PL EN


2020 | 12 | 23 | 176-194
Article title

Strategiczne wyzwania dla wytwórców banknotów i dokumentów w kontekście bezpieczeństwa państwa

Content
Title variants
EN
Strategic challenges for banknotes and documents producers in terms of state security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono strategiczne wyzwania stojące przed producentami dokumentów publicznych i banknotów jako podmiotów gospodarczych o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Omówiono wpływ tego rodzaju przedsiębiorstw na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa oraz bezpieczeństwo publiczne. Zidentyfikowano i omówiono strategiczne wyzwania branży security printing wynikające ze współczesnego rozwoju technologicznego. Skupiono się szczególnie na trzech obszarach: włączania się nowych podmiotów w środek istniejących technologicznych łańcuchów wartości producentów security printing; dołączania nowych, zewnętrznych ogniw łańcuchów wartości security printing, znajdujących się poza władztwem producentów dokumentów, a także budowie alternatywnych lub komplementarnych produktów i usług wobec klasycznej oferty security printing. Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że długoterminowa obecność na rynku wytwórców banknotów i dokumentów publicznych oraz ich rozwój wymagają od nich działań dostosowujących aktywność produkcyjną i badawczo-rozwojową do strategicznych tendencji zidentyfikowanych w niniejszym artykule.
EN
The article presents the strategic challenges for public documents and banknotes producers - economic entities of significant importance for national security. The article discusses the impact of this type of enterprises on the economic security of the state and public safety. Strategic challenges of the security printing industry resulting from modern technological development have been identified and discussed. In particular, the focus was put on three areas: integrating new entities into existing technological value chains of security printing manufacturers by new firms; joining new, external chain links of the security printing value which are out of control of the security printing manufacturers; building alternative or complementary products and services to the classic security printing offer. The conducted analyses lead to the conclusion that the long-term market presence and development of banknotes and public documents producers require them to adapt production, research and development activities to the strategic trends identified herein.
Year
Volume
12
Issue
23
Pages
176-194
Physical description
Dates
published
2020-10-03
Contributors
 • doktor, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa ekonomicznego, identyfikacyjnego i cyberbezpieczeństwa, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
References
 • Goc M., O potrzebie uregulowań prawno-organizacyjnych problematyki dokumentów publicznych, „Człowiek i Dokumenty” 2009, nr 13, s. 7–12.
 • Izak K., Czy smartfon może zastąpić dowód osobisty?, „Człowiek i Dokumenty” 2016, nr 42, s. 21–30.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe, podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa 2011, Wydawnictwo AON.
 • Lewandowski R., Analiza koncepcji m-dokumentów, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje” 2016, nr 24, s. 135–150.
 • Lewandowski R., Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo dokumentów publicznych i banknotów, w: Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki. Przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, M. Goc, T. Tomaszewski, R. Lewandowski (red.), Warszawa 2016, s. 285–298.
 • Lewandowski R., Contemporary Monopolies in the Polish Economy – a Case Study of PWPW, „Oeconomia Copernicana” 2014, nr 3, s. 127–152.
 • Lewandowski R., Dokument w smartfonie – nowoczesność czy niebezpieczna ekstrawagancja?, „Człowiek i Dokumenty” 2016, nr 42, s. 15–20.
 • Lewandowski R., Dylematy metodologicznej triady: bezpieczeństwo, gospodarka, władza państwowa, w: W. Kitler, T. Kośmider, Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2015, s. 260–282.
 • Lewandowski R., O potrzebie regulacji sfery dokumentów publicznych, w: Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, R. Cieśla (red.), Wrocław 2017, s. 289–302.
 • Lewandowski R., System bezpieczeństwa dokumentów publicznych – kluczowe założenia projektu, w: Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, R. Cieśla (red.), Wrocław 2017, s. 275–294.
 • Lewandowski R., Goliński T., Nielegalna migracja a bezpieczeństwo identyfikacyjne, w: Dokumenty a prawo. Prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów, M. Tomaszewska-Michalak, T. Tomaszewski (red.), Warszawa 2015, s. 111–129.
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 725).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (DzU z 2017 r. poz. 95).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (DzU z 2015 r. poz. 1871, ze zm.).
 • http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/12952,Indeks-Percepcji-Korupcji-2018.html [dostęp: 1 XI 2019].
 • https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi [dostęp: 1 XI 2019].
 • https://finanse.wp.pl/wz-pwpw-zgodzilo-sie-na-zbycie-pakietu-akcji-pep-na-rzecz-opteam-za-75-mln-zl-6115750379390593a [dostęp: 1 XI 2019].
 • https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html [dostęp: 13 IV 2019].
 • https://www.iborderctrl.eu/ [dostęp: 20 III 2020].
 • https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/struktura-obiegu.html [dostęp: 13 IV 2019].
 • https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty_platnicze.html [dostęp: 1 XI 2019].
 • https://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/miarypieniadza_nowe.xlsx [dostęp: 20 III 2020].
 • https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/files/10/Zalozenia_dla_projektow_w_Konkursie_Nr_10_2019_-_Runda_2_-_zgloszonych_przez_instytucje_odpowiedzialne_za_bezpieczenstwo_panstwa.pdf#page=1.
 • https://www.pep.pl/aktualnosci/nets-przejmuje-platniczych-polskie-eplatnosci-12.html [dostęp: 20 III 2020].
 • https://www.riksbank.se/en-gb/statistics/payments-notes-and-coins/notes-and-coins/ [dostęp: 1 XI 2019].
 • https://www.riksbank.se/en-gb/statistics/payments-notes-and-coins/payments/ [dostęp: 1 XI 2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3e55f2ae-aa96-4609-b6c1-c15ab5e75b2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.