PL EN


Journal
2019 | 45 | 2 | 191-201
Article title

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET DOJRZAŁYCH W KONTEKŚCIE KONCEPCJI LIFE LONG LEARNING

Content
Title variants
EN
PROFESSIONAL ACTIVATION OF MATURE WOMEN IN THE CONTEXT OF THE LIFE-LONG LEARNING CONCEPT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie problematyki aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce w odniesieniu do szeroko rozumianych procesów modernizacyjnych, a w efekcie do funkcjonujących rozwiązań w ramach polityki społecznej i programów aktywizacji zawodowej kobiet dojrzałych. Osią teoretyczną artykułu jest także koncepcja life long learning, która w społeczeństwach starzejących się, w obliczu następujących szybkich przemian technologicznych, gospodarczych i kulturowych ma za zadanie wspomagać rozwój indywidualny jednostek, ale także całych społeczeństw poprzez różnorodne formy, w systemie formalnym i nieformalnym. Postawione zostały zatem pytania: Jaką rolę pełnią obowiązujące rozwiązania w zakresie polityki społecznej (w tym obowiązujące rozwiązania systemu emerytalnego) i działania w ramach aktywizacji osób po 50 roku życia w kontekście koncepcji LLL we współczesnym społeczeństwie polskim? Na ile obowiązujący system emerytalny, postawy Polek wobec emerytury i programy aktywizacji mogą hamować bądź wspomagać wdrażanie idei uczenia się przez całe życie?
EN
The article presents the issue of women’s vocational and professional activation in Poland in relation to broadly defined modernization processes, and, as a result, to the already functioning solutions within social policy and programs for professional activation of mature women. The theoretical axis of the article is also the concept of lifelong learning. In aging societies, considering rapid technological, economic and cultural changes, this idea is designed to support individual and social group development through various forms, in a formal and informal manner. Therefore, the following questions were asked: What is the role of existing social policy solutions (including the pension system) and activities in the activation of people over 50 years old in the context of the LLL concept in the contemporary Polish society? To what extent does the obligatory retirement system and the attitudes of Polish women towards retirement and activation programs inhibit or support the implementation of the idea of learning throughout life?
Journal
Year
Volume
45
Issue
2
Pages
191-201
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Erikson E. H. (1997), Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza\_ludnosci\_na\_lata\_\_\_\_2014\_-\_2050.pdf
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 67, 68, 71 (Dz.U. 1997 nr 78, poz.483).
 • Leszkowicz-Baczyński J. (2015), Rewitalizacja społeczna jako odpowiedź na problemy obszarów miejskich, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica” 52, s. 94-107
 • Męcina J. (2012),Wspieranie aktywności zawodowej osób 50+ – pierwsze efekty programu „Solidarność pokoleń” i rekomendacje, [w:] „Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje”, nr 17, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski.
 • MPiPS, Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017, https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Informacja\_o\_sytuacji\_os\%C3\%B3b\_starszych\_za\_2017.pdf/1d23a7b9-4f2f-1a92-41d1-5bf51598d261
 • Pomianek T. (red.) (2011), Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Roguska B. (red.) (2016), Opinie o obniżeniu wieku emerytalnego, Komunikat z badań, nr 140, CBOS.
 • Roguska B. (red.) (2017), Przed obniżeniem wieku emerytalnego: jak zatrzymać Polaków na rynku pracy, Komunikat z badań, nr 67 CBOS.
 • Szacka B. (2011), Gender i płeć, [w:] Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 19-36.
 • Sytuacja ludności świata 2006. Droga ku nadziei: Kobiety a migracja międzynarodowa, http://www.unic.un.org.pl/swp/2006/streszczenie\_raportu.php
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o emeryturach kapitałowych.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych.
 • Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 i 1292.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3d945421-476f-4451-aeda-1626be33ace7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.