PL EN


2013 | 15 - Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie | 323-348
Article title

Problematyka przywództwa politycznego w Republice Mołdawii w latach 1989-2009

Content
Title variants
EN
The problem of political leadership in the Republic of Moldova during the 1989-2009 period
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
When analyzing the questions of political leadership in the period between the years 1989 and 2009, it is essential to indicate the aims and progressions of the series of changes. These changes were mainly pertaining to the political elites' development and parliamentary elections. After 1989, a total collapse of the Soviet ideological monopoly took place, not only in Moldova, but also in other socialist countries, therefore shaping a new set of rules governing the political life and leadership of each nation respectively. Changes to the system that have taken place in the Republic of Moldova should be treated as a result of the following factors: the formation of the independence movement and the National Front, along with the logistical support from international institutions that helped to strengthen the statehood and the social affirmation of the nation. Since its independence, the Republic of Moldova, has witnessed an ongoing struggle for state sovereignty and political leadership stability. The years between 1991-2009 with respect to political leadership have become a visible example of a leadership characterized as authoritarian and autocratic. Political elites were characterized as „disabled” in relation to the role of Russia in the region. This condition has since been observed, despite many reforms having been introduced. The institution of political leadership in the Republic of Moldova between 1989-2009 was deprived of social authority, which in turn made the country's political system a non-consolidated one.
Contributors
References
 • Bakatin V.V., Izbavlenie ot KGB, Moskwa 1992.
 • Bodio T., Przywództwo polityczne w obliczu wyzwań transformacyjnych, w: Przywództwo polityczne, pod red. T. Bodio, „Studia Politologiczne”, Vol. 5, Warszawa 2001.
 • Besancon A., Przekleństwo wieku. O komunizmie, narodowym socjalizmie i jedyności zagłady, prze! J.Guze, Warszawa 2000.
 • Biernat T., Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń 2000.
 • Bodio T., Przywództwo polityczne: wyzwania i badania, w: Przywództwo polityczne, pod red. T. Bodio, „Studia Politologiczne”, Vol. 5, Warszawa 2001.
 • Braud P., Rozkosze demokracji, Warszawa 1995.
 • Burns J., Dwie cechy władzy, w: Władza i polityka - wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej, pod. red. M. Ankwicza, Warszawa 1988.
 • Burns J.M., Leadership, New York 1978.
 • Cawford K., East Central European Politics Today, Manchester 1996. Cernencu M., Rusnac Gh., Galben A., Solomon C., Republica Moldova: Istoria Politica (1989-2000), Documente §i materiale, Volumul II, USM, Chisinäu 2000.
 • Chinn S.J., Ropers S., Ethnic Mobilization and Reactive Nationalism: The Case of Moldova, „Nationalities Papers” 1995, No. 23.
 • Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1995. Chodubski A., Wybory jako wartość polityczna, „Czas Morza” 2002, nr 1.
 • Cierpiński Z., Szanse na odbudowę i zachowanie terytorialnej integralności Mołdowy do 2006 r. (Prognoza), „Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych” 2003, nr 2.
 • Cojocaru G., Ruch niepodległościowy i przemiany społeczno-polityczne w Mołdawii (Mołdowie), „Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych” 2003, nr 2.
 • Crowther W., Ethnic Politics and the Post-Communist Transition in Moldova, „Nationalities Papers” 1998, No. 26.
 • Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, przeł. B. Orłowski, Warszawa 1993.
 • Dumała A., Mechanizmy decyzyjne w demokracji konstytucyjnej, Lublin 1998.
 • Gabanyi A.U., Moldova im Spannungsfeld zwischen Rußland, Rumänien und der Ukraine, „Berichte des BIOSt” 1996, No. 16.
 • Grzybowska M., Zięba A., Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, Kraków 1996.
 • Hartliński M., Przywództwo partyjne w Polsce, Toruń 2011.
 • Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.
 • Jamróz A., System partyjny współczesnej Francji, Warszawa 1990.
 • Jednaka W., Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.
 • Kaliciuk S., Systemy partyjne Europy Zachodniej, Warszawa 1991.
 • Kelley D.R., The Democratic Revolution in the U.S.S.R.: Can the System Cope with Pluralism?, „Midsouth Political Science Journal” 1992, No. 13.
 • Kiełmiński Z., Koalicje rządzące w systemie parlamentarnym, Warszawa 1986.
 • Kik K., Komunistyczna Partia Hiszpanii. Ewolucja programowa i polityka w latach 1939-1985, Warszawa 1986.
 • Kik K., Międzynarodówka Socjalistyczna 1951-1992. Zarys działalności, Warszawa 1994.
 • King Ch., The Moldovans: Romania, Russian, and the Politics of Culture, Stanford 2000.
 • Konstitucia (Leża, Fundamentale) a Repyblicij Sovetice Socialiste Moldovenest’, Adóptate pa sesia a opta a Sovetuluj Suprem al R.C.C.M de leżicltura a noya la 15.04.1978, „Karta, Moldovenaske”, Kisiniev 1984, art. 6.
