PL EN


Journal
2017 | 43 | 1 | 163-174
Article title

Aktywizowanie uczniów w poszerzonym środowisku uczenia się – możliwości wykorzystania forum dyskusyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Activating students in extended learning environment – possibilities of using a discussion forum
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł pokazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształcenia na przykładzie moderowania forum dyskusyjnego na platformie zdalnego nauczania. Autorka, korzystając z własnych doświadczeń oraz dokonując pewnego fenomenologicznego wglądu we własną praktykę, konstruuje pewne wskazówki praktyczne, pozwalające na aktywizowanie osób uczących się za pomocą prowadzenia dyskusji w wirtualnej przestrzeni. Poruszona problematyka dotyka zatem kwestii samego rozpoczęcia forum, jego celowości i przydatności, doboru tematu, postawienia pytań, radzenia sobie z pułapkami moderowania forum, aktywizowaniem jego uczestników, wreszcie kwestii zakończenia dyskusji. Taki sposób aktywnego aranżowania przestrzeni uczenia się oraz aktywizowania osob uczących się wpisuje się w paradygmatyczną zmianę dydaktyczną, opisaną formułą the shift from teaching to learning, którą to autorka rozszerza przez dodanie . . . and e-learning.
EN
The article presents the possibilities of using information and communication technologies in the teaching process on the example of moderating a discussion forum on an e-learning platform. The author, using her own experience and a phenomenological insight into her own practice, gives practical tips on how to activate persons learning by conducting a discussion in virtual space. The addressed issues comprise tips on the aims and usefulness of a forum; as well as on how to: start a forum, choose the topic, ask questions, deal with the traps of forum moderation, activate its participants, finally, end a discussion. Such a way of active arrangement of learning space and activation of learners fits in with the paradigmatic didactic change described by the formula the shift from teaching to learning, which the author of this article expands by adding and e-learning.
Journal
Year
Volume
43
Issue
1
Pages
163-174
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński
References
  • Barr R. B., Tagg J. (2000), From Teaching to Learning. A new Paradigm for Undergraduate Education, [w:] Learning from Change. Landmarks in Teaching and Learning in Higher Education from Change Magazine 1969-1999, red. D. DeZure, American Association For Higher Education, Kogan Page, London.
  • Bloom B. S. (1956), Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain, David McKay Company, New York.
  • Joyce B., Calhoun E., Hopkins D (1999), Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WSiP, Warszawa.
  • Klus-Stańska D. (2009), Polska rzeczywistość dydaktyczna -paradygmatyczny taniec św. Wita, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
  • Kwiatkowska W. (2011), Wykład w kształceniu na odległość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  • Niemierko B. (1990), Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i zastosowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  • Sajdak A. (2013), Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
  • Sajdak A. (2014), Sztuka motywowania w edukacji zdalnej skoncentrowanej na uczniach, [w:] Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach, tom II, J. red. Kuźma, J. Pułka, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-41839872-6083-4e5a-a227-eea74aa040d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.