnym stanie prawnym spór ten został rozwiązany poprzez unormowanie expressis verbis w kodeksie postępowania cywilnego skutków naruszenia zakazu zbywania lub obciążenia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Contributors
author
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-2e0e73a2-d4f6-4650-bbc6-b8aa5063393d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.