PL EN


2020 | 1 | 217-238
Article title

Trade Regionalism and its Relevance to the Multilateral System Within the WTO in Need of Reform – The Case of EVFTA

Content
Title variants
PL
Regionalizm handlowy i jego odniesienie do wymagającego reformy systemu wielostronnego w ramach WTO – przypadek EVFTA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The ever-expanding and progressive crisis in fulfilling its key roles by the WTO, leading this organization towards sweeping reforms, is the primary reason behind the proliferation of Regional Trade Agreements (RTAs) all over the world. The growing trend in this regard could also be observed in actions taken by the European Union. RTAs constitute an increasingly more significant element of the EU’s trade policy, with the region of Asia-Pacific being of particular interest in this context. The aim of the paper is to analyze and present the essence of EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) as a regional trade agreement in the context of relations with the multilateral system under the WTO. The free trade agreement concluded with Vietnam may contribute to strengthening the EU’s position in the Asia-Pacific region, as well as lay the foundations for the future interregional agreement between the EU and ASEAN. By including issues not yet suitable for discussion at the multilateral level, RTAs, such as EVFTA, will serve as a stepping stone for the future liberalization by building grounds for the next stage of multilateral liberalization. Building upon the work of the organization, reaffirms that the rules of the system created under the WTO, admittedly, not quite perfect, often become the foundation for cooperation, also in the regional dimension.
PL
Rozszerzający się i postępujący kryzys w wypełnianiu kluczowych funkcji WTO, prowadzący organizację w kierunku gruntownej reformy, jest głównym powodem proliferacji regionalnych porozumień handlowych (Regional Trade Agreements, RTAs) na całym świecie. Zwyżkowy trend w tym zakresie można zaobserwować również w działaniach podejmowanych przez Unię Europejską. RTAs stanowią coraz bardziej istotny element polityki handlowej UE, a szczególnie zauważalne jest w tym kontekście zainteresowanie regionem Azji Pacyfi ku. Celem artykułu jest analiza i przedstawienie istoty umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EU-Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA) jako regionalnego porozumienia handlowego w kontekście relacji z systemem wielostronnym w ramach WTO. Zawarta z Wietnamem umowa o wolnym handlu może przyczynić się do umocnienia pozycji UE w regionie Azji Pacyfi ku, a także stanowić podwaliny dla przyszłej umowy międzyregionalnej UE i ASEAN. Dzięki uwzględnieniu zagadnień nienadających się jeszcze do dyskusji na szczeblu wielostronnym, RTAs, takie jak EVFTA, będą również stanowiły podstawę dla następnego etapu wielostronnej liberalizacji handlu. Czerpanie z dorobku organizacji potwierdza zatem, że reguły systemu stworzonego w ramach WTO, z pewnością nie do końca doskonałego, stają się często podstawą współpracy również w wymiarze regionalnym.
Keywords
Contributors
  • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3c0d8756-cfd2-4a27-bd53-8ebb78ea6762
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.