PL EN


Journal
2019 | 23 | 2(56) | 167-188
Article title

Doświadczenie męki Chrystusa jako paradygmat mistycznego doświadczenia Boga w nocy ciemnej

Content
Title variants
EN
The experience of the Christ’s Passion as the paradigm of the mystical experience of God in the dark night
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została podjęta próba teologicznej interpretacji męki Chrystusa, rozumianej jako wydarzenie paradygmatyczne względem chrześcijańskiego doświadczenia nocy ciemnej. Owa teologiczna interpretacja, dla zachowania jak największego zakresu eksplikacyjnego z założenia, powinna być spójna teologicznie wobec pokrewnych dziedzin teologicznych (teologii duchowości i dogmatyki obejmującej trynitologię, chrystologię i antropologię). Ponadto ów model wyjaśniania podkreślić ma prymat oraz totalność działania Boga, skupiając się na pozytywnym odczytaniu misterium zarówno męki Chrystusa, jak i doświadczenia nocy ciemnej przez chrześcijanina.
EN
The article attempts to interpret theologically the Christ’s Passion understood as the paradigmatic event for the Christian experience of the dark night. This theological interpretation, in order to maintain the largest possible explicative extent, in principle has to be theologically coherent with related disciplines of theology (theology of spirituality, dogmatics including trinitology, christology and anthropology). Moreover, this model of explaining should underline the primacy and totality of the God’s acting and reread positively both the mystery of the Christ’s Passion and the experience of the dark night.
Journal
Year
Volume
23
Issue
Pages
167-188
Physical description
Contributors
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach-Panewnikach
References
 • Balthasar H. U. von, Czy Jezus nas zna? Czy my znamy Jezusa?, tłum. E. Piotrowski, Kraków 1998.
 • Balthasar H. U. von, Teologia misterium paschalnego, tłum. E. Piotrowski, Kraków 2001.
 • Berger K., Po co Jezus umarł na krzyżu?, tłum. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2004.
 • Derrida J., Różnia (différance), w: Drogi współczesnej filozofii, red. M. Siemek, tłum. J. Skoczylas, Warszawa 1978, s. 374–411.
 • Derrida J., Pozycje, tłum. B. Banasiak, „Colloquia Communia” 1–3 (1988), s. 287–304.
 • Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, tłum. T. Landy, Niepokalanów 1998.
 • Gogola J., Świętego Jana od Krzyża cierpienie nocy ciemnej, w: Mistycy i mistyka Karmelu, Kraków 2007, s. 51–72.
 • Jan od Krzyża, Noc ciemna, w: Dzieła, tłum. B. Smyrak, Kraków 2010, s. 489–627.
 • Levering M., Pismo Święte i metafizyka. Tomasz z Akwinu i odnowa teologii trynitarnej, tłum. M. Romanek, Kraków 2016.
 • Marion J.-L., Idol i dystans, tłum. W. Starzyński i U. Idziak-Smoczyńska, Kraków 2016.
 • Maritain J., Łaska i człowieczeństwo Jezusa, tłum. A. Ziernicki, Warszawa–Ząbki 2001.
 • Na drodze zjednoczenia z Bogiem, red. J. Gogola, Kraków 2002 (Karmel Żywy, 2).
 • Nancy J.-L., Être singulier pluriel, Paris 2013.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie do chrześcijaństwa, w: Opera omnia, t. 4, red. K. Góźdź i M. Górecka, tłum. R. Biel i M. Górecka, Lublin 2012, s. 27–300.
 • Ruiz Salvador F., Święty Jan od Krzyża: pisarz, pisma, nauka, tłum. J. E. Bielecki, Kraków 1998.
 • Ruszała A., Ze świętym Janem od Krzyża ku zjednoczeniu z Bogiem. Afektywność na drodze do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, Kraków 1999.
 • Stinissen W., Noc jest mi światłem, tłum. J. Iwaszkiewicz, Kraków 2004.
 • Strumiłowski J. P., Między Bogiem a człowiekiem: Teologia relacji w kontekście późnej nowoczesności, Kraków 2018 (Myśl Teologiczna, 93).
 • Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii Jana, tłum. T. Bartoś, Kęty 2002.
 • Urbański S., Nieskończoność Boga w mistycznym zjednoczeniu, „Studia Theologica Varsaviensia” 51 (2013) nr 2, s. 17–34.
 • Warchoł P., „Noc ciemna” drogą mądrości krzyża, „Polonia Sacra” 20 (2016) nr 2, s. 161–180.
 • Woźniak R. J., Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości, Poznań 2012.
 • Wysocki A., Rozwój duchowy człowieka w świetle poglądów św. Jana od Krzyża,w: Wychowanie do dialogu, red. K. Rędziński, Częstochowa 2008, s. 73–84 (Pedagogika, 17).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3e500d62-845e-4673-b55e-44642f624692
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.