PL EN


Journal
2017 | 43 | 2 | 127-141
Article title

Istota raportowania społecznego. Budowanie wartości czy instytucjonalny przymus?

Content
Title variants
EN
The essence of social reporting. Value building or institutional coercion?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest próbą obiektywnego ujęcia sensu i wartości płynących z badania oraz raportowania przez przedsiębiorstwa ich społeczno-ekologicznego zaangażowania w ramach założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). W swoich rozważaniach autor odwołuje się do publikacji oraz raportów badawczych, opisujących stan sprawozdawczości pozafinansowej dokonywanej przez firmy w Polsce oraz wyników własnej analizy okresowych raportów społecznych, publikowanych przez firmy i zawartości merytorycznej ich stron internetowych. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy w naszym kraju raportowanie społeczne biznesu jest lub (w obliczu nowych uregulowań prawnych) ma jeszcze szansę stać się sposobem na budowanie wartości firm jako podmiotów transparentnych i odpowiedzialnych za wpływ, jaki wywierają na otoczenie, w obrębie którego funkcjonują. Inspiracją i motywem do stworzenia artykułu była treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, nakładającej od stycznia 2017 roku na duże jednostki interesu publicznego krajów członkowskich obowiązek ujawniania informacji niefinansowych (czynniki ESG – środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny).
EN
This article attempts to objectively discuss the sense and values stemming from the examination and reporting by companies about their socio-ecological engagement under the Corporate Social Responsibility (CSR) concept. The author refers to the publications and research reports describing extra-financial reporting prepared by companies in Poland, and to his own analysis of periodical social reports published by companies and of the content of their websites. The aim of the article is to answer the question whether, in Poland, social reporting in business is or (in the face of new laws) still has a chance of becoming a method for shaping the values of companies as transparent entities, responsible for the influence they have on their environment. The author was inspired and motivated by the contents of the EU Parliament and EU Council Directive forcing, since January 2017, public-interest entities in Member States to reveal non-financial information (ESG factors, i.e., environment, social responsibility, corporate order).
Journal
Year
Volume
43
Issue
2
Pages
127-141
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogorski
References
  • Deloitte Sustainability Consulting Central Europe (2016), Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne - Raport z badania, Deloitte Advisory Sp. z o.o., Warszawa.
  • Hąbek P. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  • Kostrzewa M. (2014), Stan raportowania danych ESG na podstawie wyników III edycji projektu, [w:] Raportowanie danych niefinansowych ESG, a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów, red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa.
  • Krukowska M. (2015), Kilkaset firm czeka rewolucja w raportowaniu, Forbes, źródło internetowe: http://csr.forbes.pl/raportowanie-danych-pozafinansowych-obowiazkowe-od-2017-r-,artykuly,194915,1,1.html [data dostępu: 12.07.2017].
  • Ministerstwo Rozwoju (2014), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, adres internetowy: https://www.mr.gov.pl/media/15924/20141201_CELEX_32014L0095_PL_TXT.pdf [data dostępu: 12.07.2017].
  • Ministerstwo Rozwoju (2017), Konstytucja Biznesu, adres internetowy: https://www.mr.gov.pl/media/29158/KONSTYTUCJABIZNESU.pdf [data dostępu: 10.07.2017].
  • Piskalski G. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka, Fundacja CentrumCSR.PL, Warszawa.
  • Polak K. (2016), DNA polskiej aktywności biznesowej, [w:] Gazeta Polska Codziennie - Dodatek Specjalny „Polski biznes odpowiedzialny”, adres internetowy: http://niezalezna.pl/uploads/dodatek.pdf [data dostępu: 10.07.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3edd8152-4efe-4364-93d6-6ad76a2a043b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.