 • Koszel B., Mitelleuropa rediviva? Europa Środkowo i Południowo-Wschodnia w polityce zjednoczonych Niemiec, Poznań 1999.
 • Kozłowski S.G., Współczesna Ameryka, Lublin 2001.
 • Krzywicka K., Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie, Warszawa 1999.
 • Kuczyński M., Krwawiąca Europa - konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1999-2000. Tło historyczne i stan obecny, Warszawa 2001.
 • Lane J.E., Ersson S.O., Politics and Society in Western Europe, London 1991.
 • Lijphart A., Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Democracies, New Haven 1999.
 • Machelski Z., Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Warszawa 2001.
 • Mojsiewicz Cz., Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, Warszawa 1998.
 • Mosnaga V., Azyk, etnonacionalnaa identicnost’ i yprocenie nezavisimoj moldavskoj gosudarst’viennosti, Kisiniev 1995.
 • Mosnaga V., Partijno-politiceskoje razwitie Mołdavi za dziesiat ljet niezavisimosti, politologiceskij analiz, Kisiniev 2002.
 • Moszniaga W., Partijno-politiczeskoje razwitie Mołdawii za dziesiat ljet niezawisimosti, politołogiczeskij analiz, Chisinau 2002.
 • Ossowski S., Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, w: S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984.
 • Papava V., The Essence of Economic Reforms in Post-Revolutionary Georgia: What about the European Choice?, „Georgian International Journal of Science and Technology” 2008, No. 1.
 • Paruch W., Trembicka K., Wspólnota czy rozbieżność doświadczeń. O historycznych zewnętrznych uwarunkowaniach przebudowy w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, w: Europa Środkowo-Wschodnia. Region, państwa i społeczeństwa w czasie transformacji, pod red. J. Ry-bczyńskiej, Lublin 2000.
 • Plascyk D., Partijnye politiceskie elity v Respublike Molova: problemy formirovania, Kisiniev 1995.
 • Popa V., Munteanu I., Mocanu V., De la Centralism Spre Descentralizare, Chisinäu 1998.
 • Rodkiewicz W., Od demokracji wirtualnej ku europejskiej: Geneza i konsekwencje przełomu politycznego w Mołdawii, „Prace OSW” 2009, nr 32.
 • Rose R., Mackie T.M., Do Parties Persist or Fail? The Big Trade-Off Facing Organizations, w: When Parties Fail: Emerging Alternative Organiza-tions, ed. by K. Lawson, P.H. Merkl, Princeton 1988.
 • Rusinowa I., Z dziejów amerykańskich partii politycznych, Warszawa 1994.
 • Rusnak V, Rusnak G., Partijnaa, sistema Moldovy: suscnoct' i osobiennosti, Kisiniev 1993.
 • Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław 1985.
 • Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1994.
 • Ścieżki transformacji. Ujęcia teoretyczne i opisy empiryczne, pod red. K. Brzechczyna, Poznań 2003.
 • Sikora-Gaca M., Proces instytucjonalizacji partii politycznych w Republice Mołdawii, Koszalin 2013.
 • Sikora-Gaca M., Przywództwo Partii Komunistów w Republice Mołdawii, w: Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne, pod red. J. Knopka, Koszalin 2011.
 • Sikora-Gaca M., Unia Europejska - Rosja. Dylematy mołdawskiej polityki, w: Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, pod red. J. Knopka, Toruń 2009.
 • Smith G., Życie polityczne w Europie Zachodniej, przeł. L. Dorn, Warszawa 1992.
 • Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004.
 • Sokół W., Kształtowanie się partii politycznych i systemów partyjnych w środkowoeuropejskich państwach postkomunistycznych, „Atheneum” 1998, nr 2.
 • Stefanowicz J., Chrześcijańska demokracja, Warszawa 1991.
 • Stępień A., Współczesna Rosja, Łódź 1999.
 • Strachota K., Raport 2001 CZĘŚĆ IV-Mołdowa, [online], <www.osw.waw.pl>, [dostęp: 13.04.2008].
 • Szklarski B., Symboliczne aspekty przywództwa prezydenckiego w demokracji amerykańskiej, Warszawa 2003.
 • Tobolewski M., Czerwone gwiazdy Europy, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 10.
 • Ulicka G., Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, w: Trudna szkoła polityki. Szanse, ryzyko, błąd, pod red. T. Klementowicza, Warszawa 1996.
 • Urban M., Mechanizmy legitymizacji przywódców, w: Przywództwo polityczne, pod red. T. Bodio, „Studia Politologiczne”, Vol. 5, Warszawa 2001.
 • Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Warszawa 1989.
 • Wiatr J.J., Introduction: Political Leadership from a Comparative Perspective, „International Political Science Review” 1998, No. 2.
 • Wnuk-Lipiński E., Osobowość struktury monocentrycznego społeczeństwa masowego, w: Społeczeństwo polskie u progu przemian, pod red. J. Muchy i in., Wrocław 1991.
 • Wróbel J., UE a Mołdowa, „Prace OSW” 2003, nr 13.
 • Zakrzewska J., Włochy. Zarys ustroju, Warszawa 1974.
 • Zięba A., Współczesny konserwatyzm brytyjski, Warszawa 1990.
 • Zieliński E., Współczesna Rosja. Studium polityczno-ustrojowe, Warszawa 1995.
 • Znamierowski C., Szkoła prawa - rozważania o państwie, Warszawa 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-39e31541-bb6b-4f4a-a196-1f11ff12c690
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.