Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3 | 69-79

Article title

Instrukcje o pracy operacyjnej w latach 1945–1989

Content

Title variants

EN
The instructions on operational work in the years 1945–1989

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Instrukcje o pracy operacyjnej były podstawowym aktem prawnym regulującym działalność operacyjną funkcjonariuszy UB, a następnie SB, jak również stanowiły bazę materiałów szkoleniowych w tym zakresie. Ich treść była znana wyłącznie pracownikom aparatu bezpieczeństwa. Instrukcje oznaczone były najwyższą klauzulą tajności – ściśle tajne, w późniejszym okresie – tajne specjalnego znaczenia. Autorka wymienia i charakteryzuje akty normatywne obowiązujące w latach 1945–1989 w celu zasygnalizowanie wieloaspektowości działań operacyjnych.
EN
The instructions on operational work were the basic legal act regulating the operational activity of the UB (Security Office), and later SB (Security Service) officers, and were also the basis for materials for training in this matter. Their content was only and exclusively known to the security apparatus. The instructions bore the highly confidential clause – top secret, and later – secret level industry security clearance. In order to signalise the multi-facetedness of the operational activities, the author lists and characterises the normative acts binding in the years 1945– 1989.

Keywords

Year

Issue

3

Pages

69-79

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-302a0f4e-eb7a-4326-bd83-f1b43c5da964
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.