PL EN


2012 | 4 | 53-74
Article title

Wspólnotowy system celny i miejsce Polski w jego strukturach po akcesji do Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo granicznego ruchu towarowego w UE

Content
Title variants
EN
Community Customs System and Poland’s Status in its Structures After Accessing the European Union. Cross-border Freight Traffic Security in the EU
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wspólnotowy system celny można sprowadzić do działań Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich, regulujących obrót towarowy z zagranicą, podejmowanych na podstawie prawa celnego przy zaangażowaniu administracji celnej. Podstawę funkcjonowania systemu celnego Wspólnoty stanowi unia celna, która została utworzona z chwilą wprowadzenia wspólnej taryfy celnej imporcie z krajów trzecich, tj. od lipca 1968 roku. Wymiar prawno-organizacyjny wspólnotowego systemu celnego, stanowią regulacje prawne z zakresu prawa celnego oraz odpowiednie instytucje administracyjne, czyli administracje celne w państwach członkowskich. System celny, a w szczególności administracja celna Unii Europejskiej, odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu towarowego. Każdy towar, który przekroczył granicę celną Wspólnoty i został dopuszczony do obrotu może bowiem swobodnie cyrkulować na wspólnym rynku. Dlatego tak istotna jest nie tylko kontrola na granicach, ale również wdrożenie systemów informatycznych, które stanowią nieodzowny element właściwego wykonywania przez administracje celne państw członkowskich zadań na rzecz realizacji interesów kraju i całej Wspólnoty. Przyczynia się również do ochrony przemysłu wspólnotowego, środowiska naturalnego, światowej fauny i flory, państwa, społeczeństw.
EN
Community customs system can be reduced to actions of European Union and several member states, which regulate foreign trade, undertaken on the basis of customs with the involvement of customs administration The basis of the custom system is customs union which was created when the common custom tariff for importing goods from third countries was established - July 1968. Legal and organizational dimension of the Community system of customs regulations are in the field of customs law and the relevant administrative authorities, the customs administrations of the Member States. The basic cuctoms legislation is the EU Customs Code and its Implementing Regulation. The Modernized Customs Code entered into force in June 2008, but is not yet applied, pending the applicationof the implementing provisions, due by 24 June 2013. National customs laws assist in the implementantion of EU custom legislation. Customs system and in particular EU the customs administration, plays an important role in ensuring the security of trade in goods. Each product which comes through the border of customs union and has been authorized can circulate on the common market freely. That is why not only important to the supervise goods on the borders but also to implementation of IT systems which are inseparable part of proper fulfillment of the tasks which member states are responsible for in order to realize interest of the country and the whole Community. It also contributes to the protection of the Community industry, the environment, the world of flora and fauna, the state, society.
Keywords
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3a3500d9-d7be-4cb2-82af-f258c9a4ce54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.