PL EN


2008 | 3-4 | 83-94
Article title

Bezpieczeństwo międzynarodowe a prawa człowieka

Content
Title variants
EN
International security and human rights
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poszukiwanie równowagi między zapewnieniem przestrzegania podstawowych praw i wolności a bezpieczeństwem międzynarodowym nie może prowadzić do odchodzenia od już osiągniętych, na poziomie krajowym i międzynarodowym, standardów ochrony praw człowieka. W stosunkach międzynarodowych dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa „sobie”, nie może prowadzić do znaczącego obniżenia standardów ochrony praw innych, innymi słowy, potrzeba wyjątkowej powściągliwości w używaniu siły w stosunkach międzynarodowych i korzystania z instrumentu interwencji humanitarnej. Walka z zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodowego musi być prowadzona w granicach obowiązującego prawa międzynarodowego i prawa krajowego poszczególnych państw. Walka z bezprawiem musi się odbywać przy użyciu środków zgodnych z prawem. Nie oznacza to jednak, że społeczność międzynarodowa i poszczególne państwa w ten sposób się osłabiają. Państwo, zwalczając zagrożenia międzynarodowe, chroni konstytucyjne prawa i wolności swoich obywateli tylko wówczas, gdy samo ich w sposób nadmierny nie ogranicza. Konieczne jest więc zachowanie przy podejmowaniu zarówno działań ustawodawczych, jak i praktycznych, swoistej równowagi między odpowiedzią na współczesne wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego a prawami i wolnościami obywatelskimi.
EN
The search for a balance between ensuring that the respect for fundamental rights and freedoms and the international security must not lead to divergence from the standards of protection of human rights that have already been achieved at national and international levels. The strife to ensure “own” safety may not lead to a significant lowering of standards of protection of the rights of the others in international relations; in other words, there is exceptional restraint in the use of force in international relations, and resorting to the instrument of humanitarian intervention. The struggle against the threats to international security must be conducted within the binding international law and national laws of individual states. The fight against unlawfulness must be conducted with the use of means conforming to law. This does not, however, mean that the international community and individual states weaken themselves in this way. By combating international threats, the state protects constitutional rights and the liberties of its citizens, yet only unless it does not limit of them excessively itself. There must be a certain balance maintained in both legislative and practical steps between answering the contemporary challenges to international security on the one hand, and citizen rights and liberties on the other.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3e808812-c953-4536-a72e-37fcd5732785
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.