Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 44 | 1 | 277-303

Article title

Grupy rówieśnicze (peer groups) a decyzje migracyjne

Content

Title variants

EN
Peer groups and migration decisions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest stworzenie typologii grup rówieśniczych (paczek przyjaciół) z wybranych społeczności lokalnych oraz ukazanie ich ewentualnego wpływu na mobilność przestrzenną (migracje wewnętrzne i zagraniczne). Respondenci w wieku 19-34 lata retrospektywnie nakreślali grupy z okresu szkoły ponadgimnazjalnej, w których znajdowali się zarówno migranci, jak i nie-migranci. Artykuł oparty jest na pierwszej fali jakościowego badania podłużnego realizowanego w wielu miejscach (Qualitative Longitudinal Study). Analiza pokazała istnienie czterech struktur rówieśniczych w odniesieniu do siły relacji i wpływu grupy na decyzje migracyjne. Wśród nich znajdują się: (1) paczki gęsto utkane, w ktorych powiązania między członkami są bliskie, a decyzje migracyjne rówieśniczo współzależne; (2) paczki szufladkowe, które składają się z dwóch wyraźnych podgrup rówieśniczych, a decyzje mobilnościowe mogą być związane z jedną lub dwoma grupami; (3) paczki wycinkowe, w których występują relacje segmentowane, wymienne, oparte najczęściej na sytuacyjnej bliskości działań w danym czasie, poza większą paczką. To głównie w diadach/triadach podejmowane są decyzje migracyjne w przypadku tego typu relacji rówieśniczych. Wreszcie ostatni typ (4) jednostek usieciowionych, których relacje społeczne i oddziaływanie na decyzje migracyjne odnaleziono poza paczkami rówieśniczymi.
EN
The aim of this article is to develop a typology of peer groups (groups of friends) from selected local communities and to show the influence such groups may exercise on spatial mobility (internal and international migrations). Respondents aged 19-34 retrospectively outlined high-school groups made up of both migrants and non-migrants. The article is based on the first round of a qualitative longitudinal study carried out in many places. The analysis revealed the existence of four peer structures with respect to the strength of relations and group’s influence on migration decisions. These are as follows: (1) dense groups, in which the relations between group members are close, and migration decisions are interdependent; (2) box groups, which consist of two distinct peer subgroups, and mobility decisions may be connected with one or both groups; (3) fragmentary groups, in which the relations are segmented and based mostly on the situational closeness of activities undertaken in a given time outside the main group. Migration decisions in this type of peer relations are taken mostly in dyads and triads. The last type are (4) network individuals, whose social relations and influence on migration decisions are discovered outside peer groups.

Journal

Year

Volume

44

Issue

1

Pages

277-303

Physical description

Contributors

 • Szkoła SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Szkoła SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Szkoła SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

References

 • Anacka M. (2010), The Post-Accession Migration of Poles – Continuity or Change (Poakcesyjne migracje Polaków – ciągłość czy zmiana?), “Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”, 4(36), s. 37-54.
 • Archer M. (2007), Making OurWay Through the World, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Arnett J. J. (1995), Broad and narrow socialization: The family in the context of a cultural theory, „Journal of Marriage and the Family”, s. 617-628.
 • Astin A. W. (1993),What matters in college?: Four critical years revisited (Vol. 1), Jossey-Bass, San Francisco.
 • Faist T. (2000), The volume and dynamics of international migration and transnational social spaces, Bielefeld University Press, Bielefeld.
 • Favell A. (2008), Eurostars and Eurocities: Free Movement and Mobility in Integrating Europe, Blackwell, Oxford.
 • Gorzelak G. (2007), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Scholar, Warszawa.
 • Grabowska I. (2016), The Transition from Education to Employment Aboard: the experiences of young people from Poland, „Europe-Asia Studies”, 68(8), s. 1421-1440.
 • Grabowska I., Pustułka P., Juchniewicz N., Sarnowska J., Buler M. (2017), Peer groups and migration. Dialoguing theory and empirical research, „Youth Working Papers”, No. 5/2017
 • Grabowska I., Sarnowska J. (2017), Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 13, nr 3, s. 6-28.
 • Grabowska-Lusińska I. (2014), Przejście z edukacji na zagraniczny rynek pracy młodych Polaków, „Rocznik Lubuski”, 40 (2a), s. 173-190.
 • Garapich M. P. (2008), The migration industry and civil society: Polish immigrants in the United Kingdom before and after EU enlargement, „Journal of ethnic and migration studies”, 34(5), s. 735-752.
 • Harris J. R. (1995), Where is the child’s environment? A group socialization theory of development, „Psychological Review”, 102(3), s. 458-489.
 • Howe N., & Strauss W. (2009), Millennials rising: The next great generation, Vintage.
 • Huang L., Krzaklewska E., Pustułka P. (2016), Young Polish migrants in Norway: Education, work and settlement choice, „Nye tall om ungdom, Tidsskrift for ungdomsforskning”, 16(1), s. 63-78.
 • Inglot-Brzęk E. (2012), Przemiany demograficzne a rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 26, s. 216-229.
 • Jones G. (1999a), TrailBlazers and PathFollowers. Social Reproduction and Geographical Mobility in Youth’, [w:] The Myth of Generational Conflict, S. Arber i C. AttiasDonfut, red, Routledge, London.
 • Jones G. (1999b), The Same People in the same Places? Socio-Spatial Identities and Migration in Youth, „Sociology”, 33, s. 1-22.
 • Kiersztyn A. (2015), Niepewne uczestnictwo – młodzi na polskim rynku pracy w latach 2008-2013. Zespoł Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • King R. (2017), Theorising new European youth mobilities, „Population, Place and Space”, doi/10.1002/psp.2117
 • King R., Lulle A., Morosanu L., Williams A. (2016), International youth mobility and life transitions in Europe: questions, definitions, typologies and theoretical approaches, „Working Paper”, No. 86, Sussex, University of Sussex, Sussex Centre for Migration Research.
 • McCabe J. (2016), Friends with Academic Benefits. „Contexts”, 15(3), s. 22-29.
 • McLeod J., Thomson R. (2009), Researching Social Change: Qualitative Approaches, London, Sage.
 • Neale B. (2012a), Qualitative Longitudinal Research: An Introduction to the Timescapes Methods Guides Series. „Timescapes Methods Guides Series”, Guide nr 1, http://www.timescapes.leeds.ac.uk/assets/files/methodsguides/timescapes-methods-guides-introduction.pdf
 • Neale B. (2012b), Timescapes. An ESRC Qualitative Longitudinal Study.Changing Relationships ad Identities through the Life Course. Study Overview. RES 347 25 0003. University of Leeds, http://www.timescapes.leeds.ac.uk/assets/files/TIMESCAPES\_Blueprint.pdf.
 • Neale B., Flowerdew F. (2003), Time, texture and childhood: The contours of longitudinal qualitative research, “International Journal of Social Research Methodology”, 6(3), s. 189-199.
 • Pahl R., Spencer L. (2004), Personal communities: not simply families of ‘fate’ or ‘choice’, ”Current sociology”, 52(2), s. 199-221.
 • Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Ryan A. M. (2000), Peer groups as a context for the socialization of adolescents’ motivation, engagement, and achievement in school. „Educational Psychologist”, 35(2), s. 101-111.
 • Saldana J. (2003), Longitudinal qualitative research: Analyzing change through time, Rowman Altamira.
 • Sarnowska J. (2016), Double Transition: University-to-Work Abroad and Adulthood, „Rocznik Lubuski”, 42(2a), s. 215-228.
 • Smollar J., Youniss, J. (1989), Transformations in adolescents’ perceptions of parents, „International Journal of Behavioral Development”, 12(1), s. 71-84.
 • Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Willis P. E. (1977), Learning to labor: How working class kids get working class jobs. Columbia University Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-41203734-3657-4c19-b6cc-7f6cbfd1c978
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.